Philips AZ3012/00C Benutzerhandbuch

Kategorie
CD-Spieler
Typ
Benutzerhandbuch
3 x 2 R14 UM2 C-CELLS
1 2 3 4 5 6 7 8
@ # $
! 0 9
1
4
7
9
@
5
8
0
#
3
6
!
X
$%
2
NOTES
Audio
Audio
CD Soundmachine
AZ 3010, AZ 3011, AZ 3012
Cd-speler
Displaymeldingen voor cd-functies
CD open: het cd-vak is open (Zie 6)
disc: er zit een cd in het apparaat (Zie 7)
– Als de speler stilstaat: het totale aantal nummers
en de totale speelduur
– Tijdens het afspelen van een cd: de verstreken
speelduur en het volgnummer van het huidige
nummer
– Tijdens Pause: de verstreken speelduur wordt
vastgehouden en knippert (Zie 8)
shuffle/ repeat als de betreffende manier van
afspelen gekozen is
prog: : bij een cd-programma;
prog verschijnt eveneens kort als u een nummer
programmeert (Zie 9)
no sel: de programmeerfunctie is ingeschakeld
maar u heeft geen nummer gekozen (Zie 0)
full: het programmeergeheugen is vol (Zie !)
no prog: het programma is gewist (Zie @)
no disc: geen cd/ fout bij het bedienen van de
cd-speler/ de cd-r(w) is leeg of de disk is niet
afgesloten (zie # + Verhelpen van storingen)
Afspelen van een cd
Op deze cd-speler kunnen audiodisks en cd-recordables
afgespeeld worden. Probeer geen cd-rewritables, cd-
roms, CD-i’s, VCD’s, dvd’s of computer-cd’s af te spelen.
1 Zet de bronkeuzeschakelaar op CD.
Display: Cd wordt kort weergegeven.
2 Til de hoek van de cd-deur waar LIFT TO OPEN.
staat omhoog om het cd-vak te openen.
3 Plaats een cd of cd-r in de speler met de bedrukte
kant naar boven en druk de deur van het cd-vak
zachtjes dicht.
4 Druk op 2; om het afspelen te starten.
5 Wilt u het afspelen tijdelijk onderbreken, druk dan
op 2;. Druk opnieuw op 2; om verder te gaan
met afspelen.
6 Druk op STOP 9.om het afspelen van de cd te
beëindigen.
Opmerking: het afspelen van de cd stopt ook:
– wanneer u het cd-vak opent;
– wanneer u de tuner kiest;
– aan het eind van de cd.
Kiezen van een ander nummer
Tijdens het afspelen kunt u met de toetsen of §
een bepaald nummer kiezen.
Heeft u een nummer gekozen terwijl de speler
stilstaat of tijdens een onderbreking, druk dan op
2; om het afspelen te starten.
Druk eenmaal kort op § voor het volgende
nummer, of druk net zo vaak tot het gewenste
nummer in het display verschijnt.
Druk eenmaal kort op om terug te keren naar
het begin van het huidige nummer.
Druk eenmaal kort op voor een vorig nummer.
Zoeken naar een passage binnen een nummer
1 Houd of §.ingedrukt.
De cd wordt dan zachtjes en versneld afgespeeld.
2 Laat de toets of §.los zodra u de gewenste
passage herkent.
Het afspelen gaat op de normale manier verder.
Verschillende manieren van afspelen:
Shuffle en Repeat
Met PROG MODE kunt u kiezen uit de verschillende
manieren van afspelen. De manieren van afspelen
kunnen tijdens het afspelen van een hele cd/ van een
cd-programma in deze volgorde gekozen en gewijzigd
worden:
shuffle – alle nummers worden in willekeurige
volgorde afgespeeld
shuffle repeat all
de hele cd wordt in willekeurige volgorde herhaald
repeat
het huidige nummer wordt telkens opnieuw herhaald
repeat all
de hele cd wordt telkens opnieuw herhaald
1 Druk tijdens het afspelen één of meerdere keren op
PROG MODE tot de gewenste manier van
afspelen in het display verschijnt.
Display: de gekozen manier knippert 2 seconden
voor het afspelen.
•Met of § kunt u tijdens één van de shuffle/
repeat-mogelijkheden nummers overslaan.
De shuffle/repeat-afspeelmogelijkheden kunnen
gecombineerd worden en samen met een
programma gebruikt worden: bijvoorbeeld shuffle/
repeat all herhaalt het hele cd-programma in
willekeurige volgorde.
Probleem
Oplossing
Geen geluid/voeding
Het volume staat te zacht
Zet het volume harder
Het netsnoer is niet goed aangesloten
Sluit het netsnoer op de juiste manier aan
De batterijen zijn leeg/ verkeerd geplaatst
Plaats (nieuwe) batterijen op de juiste manier
Het display functioneert niet zoals het hoort/
Het apparaat reageert op geen enkele toets
Elektrostatische ontlading
Zet het apparaat uit en haal de stekker uit het
stopcontact. Sluit enkele seconden later weer aan
no disc in het display
Cd-rw in de speler/ Geen cd in de speler
Plaats een cd of cd-r in de speler
Krassen of vuil op de cd
Vervang de cd/ maak deze schoon, zie Onderhoud
De lens van de laser is beslagen
Wacht tot de lens weer helder is
De cd-r is leeg of de disk is niet afgesloten
Gebruik een afgesloten cd-r
Het afspelen van een cd werkt niet
Krassen of vuil op de cd
Vervang de cd/ maak deze schoon (zie Onderhoud)
De lens van de laser is beslagen
Wacht tot de lens geacclimatiseerd is
De cd-speler slaat nummers over
De cd is beschadigd of vuil
Vervang de cd of maak deze schoon
De SHUFFLE- of programmeerfunctie is
ingeschakeld
Sluit de SHUFFLE/PROGRAM-functie(s) af
2 Wilt u weer op de normale manier verder gaan met
afspelen, druk dan op PROG MODE tot in het
display geen enkele shuffle/repeat-mogelijkheid
nog aangegeven wordt.
U kunt ook op 9 drukken om de manier van
afspelen af te sluiten.
Programmeren van nummers
U kunt in het totaal 20 nummers in de gewenste
volgorde programmeren. U kunt, indien gewenst, elk
nummer ook meer dan eens programmeren.
1 Druk terwijl de speler stilstaat op of § voor
het gewenste nummer your desired track.
2 Druk, wanneer het gekozen nummer verschijnt,
eenmaal op PROG MODE om het nummer op te
slaan.
In het display verschijnt prog en kort prog
gevolgd door het gekozen nummer. (Zie 9)
Als u probeert te programmeren zonder eerst
een nummer gekozen te hebben dan verschijnt
no sel. (Zie 0)
3 Herhaal de stappen 1 en 2 om op deze manier alle
gewenste nummers te kiezen en te programmeren.
full verschijnt in het display als u meer dan
20 nummers probeert te programmeren. (Zie !)
4 Druk op 2; om uw programma af te spelen.
Controleren van het programma
Houd, terwijl de speler stilstaat, PROG MODE
langer dan 1 seconde ingedrukt.
In het display verschijnen één voor één de
nummers die u geprogrammeerd heeft.
Wissen van een programma
U kunt de inhoud van het geheugen wissen door:
– het cd-vak te openen
– de tuner te kiezen TUNER;
– op 9 te drukken (tweemaal tijdens het afspelen of
als de speler stilstaat)
Display: no prog verschijnt kort in het display
als het programma gewist is. (Zie @)
Voorzorgsmaatregelen & algemeen onderhoud
(Zie $)
Zet het apparaat op een harde, vlakke ondergrond
zodat het niet om kan vallen.
Bescherm het apparaat, de cd’s en de batterijen
tegen vocht, regen, zand of extreem hoge
temperaturen veroorzaakt door
verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.
Leg niets op het apparaat. Er moet voldoende
ventilatieruimte rondom het apparaat zijn
(minimaal 15 cm) om te voorkomen dat het
apparaat te warm wordt.
De mechanische delen van de cd-speler en de
cassetterecorder zijn voorzien van zelfsmerende
lagers en mogen dus niet gesmeerd of geolied
worden.
U kunt het apparaat schoonmaken met een zachte
droge doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die
alcohol, ammonia, spiritus of schuurmiddel
bevatten want die kunnen het apparaat
beschadigen.
Onderhoud van de cd-speler en de cd’s (Zie %)
Raak de lens van de cd-speler nooit aan!
Bij plotse temperatuurveranderingen kan er
condens ontstaan en kan de lens van de cd-speler
beslaan. Het afspelen van een cd is dan niet
mogelijk. Probeer niet de lens schoon te maken
maar laat de cd-speler enige tijd acclimatiseren in
een warme omgeving tot de condens verdwenen is.
Sluit altijd het cd-vak om te voorkomen dat er stof
inkomt. Veeg het stof uit het cd-vak met een
zachte, droge doek.
Maak de cd schoon door met een zachte, pluisvrije
doek vanuit het midden in een rechte lijn naar de
rand te wrijven. Gebruik geen
schoonmaakmiddelen want deze kunnen de cd
beschadigen.
Schrijf nooit op een cd en plak er geen stickers op.
Verhelpen van storingen
Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het apparaat
ter reparatie aanbiedt.
Maak het apparaat niet open want dan loopt u het risico een elektrische schok te krijgen.
Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of
serviceorganisatie.
WAARSCHUWING: Probeer in geen geval zelf het apparaat te repareren want dan vervalt de
garantie.
Met het oog op het milieu
Wij hebben de hoeveelheid verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk beperkt en ervoor gezorgd dat de verpakking
gemakkelijk in 3 materialen te scheiden is: karton, papierpulp en polyethyleenschuim.
Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycled kunnen worden.
Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur voor recycling kunt inleveren.
Boven- en voorkant (Zie 1)
1VOLUME
– om het volumeniveau in te stellen
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– om de lage tonen te versterken
3Bronkeuzeschakelaar
– om de geluidsbron te kiezen CD of TUNER en om
het apparaat uit te schakelen
4Display
– geeft de cd- en tunerfuncties weer
5FM•MW (AM)
– om het golfgebied te kiezen: FM/ MW (AM)
6LIFT TO OPEN
– om het cd-vak te openen/ te sluiten
7PRESS TO PLAY 2;
– om het afspelen van een cd te starten of te
onderbreken
8STOP 9
– om het afspelen van een cd te beëindigen; om
een cd-programma te wissen
9SEARCH , §
Cd: om een vorige of volgende passage/
nummer over te slaan of te zoeken
Tuner: om af te stemmen op een zender
(omhoog, omlaag)
0PRESET +,
– om een geprogrammeerde zender te kiezen
(omhoog, omlaag)
!PROG MODE
CD: – om nummers te programmeren en ze te
controleren;
– om de nummers van een cd/ programma
in willekeurige volgorde af te spelen;
– om een nummer/ cd/ programma te
herhalen
Tuner: – om voorkeurzenders te programmeren
Achterkant (Zie 1)
@Telescoopantenne
– om de FM-ontvangst te verbeteren
#Batterijklepje
– om het batterijvak te openen
$AC MAINS
– aansluitbus voor het netsnoer
Stroomvoorziening
Wilt u de batterijen sparen, gebruik dan zo vaak als u
kunt de netvoeding. Let erop dat u het netsnoer uit
het apparaat en het stopcontact haalt voor u de
batterijen in het apparaat plaatst.
Batterijen (niet bijgeleverd)
Open het batterijvak en plaats er zes batterijen in,
type R-14, UM-2 of C (bij voorkeur alkaline), met de
"+" en "–"-polen op dezelfde manier als aangegeven
binnenin het batterijvak.
Batterijen bevatten chemicaliën en moeten
daarom op de juiste manier ingeleverd worden.
Door verkeerd gebruik kunnen batterijen gaan lekken
waardoor roest ontstaat in het batterijvak of waardoor
de batterijen kunnen openbarsten. Daarom:
• Gebruik geen verschillende types batterijen door
elkaar, bijvoorbeeld alkaline met zink-koolstof.
Gebruik voor het apparaat enkel batterijen van
hetzelfde type.
• Als u de batterijen vervangt, gebruik dan geen
oude en nieuwe batterijen door elkaar.
• Verwijder de batterijen als u het apparaat langere
tijd niet zult gebruiken.
Gebruiken van de netvoeding
1 Controleer of de netspanning op het typeplaatje op
de onderkant van het apparaat overeenkomt met
de plaatselijke netspanning. Is dit niet het geval,
neem dan contact op met uw leverancier of
serviceorganisatie.
2 Verbind het netsnoer met de netaansluiting
AC MAINS en het stopcontact. Het apparaat is nu
aangesloten op de netvoeding en klaar voor
gebruik
3 Haal de stekker uit het stopcontact als u het
apparaat helemaal uit wilt schakelen.
Haal de stekker uit het stopcontact om het
apparaat te beschermen tijdens zware onweders.
Het typeplaatje vindt u op de onderkant van het
apparaat.
In-/ uitschakelen: Bespaar energie
Of u nu gebruik maakt van de netvoeding of van de
batterijen, u vermijdt onnodig energieverbruik als u de
bronkeuzeschakelaar altijd op off (uit) zet.
Algemene bediening
1 Zet de bronkeuzeschakelaar op CD/TUNER/OFF
om de gewenste geluidsbron te kiezen.
2 Stel het geluid in met de knoppen VOLUME en
DBB (Dynamic Bass Boost).
3 Om het apparaat uit te schakelen, moet u de
bronkeuzeschakelaar op off zetten.
Opmerking: Als het apparaat uitgeschakeld wordt,
worden de geprogrammeerde zenders in het
geheugen van het apparaat bewaard.
Tuner
Radio-ontvangst
1 Zet de bronkeuzeschakelaar op TUNER.
Display: tu wordt kort weergegeven. (Zie 2).
2 Druk één of meerdere keren op FM•MW om het
gewenste golfgebied te kiezen.
Display: het gekozen golfgebied verschijnt en,
indien reeds opgeslagen, het nummer en de
frequentie van de geprogrammeerde zender.
(Zie 3)
3 Houd of § kort ingedrukt om af te stemmen op
een radiozender. Laat los als de frequenties in het
display beginnen te lopen.
De radio stemt automatisch af op een
radiozender die sterk genoeg is. Tijdens het
automatisch zoeken verschijnt in het display
Srch. (Zie 4)
– Voor FM, moet u de telescoopantenne uittrekken.
Klap de antenne neer en draai deze. Als het signaal
te sterk is (in de buurt van een zender), schuif dan
de antenne in elkaar.
– Voor MW (AM) heeft het apparaat een
ingebouwde antenne zodat de telescoopantenne
niet nodig is. Richt de antenne door het hele
apparaat te draaien.
Programmeren van radiozenders
U kunt in het totaal 32 radiozenders in het geheugen
opslaan: 20 FM-zenders en 12 MW (AM)-zenders.
1 Stem af op de gewenste zender (zie Afstemmen op
een radiozender)
2 Druk op PROG MODE om te beginnen met
programmeren.
Display: prog knippert. (Zie 5)
3 Druk één of meerdere keren op PRESET + of om
een nummer van 1 tot 20 toe te kennen aan FM of
1 tot 12 aan MW (AM).
4 Druk nogmaals op PROG MODE om te bevestigen.
Display: prog verdwijnt, en het nummer en de
frequentie van de geprogrammeerde zender
worden weergegeven. (Zie 3)
5 Herhaal de stappen 1 tot 4 om nog meer zenders
op te slaan.
U kunt een geprogrammeerde zender wissen door
een andere frequentie op dezelfde plaats op te
slaan.
Nederlands TOETSEN STROOMVOORZIENING
BASISFUNCTIES TUNER
CD-SPELER
CD-SPELER ONDERHOUD & VEILIGHEID VERHELPEN VAN STORINGEN
CD-Spieler
Display-Anzeige für CD-Funktionen
CD open: CD-Lade offen (siehe 6)
disc: CD eingelegt (siehe 7)
– Im Stop-Modus: Gesamtzahl Titel und
insgesamte Abspielzeit
– Bei CD-Wiedergabe: verstrichene Abspielzeit von
aktuellem Titel und aktueller Titelnummer
– Bei Pause: verstrichene Abspielzeit steht still und
blinkt (siehe 8)
shuffle/ repeat Modi: wenn der jeweilige Modus
aktiviert ist
prog: bei aktivem CD-Programm; prog erscheint
auch kurz, wenn Sie einen Titel speichern (siehe 9)
no sel: Programm aktiviert, aber keine Titel
gewählt (siehe 0)
full: Programmspeicher voll (siehe !)
no prog: Programm aufgehoben (siehe @)
no disc: keine Disk/ Fehler beim CD-Betrieb/
CD-R(W) ist leer oder die Disk ist nicht finalisiert
(siehe # + Fehlersuche).
Abspielen einer CD
Dieser CD-Spieler kann Audio Discs und CD-Rs
abspielen. Nicht etwa versuchen, CD-R(W)s, eine CD-
ROM, CDi, VCD, DVD oder Computer-CD abzuspielen.
1 Stellen Sie den Quellenwähler auf CD.
Display: zeigt kurz Cd.
2 Zum Öffnen der CD-Lade heben Sie die CD-Lade
am mit LIFT TO OPEN.gekennzeichneten Rand an.
3 Legen Sie eine CD oder CD-R, mit bedruckter Seite
nach oben, ein und schließen Sie die CD-Lade
behutsam.
4 Drücken Sie 2; am Gerät, um mit dem Abspielen
zu beginnen.
5 Zur Unterbrechung des Abspielvorgangs drücken
Sie 2;. Zur Fortsetzung drücken Sie 2; erneut.
6 Zum Anhalten der CD-Wiedergabe drücken Sie
STOP 9.
Hinweis: die CD-Wiedergabe hört auch auf, wenn:
– Sie das CD-Fach öffnen;
– Sie Tuner als Klangquelle wählen TUNER;
– die CD am Ende angekommen ist.
Wahl eines anderen Titels
Beim Abspielen können Sie oder § zur Wahl
eines bestimmten Titels benutzen.
Falls Sie eine Titelnummer in der Stop- oder Pause-
Position gewählt haben, drücken Sie 2; um mit
der Wiedergabe zu beginnen.
Drücken Sie § einmal kurz für den nächsten Titel,
oder drücken Sie wiederholt, bis die gewünschte
Titelnummer im Display erscheint.
Drücken Sie einmal kurz, um an den Anfang
eines aktuellen Titels zurückzukehren.
Drücken Sie mehr als einmal kurz für einen
vorherigen Titel.
Suche nach einer Passage innerhalb eines Titels
1 Drücken und halten Sie oder §.
Die CD wird mit hoher Geschwindigkeit und
geringer Lautstärke abgespielt.
2 Wenn Sie die von Ihnen gewünschte Passage
erkennen, lassen Sie oder § los.
Das normale Abspielen wird fortgesetzt.
Verschiedene Abspielmodi: Shuffle und Repeat
PROG MODE erlaubt Ihnen die Wahl diverser
Abspielmodi. Die Modi können, in nachstehender
Folge, beim Abspielen einer gesamten CD/ eines
CD-Programms gewählt oder geändert werden:
shuffle
alle Titel werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt
shuffle repeat all
wiederholt die gesamte CD in zufälliger Reihenfolge
repeat – spielt den aktuellen Titel ununterbrochen
repeat all – spielt die gesamte CD ununterbrochen
1 Bei der Wiedergabe wählen Sie Ihren
Abspielmodus, indem PROG MODE einmal oder
mehrmals gedrückt wird, bis der gewünschte
Abspielmodus gezeigt wird.
Display: Ihre gewählter Modus blinkt
2 Sekunden vor dem Abspielen
Mit oder § können Sie Titel während der
shuffle/ repeat-Modi überspringen.
Die shuffle/ repeat Abspieloptionen können
kombiniert und mit einem Programm benutzt
werden: z.B. wiederholt shuffle/ repeat all das
gesamte CD-Programm in zufälliger Reihenfolge.
Problem
Lösung
Kein Sound/Strom
Lautstärke nicht eingestellt
Die Lautstärke einstellen
Netzkabel nicht sicher angeschlossen
Wechselstromnetzkabel richtig anschließen
Batterien verbraucht /falsch eingelegt
Frische) Batterien richtig einlegen
Display funktioniert nicht richtig/ Gerät spricht
auf kein Bedienelement an
Elektrostatische Entladung
Abschalten und den Gerätestecker ziehen. Nach
ein paar Sekunden wieder anschließen
no disc angezeigt
CD-RW eingelegt/ Keine CD eingelegt
Eine CD oder eine CD-R einlegen
CD ist stark zerkratzt oder verschmutzt
Die CD austauschen/reinigen, siehe Pflege
Laserlinse ist beschlagen
Warten, bis Linse sich akklimatisiert hat
CD-R ist leer, oder die Disk ist nicht finalisiert
Eine finalisierte CD-R benutzen
CD-Wiedergabe funktioniert nicht
CD ist stark zerkratzt/ verschmutzt
CD austauschen/ reinigen (siehe Pflege)
Laserlinse ist beschlagen
Warten, bis Linse sich akklimatisiert hat
(Zimmertemperatur)
Die CD überspringt Titel
CD ist beschädigt oder verschmutzt
Die CD austauschen oder reinigen
SHUFFLE oder ein Programm ist aktiv
SHUFFLE/ Programm-Modus/Modi beenden
2 Zur Rückkehr zu normalem Abspielen drücken Sie
PROG MODE bis die shuffle/ repeat Modi nicht
mehr gezeigt werden.
Sie können auch 9 drücken, um den Abspielmodus
zu beenden.
Programmieren von Titelnummern
Sie können bis zu 20 Titel in der gewünschten
Sequenz speichern. Wenn Sie wollen, können Sie
beliebige Titel mehr als einmal speichern.
1 Im Stop-Modus drücken Sie oder § für Ihren
gewünschten Titel.
2 Wenn Ihre gewählte Titelnummer erscheint,
drücken Sie PROG MODE einmal, um den Titel zu
speichern.
Das Display zeigt prog und ‚Prog‘ kurz an, gefolgt
von Ihrer gewählten Titelnummer. (Siehe 9)
Falls Sie zu programmieren versuchen, ohne
zuerst eine Titelnummer zu wählen, wird no sel
gezeigt (Siehe 0)
3 Wiederholen Sie Schritt 1 bis 2, um alle
gewünschten Titel auf diese Weise zu speichern.
full wird angezeigt, wenn Sie versuchen, mehr
als 20 Titel zu programmieren. (Siehe !)
4 Zum Abspielen Ihres Programms drücken Sie 2;.
Überprüfung Ihres eingestellten Programms
Im Stop-Modus drücken und halten Sie mehr als
eine Sekunde lang. PROG MODE mehr als eine
Sekunde lang.
Das Display zeigt all Ihre gespeicherten
Titelnummern der Reihe nach.
Ein Programm löschen
Sie können den Speicherinhalt durch Folgendes löschen:
– Offnen der CD-Lade;
– Wahl von Tuner als Quelle TUNER;
– Drücken von 9 (zweimal bei der Wiedergabe oder in
der Stop-Position).
Display: zeigt kurz no prog wenn das Programm
aufgehoben ist. (Siehe @)
Vorsichtsmaßnahme & allgemeine Pflegehinweise
(Siehe $)
Das Gerät auf eine harte, ebene Oberfläche stellen,
damit das System waagerecht steht.
Gerät, Batterien oder CDs nicht Feuchtigkeit,
Regen, Sand oder übertriebener Wärme, die auf
Heizanlagen oder direkte Sonneneinstrahlung
zurückzuführen ist, aussetzen.
Das Gerät nicht abdecken. Ausreichende Lüftung
mit einem Mindestabstand von 15 cm zwischen
den Lüftungslöchern und umgebenden Oberflächen
ist notwendig, um Überhitzung zu verhindern.
Die mechanischen Teile des Gerätes enthalten
selbstschmierende Lager und dürfen nicht geölt
oder geschmiert werden
Zur Reinigung des Gerätes wird einem weichen,
fusselfreien Tuch benutzt. Keine Reinigungsmittel
verwenden, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder
scheuernde Bestandteile enthalten, weil dadurch
das Gehäuse beschädigt werden könnte.
Umgang mit CD-Spieler und CD (Siehe %)
Die Linse des CD-Spielers sollte niemals berührt
werden!
Plötzliche Änderungen der Umgebungstemperatur
können zu Kondensation führen, und die Linse des
CD-Spielers kann beschlagen. Abspielen einer CD
ist dann nicht möglich. Nicht versuchen, die Linse
zu reinigen, sondern das Gerät in einer warmen
Umgebung lassen, bis die Feuchtigkeit verdunstet.
Die CD-Lade stets schließen, um das CD-Fach
staubfrei zu halten. Das Fach wird durch Abstauben
mit einem weichen, trockenen Tuch gereinigt.
Die CD durch eine geradlinige Bewegung von der
Mitte zum Rand mit einem weichen, fusselfreien
Tuch reinigen. Keine Reiniger benutzen, da sie den
Tonträger beschädigen können.
Niemals auf eine CD schreiben oder Aufkleber an
ihr anbringen.
Fehlersuche
Wenn ein Fehler auftritt, zuerst die nachstehenden Punkte überprüfen, bevor das Gerät zur Reparatur gegeben
wird. Das Gerät nicht öffnen, weil Stromschlaggefahr besteht.
Wenn Sie das Problem nicht durch Befolgen dieser Ratschläge lösen können, sollten Sie sich an Ihren Händler
oder an Ihr Reparaturzentrum wenden.
WARNHINWEIS: Unter gar keinen Umständen sollten Sie versuchen, das Gerät selbst zu
reparieren, weil die Garantie dadurch erlischt.
Umweltinformationen
Alles überflüssige Verpackungsmaterial wurde vermieden. Wir haben unser Möglich-stes getan, damit die
Verpackung leicht in drei Materialien aufteilbar ist: Pappe, Papiermasse und expandierbares Polyäthylen.
Ihr Gerät besteht aus Materialien, die von darauf spezialisierten Betrieben wiederverwertet werden können.
Bitte halten Sie sich beim Entsorgen von Verpackungsmaterial, erschöpften Batterien und alter Ausrüstung an
örtliche Bestimmungen.
Oberes und vorderes Bedienfeld (siehe 1)
1VOLUME
– stellt Lautstärkepegel ein
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– verbessert die Tiefenwiedergabe
3Quellenwähler
– wählt Klangquelle CD oder TUNER;
wählt den Strom aus-Schalter
4Display
– zeigt die CD- und Tuner-Funktionen
5FM•MW (AM)
– wählt FM/ MW (AM) als Wellenbereich
6LIFT TO OPEN
– öffnet/ schließt die CD-Lade
7PRESS TO PLAY 2;
– beginnt oder unterbricht CD-Wiedergabe
8STOP 9
– stoppt CD-Wiedergabe; löscht ein CD-Programm
9SEARCH , §
CD: überspringt oder durchsucht eine
Passage/einen Titel rückwärts oder
vorwärts
Tuner: stellt einen Sender ein (auf, ab)
0PRESET +,
– wählt einen Vorwahlsender (auf, ab)
!PROG MODE
CD: – programmiert und überprüft
programmierte Titelnummern;
– spielt Titel von CD/ Programm in
zufälliger Reihenfolge ab;
– wiederholt einen Titel/ eine CD/ ein
Programm
Tuner: – programmiert Vorwahlsender
Rückwand (siehe 1)
@Teleskopantenne
– verbessert den FM-Empfang
#Batterietür
– öffnet das Batteriefach
$AC MAINS
– Netzkabelbuchse
Stromversorgung
Benutzen Sie nach Möglichkeit das Stromnetz, um die
Batterien zu schonen. Vor dem Einlegen von Batterien
ziehen Sie auf jeden Fall den Netzstecker (auch am
Gerät).
Batterien (nicht inbegriffen)
Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie 6 Batterien,
Typ R-14, UM-2 oder C-Zellen (vorzugsweise Alkali),
richtig herum ein, wie von den Symbolen „+" und „–"
im Fach angegeben.
Batterien enthalten Chemikalien, weshalb sie
vorschriftsmäßig zu entsorgen sind.
Die unsachgemäße Benutzung von Batterien kann zu
austretendem Elektrolyt führen und korrodiert das
Fach oder bewirkt Bersten der Batterien. Deshalb:
• Batterietypen nicht mischen, z.B. Alkali mit Zink-
Kohle. Nur Batterien vom selben Typ für das Gerät
benutzen.
• Beim Einlegen neuer Batterien nicht versuchen,
alte Batterien mit neuen zu „mischen".
• Die Batterien herausnehmen, wenn das Gerät
längere Zeit nicht benutzt wird.
Benutzung des Wechselstromnetzes
1 Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild (auf der
Geräteunterseite) angegebene Netzspannung mit
Ihrer örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Wenn
dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an Ihren
Fachhändler oder an Ihre Service-Organisation.
2 Schließen Sie das Netzkabel an den Netzeingang
AC MAINS und die Steckdose an. Die
Stromversorgung ist jetzt angeschlossen und das
Gerät betriebsbereit.
3 Zum völligen Abschalten wird der Netzstecker
gezogen.
Ziehen Sie den Netzstecker, um das Gerät vor
Gewittern zu schützen.
Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.
Strom ein-/ausschalten: Energie sparen
Egal, ob Sie das Gerät über das Stromnetz oder
Batterien speisen: um unnötigen Energieverbrauch zu
vermeiden, stellen Sie den Quellenwähler stets auf
off (aus).
Allgemeine Funktion
1 Zur Wahl Ihrer Klangquelle stellen Sie den
Quellenwähler auf CD/TUNER/OFF.
2 Stellen Sie den Klang mit den Reglern VOLUME
und DBB (Dynamic Bass Boost) ein.
3 Zum Abschalten des Gerätes stellen Sie den
Quellenwähler auf off.
Hinweis: Wenn das Gerät abgeschaltet wird, bleiben
die Tunervorwahlen im Gerät abgespeichert.
Tuner
Radioempfang
1 Stellen Sie den Quellenwähler auf TUNER.
Display: zeigt kurz tu. (Siehe 2)
2 Drücken Sie FM•MW einmal oder mehrmals, um
den gewünschten Wellenbereich zu wählen.
Display: zeigt Ihren Wellenbereich und die
Vorwahlnummer und die Frequenz eines
Vorwahlsenders, falls bereits programmiert.
(Siehe 3)
3 Drücken und halten Sie oder § kurz, um einen
Radiosender einzustellen. Loslassen, wenn sich die
Frequenz im Display zu ändern beginnt.
Das Radio stellt sich automatisch auf einen
Sender mit ausreichend Empfang ein. Beim
automatischen Suchlauf erscheintSrch im
Display. (Siehe 4)
– Bei FM, ziehen Sie die Teleskopantenne heraus.
Neigen und drehen Sie die Antenne. Verkürzen Sie
sie, wenn das Signal zu stark (sehr nahe bei einem
Sender) ist.
– Für MW (AM) ist das Gerät mit einer eingebauten
Antenne versehen, weshalb die Teleskopantenne
nicht benötigt wird. Richten Sie die Antenne durch
Drehen des gesamten Gerätes aus.
Programmieren von Radiosendern
Sie können bis zu insgesamt 32 Radiosender
abspeichern; 20 FM und 12 MW(AM).
1 Stellen Sie Ihren gewünschten Sender ein (siehe
Radioempfang).
2 Drücken Sie PROG MODE um die Programmierung
zu aktivieren.
Display: prog blinkt. (Siehe 5)
3 Drücken Sie PRESET + oder einmal oder
mehrmals, um diesem Sender eine Nummer von
1 bis 20 für FM oder von 1 bis 12 für MW (AM)
zuzuordnen.
4 Drücken Sie PROG MODE erneut, um die
Einstellung zu bestätigen.
Display: prog verschwindet, die Vorwahlnummer
und die Frequenz des Vorwahlsenders werden
gezeigt (Siehe 3)
5 Wiederholen Sie Schritt 1-4 zum Speichern
weiterer Sender.
Sie können einen Vorwahlsender löschen, indem Sie
an seiner Stelle eine andere Frequenz speichern.
Deutsch BEDIENELEMENTE STROMVERSORGUNG
GRUNDFUNKTIONEN TUNER
CD-SPIELER
CD-SPIELER PFLEGE & SICHERHEIT FEHLERSUCHE
Lettore di CD
Indicazione del display per le funzioni del CD
CD open: sportello del CD aperto (Vedi 5)
disc: CD inserito (Vedi 6)
– Nella modalità di stop: numero totale del brano e
totale del tempo di riproduzione
– Durante la riproduzione di un CD: tempo di
riproduzione del corrente brano e del numero
corrente scaduto
– Durante l’interruzione: il tempo di riproduzione
scaduto si congela e lampeggia (Vedi 8)
shuffle/ repeat: quando la rispettiva modalità
viene attivata
prog: quando il programma CD è attivo;
prog appare anche brevemente quando un brano
viene memorizzato (Vedi 9)
no sel: programma attivato ma nessun brano
selezionato (Vedi 0)
full: memoria programma piena (Vedi !)
no prog: programma annullato (Vedi @)
no disc: assenza disco/ errore di funzionamento
del CD/ il CD-R(W) è vuoto oppure il disco non è
finalizzato (Vedi # + Ricerca guasti)
Riproduzione di un CD
Questo lettore di CD può riprodurre dischi audio e
CD registrabili. Non tentare di riprodurre un
CD riscrivibile, CD-ROM, Cdi, VCD, DVD o un CD di
computer.
1 Impostare il selettore di sorgente a CD.
Sul display: visualizza Cd brevemente
2 Per aprire lo sportello del CD, sollevarne il bordo
marcato LIFT TO OPEN.
3 Inserire un CD o CD-R con il lato stampato rivolto
verso l’alto e premere con cautela lo sportello per
chiuderlo.
4 Premere 2; sull’apparecchio per iniziare la
riproduzione.
5 Per interrompere la riproduzione premere 2;. Per
riprendere la registrazione, premere 2; di nuovo.
6 Per arrestare la riproduzione del CD, premere
STOP 9.
Nota: La riproduzione del CD si arresta anche quando:
– aprire lo scomparto del CD;
– selezionare la sorgente sintonizzatore (TUNER);
– il CD ha raggiunto la fine.
Selezione di un brano diverso
Durante la riproduzione si possono usare i tasti o
§ per selezionare un particolare brano.
Se si è selezionato un numero di brano nella
posizione stop o pausa, premere 2; per iniziare la
riproduzione.
Premere una volta brevemente il tasto § per il
brano successivo, oppure premere ripetutamente
fino a quando il numero del brano desiderato
appare sul display.
Premere una volta brevemente per ritornare
all’inizio del brano corrente.
Premere più di una volta brevemente per un
brano precedente.
Come trovare un passaggio all’interno di un
brano
1 Premere e tenere premuto o §.
Il CD viene riprodotto ad alta velocità e basso
volume.
2 Quando si riconosce il passaggio che si vuole,
rilasciare il tasto o §.
La normale riproduzione riprende.
Modalità diverse di riproduzione:
Shuffle e Repeat
PROG MODE consente di selezionare varie modalità
di riproduzione. Le modalità possono essere selezionate
o cambiate durante la riproduzione di un intero CD/ di
un programma CD nella seguente sequenza:
shuffle
tutti i brani vengono riprodotti in ordine casuale
shuffle repeat all
riproduce continuamente l’intero CD
repeat – riproduce in continuazione il brano corrente
repeat all – riproduce continuamente l’intero CD
1 Durante la riproduzione, selezionare la modalità di
riproduzione premendo una o più volte PROG
MODE fino a visualizzare la modalità di
riproduzione desiderata.
Problema
Soluzione
Assenza suono/alimentazione
Volume non regolato
Regolare il volume VOLUME
Il cavo di rete non è collegato saldamente
Collegare correttamente il cavo di rete
Batterie scariche/inserite erroneamente
Inserire delle batterie nuove in modo corretto
Il display non funziona correttamente/ Assenza
di reazione al funzionamento di qualsiasi
comando
Scarica elettrostatica
Spegnere e tirare la spina dell’apparecchio.
Ricollegarlo dopo pochi secondi
Indicazione no disc
CD-RW inserito/ No CD inserito
Inserire un CD o un CD-R
CD graffiato o sporco
Sostituire/ pulire il CD, vedi Manutenzione
La lente del laser appannata
Attendere che la lente si pulisca
Il CD- R è vuoto oppure il disco non è finalizzato
Usare un CD-R finalizzato
Il lettore di CD non funziona
CD graffiato/ sporco
Sostituire/ pulire il CD, vedi Manutenzione
La lente del laser appannata
Attendere che la lente si regoli alla temperatura
ambiente
Il CD salta dei brani
Il CD è danneggiato o sporco
Sostituire o pulire il CD
SHUFFLE o un programma è attivo
Uscire dalle modalità SHUFFLE / programma
Sul display: la modalità selezionata lampeggia
per 2 secondi prima della riproduzione.
Si può usare o § per saltare i brani durante le
modalità shuffle/ repeat.
Le opzioni di riproduzione shuffle/repeat possono
essere combinate ed usate con un programma: es.
shuffle/repeat all ripete l’intero programma CD in
ordine casuale.
2 Per ritornare alla normale riproduzione premere
PROG MODE fino a quando le varie modalità
shuffle/repeat non sono più visualizzate.
Si può anche premere 9 per uscire dalla modalità
di riproduzione.
Programmazione di brani
Si possono memorizzare fino a 20 brani nella sequenza
desiderata. Se si desidera, è anche possibile
memorizzare qualsiasi brano più di una volta.
1 Nella modalità di stop, premere STOP mode, press
o § per il brano desiderato.
2 Quando il numero del brano desiderato appare,
premere PROG MODE una volta per memorizzare
il brano.
Sul display si visualizza prog e prog brevemente
seguito dal numero di brano selezionato. (Vedi 9)
Se si tenta di programmare senza aver prima
selezionato un numero di brano, si visualizza
no sel (Vedi 0)
3 Ripetere le operazioni di cui al numero 1 e 2 per
selezionare e memorizzare tutti i brani desiderati in
questo modo.
full si visualizza se si tenta di programmare più
di 20 brani. (Vedi !)
4 Per riprodurre il programma, premere 2;.
Recensione del programma impostato.
Nella modalità di STOP premere e tenere premuto
PROG MODE per più di un secondo.
Il display visualizza tutti i numeri di brani in
sequenza.
Cancellazione di un programma
Il contenuto della memoria può essere cancellato:
– aprendo lo sportello del CD;
– selezionando la sorgente sintonizzatore TUNER;
– premendo 9 (due volte nella posizione di stop o
durante la riproduzione).
Sul display: visualizza no prog brevemente
quando il programma viene annullato. (Vedi @)
Precauzioni e manutenzione generale (Vedi $)
Poggiare l’apparecchio su di una superficie solida e
piana in modo che non si inclini.
Non esporre l’apparecchio, le batterie o i CD ad
umidità, pioggia, sabbia o calore eccessivo
(derivanti da attrezzature di riscaldamento o dalla
luce solare diretta).
Non coprire l’apparecchio. È necessaria un
adeguata ventilazione con un minimo spazio di
15 cm tra i fori di ventilazione e le superfici
circostanti al fine di evitare accumulo di calore.
Le parti meccaniche dell’apparecchio contengono
cuscinetti auto lubrificanti e non devono essere
oliati o lubrificati.
Per pulire l’apparecchio, usare un panno morbido
ed asciutto. Non usare alcun agente di pulizia che
contengono alcol, ammoniaca, benzina o abrasivi
poiché questi potrebbero danneggiare
l’apparecchio.
Lettore di CD e manipolazione del CD (Vedi %)
La lente del lettore di CD non deve mai essere
toccata!
Improvvisi cambiamenti di temperatura circostante
può causare condensa che appannerebbe la lente
del lettore di CD. In tal caso la riproduzione del
disco non è possibile. Non tentare di pulire la lente
ma lasciare l’apparecchio in un ambiente caldo fino
a quando l’appannaggio evapora.
Per mantenere lo scomparto del CD libero da
polvere, chiudere sempre lo sportello del CD. Per
pulire, spolverale lo scomparto con un panno
morbido ed asciutto.
Per pulire il CD, strofinarlo con un panno morbido e
privo di sfilacci partendo in linea retta dal centro
verso il bordo del disco. Non usare agenti di pulizia
che potrebbero danneggiare il disco.
Non scrivere mai su un CD e non attaccarvi sopra
degli adesivi.
Ricerca dei guasti
In caso di guasto, prima di portare l’apparecchio a riparare, controllare i punti sottoelencati.
Non aprire l’apparecchio: pericolo di scossa elettrica.
Se non si è in grado di risolvere il problema seguendo questi suggerimenti, rivolgersi al proprio rivenditore o al
centro di assistenza.
AVVERTENZA: In nessuna circostanza bisogna tentare di riparare personalmente l’apparecchio; tali
interventi annullano la garanzia.
Informazione ecologica
Noi abbiamo fatto il nostro meglio per ridurre il materiale d’imballaggio e rendere facile separarlo in 3 gruppi:
cartone, polpa di carta e polietilene espanso.
L’apparecchio consiste di materiale che può essere riciclato se smontato da un’azienda specializzata. Si prega
osservare i regolamenti locali riguardanti lo smaltimento di materiale da imballaggio, batterie scariche e
vecchi apparecchi.
Pannelli superiore ed anteriore (Vedi 1)
1VOLUME
– regola il livello del volume
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– potenzia la risposta del basso
3Selettore di sorgente
– seleziona la sorgente del suono CD o TUNER e
spegne l’apparecchio
4Display
– visualizza le funzioni del CD e del sintonizzatore
5FM•MW (AM)
– seleziona lunghezza d’onda FM/MW (AM)
6LIFT TO OPEN
– apre/chiude lo sportello del CD
7PRESS TO PLAY 2;
– inizia ed interrompe la riproduzione del CD
8STOP 9
– arresta la riproduzione del CD; cancella un
programma di CD
9SEARCH , §
CD: salta o ricerca un passaggio/brano
all’indietro o in avanti
Tuner: si sintonizza su di una stazione radio
(su, giù)
0PRESET +,
– seleziona una stazione preimpostata (su, giù)
!PROG MODE
CD: – programma e rivede numeri di brani
programmati;
– riproduce brani di un CD/ di un
programma in ordine casuale;
– ripete un brano/ un CD/ un programma
Tuner: – programma stazioni preselezionate
Pannello posteriore (Vedi 1)
@Antenna telescopica
– per migliorare la ricezione FM
#Sportello batteria
– per aprire il comparto della batteria
$AC MAINS
– ingresso per il cavo di rete
Alimentazione
Ogni qualvolta sia conveniente, usare l’alimentazione
di rete se si vuole conservare la durata della batteria.
Assicurarsi di togliere la spina dell’alimentazione
dall’apparecchio e dalla presa a muro prima di inserire
le batterie.
Batterie (non incluse)
Aprire lo scomparto della batteria ed inserire
6 batterie, del tipo R-14, UM-2 o C-cells
(preferibilmente alcaline) con la corretta polarità come
indicata dai simboli "+" e "–" all’interno dello
scomparto.
Le batterie contengono delle sostanze chimiche,
quindi si raccomanda di smaltirle nel modo
adeguato.
L’uso incorretto di batterie potrebbe causare perdita di
elettrolita, corroderà lo scomparto o causerà lo
scoppio della batteria. Di conseguenza:
• Non mischiare i tipi diversi di batterie: es. alcaline
con zinco di carbonio. Usare solamente batterie
dello stesso tipo per l’apparecchio.
• Quando si inseriscono nuove batterie, non tentare
di mischiare vecchie batterie con quelle nuove.
• Togliere le batterie se l’apparecchio non deve
essere usato per un lungo periodo di tempo..
Utilizzo dell’alimentazione di rete
1 Controllare che la tensione dell’alimentazione di
rete, indicata sulla targhetta del modello in fondo
all’apparecchio, corrisponda a quella
dell’alimentazione di rete locale. Nel caso
contrario, consultare il rivenditore o il centro di
assistenza.
2 Collegare il cavo di rete all presa AC MAINS e
quindi alla presa muro. L’alimentazione a questo
punto è collegata e pronta per l’uso.
3 Per spegnere completamente, tirare la spina dalla
presa a muro.
Tirare la spina dalla presa a muro per proteggere
l’apparecchio durante severi temporali.
La piastrina del modello si trova in fondo
all’apparecchio.
Accensione/spegnimento dell’alimentazione:
Risparmia energia
Sia che si sta usando alimentazione di rete o di
batteria, per evitare spreco d’energia regolare sempre
il selettore di sorgente alla posizione off.
Funzionamento generale
1 Per selezionare la sorgente del suono e regolare il
relativo selettore a CD/TUNER/OFF.
2 Regolare il suono con VOLUME ed i controlli del
DBB (Dynamic Bass Boost).
3 Per spegnere l’apparecchio, impostare il selettore
alla posizione off.
Nota: Una volta spento l’apparecchio, le
preimpostazioni della sintonizzazione verranno
conservate nella memoria dell’apparecchio.
Sintonizzatore
Ricezione radio
1 Impostare il selettore di sorgente a TUNER.
Sul display: visualizza tu. (Vedi 2).
2 Premere una o più volte FM•MW per selezionare
la lunghezza d’onda desiderata.
Sul display: si visualizza una lunghezza d’onda
ed il numero preimpostato e la frequenza di una
stazione preimpostata se già programmata
(Vedi 3)
3 Premere e tenere premuto brevemente o § per
sintonizzarsi su di una stazione radio. Rilasciare
quando la frequenza nel display inizia a cambiare.
La radio si sintonizza automaticamente su di una
stazione radio di sufficiente ricezione. Il display
visualizza Srch durante la sintonizzazione
automatica. (Vedi 4)
– Per FM, estrarre l’antenna telescopica. Inclinare e
girare l’antenna. Ridurne la lunghezza se il segnale
è troppo forte (molto vicino ad una trasmittente)
– Per MW (AM) l’apparecchio è munito con
un’antenna incorporata, quindi l’antenna
telescopica non è necessaria. Puntare l’antenna
girando tutto l’apparecchio.
Programmazione delle stazioni radio.
Si possono memorizzare fino a 32 stazioni radio in
totale: 20 FM e 12 MW(AM).
1 Sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata (vedi
Ricezione radio)
2 Premere PROG MODE per attivare la
programmazione.
Sul display:prog lampegia. (Vedi 5)
3 Premere una o più volte PRESET + o per
assegnare un numero da 1 a 20 a FM-stazione o
1 a 12 a MW (AM)-stazione.
4 Premere PROG MODE di nuovo per confermare
l’impostazione.
Sul display: prog scompare, il numero
preimpostato e la frequenza della stazione
preimpostata vengono visualizzati. (Vedi 3)
5 Ripetere i passi 1-4 per memorizzare altre stazioni.
Si può cancellare una stazione preimpostata
memorizzando un’altra frequenza al suo posto.
Italiano COMANDI ALIMENTAZIONE
FUNZIONI DI BASE SINTONIZZATORE
LETTORE DI CD
LETTORE DI CD MANUTENZIONE E SICUREZZA RICERCA DEI GUASTI
NOTES
NEDERLANDS
Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.
ñ
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
Si dichiara che l’apparecchio AZ3010, AZ 3011 e AZ 3012 Philips risponde alle prescrizioni
dell’art. 2 comma 1 del D. M. 28 Agosto 1995 n. 548.
Fatto a Eindhoven
Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2,
5616 JB Eindhoven, The Netherlands
XP AZ 3010 7x3 1/2 07-01-2002 09:27 Pagina 2
3 x 2 R14 UM2 C-CELLS
1 2 3 4 5 6 7 8
@ # $
! 0 9
1
4
7
9
@
5
8
0
#
3
6
!
X
$%
2
NOTES
Audio
Audio
CD Soundmachine
AZ 3010, AZ 3011, AZ 3012
Cd-speler
Displaymeldingen voor cd-functies
CD open: het cd-vak is open (Zie 6)
disc: er zit een cd in het apparaat (Zie 7)
– Als de speler stilstaat: het totale aantal nummers
en de totale speelduur
– Tijdens het afspelen van een cd: de verstreken
speelduur en het volgnummer van het huidige
nummer
– Tijdens Pause: de verstreken speelduur wordt
vastgehouden en knippert (Zie 8)
shuffle/ repeat als de betreffende manier van
afspelen gekozen is
prog: : bij een cd-programma;
prog verschijnt eveneens kort als u een nummer
programmeert (Zie 9)
no sel: de programmeerfunctie is ingeschakeld
maar u heeft geen nummer gekozen (Zie 0)
full: het programmeergeheugen is vol (Zie !)
no prog: het programma is gewist (Zie @)
no disc: geen cd/ fout bij het bedienen van de
cd-speler/ de cd-r(w) is leeg of de disk is niet
afgesloten (zie # + Verhelpen van storingen)
Afspelen van een cd
Op deze cd-speler kunnen audiodisks en cd-recordables
afgespeeld worden. Probeer geen cd-rewritables, cd-
roms, CD-i’s, VCD’s, dvd’s of computer-cd’s af te spelen.
1 Zet de bronkeuzeschakelaar op CD.
Display: Cd wordt kort weergegeven.
2 Til de hoek van de cd-deur waar LIFT TO OPEN.
staat omhoog om het cd-vak te openen.
3 Plaats een cd of cd-r in de speler met de bedrukte
kant naar boven en druk de deur van het cd-vak
zachtjes dicht.
4 Druk op 2; om het afspelen te starten.
5 Wilt u het afspelen tijdelijk onderbreken, druk dan
op 2;. Druk opnieuw op 2; om verder te gaan
met afspelen.
6 Druk op STOP 9.om het afspelen van de cd te
beëindigen.
Opmerking: het afspelen van de cd stopt ook:
– wanneer u het cd-vak opent;
– wanneer u de tuner kiest;
– aan het eind van de cd.
Kiezen van een ander nummer
Tijdens het afspelen kunt u met de toetsen of §
een bepaald nummer kiezen.
Heeft u een nummer gekozen terwijl de speler
stilstaat of tijdens een onderbreking, druk dan op
2; om het afspelen te starten.
Druk eenmaal kort op § voor het volgende
nummer, of druk net zo vaak tot het gewenste
nummer in het display verschijnt.
Druk eenmaal kort op om terug te keren naar
het begin van het huidige nummer.
Druk eenmaal kort op voor een vorig nummer.
Zoeken naar een passage binnen een nummer
1 Houd of §.ingedrukt.
De cd wordt dan zachtjes en versneld afgespeeld.
2 Laat de toets of §.los zodra u de gewenste
passage herkent.
Het afspelen gaat op de normale manier verder.
Verschillende manieren van afspelen:
Shuffle en Repeat
Met PROG MODE kunt u kiezen uit de verschillende
manieren van afspelen. De manieren van afspelen
kunnen tijdens het afspelen van een hele cd/ van een
cd-programma in deze volgorde gekozen en gewijzigd
worden:
shuffle – alle nummers worden in willekeurige
volgorde afgespeeld
shuffle repeat all
de hele cd wordt in willekeurige volgorde herhaald
repeat
het huidige nummer wordt telkens opnieuw herhaald
repeat all
de hele cd wordt telkens opnieuw herhaald
1 Druk tijdens het afspelen één of meerdere keren op
PROG MODE tot de gewenste manier van
afspelen in het display verschijnt.
Display: de gekozen manier knippert 2 seconden
voor het afspelen.
•Met of § kunt u tijdens één van de shuffle/
repeat-mogelijkheden nummers overslaan.
De shuffle/repeat-afspeelmogelijkheden kunnen
gecombineerd worden en samen met een
programma gebruikt worden: bijvoorbeeld shuffle/
repeat all herhaalt het hele cd-programma in
willekeurige volgorde.
Probleem
Oplossing
Geen geluid/voeding
Het volume staat te zacht
Zet het volume harder
Het netsnoer is niet goed aangesloten
Sluit het netsnoer op de juiste manier aan
De batterijen zijn leeg/ verkeerd geplaatst
Plaats (nieuwe) batterijen op de juiste manier
Het display functioneert niet zoals het hoort/
Het apparaat reageert op geen enkele toets
Elektrostatische ontlading
Zet het apparaat uit en haal de stekker uit het
stopcontact. Sluit enkele seconden later weer aan
no disc in het display
Cd-rw in de speler/ Geen cd in de speler
Plaats een cd of cd-r in de speler
Krassen of vuil op de cd
Vervang de cd/ maak deze schoon, zie Onderhoud
De lens van de laser is beslagen
Wacht tot de lens weer helder is
De cd-r is leeg of de disk is niet afgesloten
Gebruik een afgesloten cd-r
Het afspelen van een cd werkt niet
Krassen of vuil op de cd
Vervang de cd/ maak deze schoon (zie Onderhoud)
De lens van de laser is beslagen
Wacht tot de lens geacclimatiseerd is
De cd-speler slaat nummers over
De cd is beschadigd of vuil
Vervang de cd of maak deze schoon
De SHUFFLE- of programmeerfunctie is
ingeschakeld
Sluit de SHUFFLE/PROGRAM-functie(s) af
2 Wilt u weer op de normale manier verder gaan met
afspelen, druk dan op PROG MODE tot in het
display geen enkele shuffle/repeat-mogelijkheid
nog aangegeven wordt.
U kunt ook op 9 drukken om de manier van
afspelen af te sluiten.
Programmeren van nummers
U kunt in het totaal 20 nummers in de gewenste
volgorde programmeren. U kunt, indien gewenst, elk
nummer ook meer dan eens programmeren.
1 Druk terwijl de speler stilstaat op of § voor
het gewenste nummer your desired track.
2 Druk, wanneer het gekozen nummer verschijnt,
eenmaal op PROG MODE om het nummer op te
slaan.
In het display verschijnt prog en kort prog
gevolgd door het gekozen nummer. (Zie 9)
Als u probeert te programmeren zonder eerst
een nummer gekozen te hebben dan verschijnt
no sel. (Zie 0)
3 Herhaal de stappen 1 en 2 om op deze manier alle
gewenste nummers te kiezen en te programmeren.
full verschijnt in het display als u meer dan
20 nummers probeert te programmeren. (Zie !)
4 Druk op 2; om uw programma af te spelen.
Controleren van het programma
Houd, terwijl de speler stilstaat, PROG MODE
langer dan 1 seconde ingedrukt.
In het display verschijnen één voor één de
nummers die u geprogrammeerd heeft.
Wissen van een programma
U kunt de inhoud van het geheugen wissen door:
– het cd-vak te openen
– de tuner te kiezen TUNER;
– op 9 te drukken (tweemaal tijdens het afspelen of
als de speler stilstaat)
Display: no prog verschijnt kort in het display
als het programma gewist is. (Zie @)
Voorzorgsmaatregelen & algemeen onderhoud
(Zie $)
Zet het apparaat op een harde, vlakke ondergrond
zodat het niet om kan vallen.
Bescherm het apparaat, de cd’s en de batterijen
tegen vocht, regen, zand of extreem hoge
temperaturen veroorzaakt door
verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.
Leg niets op het apparaat. Er moet voldoende
ventilatieruimte rondom het apparaat zijn
(minimaal 15 cm) om te voorkomen dat het
apparaat te warm wordt.
De mechanische delen van de cd-speler en de
cassetterecorder zijn voorzien van zelfsmerende
lagers en mogen dus niet gesmeerd of geolied
worden.
U kunt het apparaat schoonmaken met een zachte
droge doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die
alcohol, ammonia, spiritus of schuurmiddel
bevatten want die kunnen het apparaat
beschadigen.
Onderhoud van de cd-speler en de cd’s (Zie %)
Raak de lens van de cd-speler nooit aan!
Bij plotse temperatuurveranderingen kan er
condens ontstaan en kan de lens van de cd-speler
beslaan. Het afspelen van een cd is dan niet
mogelijk. Probeer niet de lens schoon te maken
maar laat de cd-speler enige tijd acclimatiseren in
een warme omgeving tot de condens verdwenen is.
Sluit altijd het cd-vak om te voorkomen dat er stof
inkomt. Veeg het stof uit het cd-vak met een
zachte, droge doek.
Maak de cd schoon door met een zachte, pluisvrije
doek vanuit het midden in een rechte lijn naar de
rand te wrijven. Gebruik geen
schoonmaakmiddelen want deze kunnen de cd
beschadigen.
Schrijf nooit op een cd en plak er geen stickers op.
Verhelpen van storingen
Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het apparaat
ter reparatie aanbiedt.
Maak het apparaat niet open want dan loopt u het risico een elektrische schok te krijgen.
Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of
serviceorganisatie.
WAARSCHUWING: Probeer in geen geval zelf het apparaat te repareren want dan vervalt de
garantie.
Met het oog op het milieu
Wij hebben de hoeveelheid verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk beperkt en ervoor gezorgd dat de verpakking
gemakkelijk in 3 materialen te scheiden is: karton, papierpulp en polyethyleenschuim.
Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycled kunnen worden.
Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur voor recycling kunt inleveren.
Boven- en voorkant (Zie 1)
1VOLUME
– om het volumeniveau in te stellen
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– om de lage tonen te versterken
3Bronkeuzeschakelaar
– om de geluidsbron te kiezen CD of TUNER en om
het apparaat uit te schakelen
4Display
– geeft de cd- en tunerfuncties weer
5FM•MW (AM)
– om het golfgebied te kiezen: FM/ MW (AM)
6LIFT TO OPEN
– om het cd-vak te openen/ te sluiten
7PRESS TO PLAY 2;
– om het afspelen van een cd te starten of te
onderbreken
8STOP 9
– om het afspelen van een cd te beëindigen; om
een cd-programma te wissen
9SEARCH , §
Cd: om een vorige of volgende passage/
nummer over te slaan of te zoeken
Tuner: om af te stemmen op een zender
(omhoog, omlaag)
0PRESET +,
– om een geprogrammeerde zender te kiezen
(omhoog, omlaag)
!PROG MODE
CD: – om nummers te programmeren en ze te
controleren;
– om de nummers van een cd/ programma
in willekeurige volgorde af te spelen;
– om een nummer/ cd/ programma te
herhalen
Tuner: – om voorkeurzenders te programmeren
Achterkant (Zie 1)
@Telescoopantenne
– om de FM-ontvangst te verbeteren
#Batterijklepje
– om het batterijvak te openen
$AC MAINS
– aansluitbus voor het netsnoer
Stroomvoorziening
Wilt u de batterijen sparen, gebruik dan zo vaak als u
kunt de netvoeding. Let erop dat u het netsnoer uit
het apparaat en het stopcontact haalt voor u de
batterijen in het apparaat plaatst.
Batterijen (niet bijgeleverd)
Open het batterijvak en plaats er zes batterijen in,
type R-14, UM-2 of C (bij voorkeur alkaline), met de
"+" en "–"-polen op dezelfde manier als aangegeven
binnenin het batterijvak.
Batterijen bevatten chemicaliën en moeten
daarom op de juiste manier ingeleverd worden.
Door verkeerd gebruik kunnen batterijen gaan lekken
waardoor roest ontstaat in het batterijvak of waardoor
de batterijen kunnen openbarsten. Daarom:
• Gebruik geen verschillende types batterijen door
elkaar, bijvoorbeeld alkaline met zink-koolstof.
Gebruik voor het apparaat enkel batterijen van
hetzelfde type.
• Als u de batterijen vervangt, gebruik dan geen
oude en nieuwe batterijen door elkaar.
• Verwijder de batterijen als u het apparaat langere
tijd niet zult gebruiken.
Gebruiken van de netvoeding
1 Controleer of de netspanning op het typeplaatje op
de onderkant van het apparaat overeenkomt met
de plaatselijke netspanning. Is dit niet het geval,
neem dan contact op met uw leverancier of
serviceorganisatie.
2 Verbind het netsnoer met de netaansluiting
AC MAINS en het stopcontact. Het apparaat is nu
aangesloten op de netvoeding en klaar voor
gebruik
3 Haal de stekker uit het stopcontact als u het
apparaat helemaal uit wilt schakelen.
Haal de stekker uit het stopcontact om het
apparaat te beschermen tijdens zware onweders.
Het typeplaatje vindt u op de onderkant van het
apparaat.
In-/ uitschakelen: Bespaar energie
Of u nu gebruik maakt van de netvoeding of van de
batterijen, u vermijdt onnodig energieverbruik als u de
bronkeuzeschakelaar altijd op off (uit) zet.
Algemene bediening
1 Zet de bronkeuzeschakelaar op CD/TUNER/OFF
om de gewenste geluidsbron te kiezen.
2 Stel het geluid in met de knoppen VOLUME en
DBB (Dynamic Bass Boost).
3 Om het apparaat uit te schakelen, moet u de
bronkeuzeschakelaar op off zetten.
Opmerking: Als het apparaat uitgeschakeld wordt,
worden de geprogrammeerde zenders in het
geheugen van het apparaat bewaard.
Tuner
Radio-ontvangst
1 Zet de bronkeuzeschakelaar op TUNER.
Display: tu wordt kort weergegeven. (Zie 2).
2 Druk één of meerdere keren op FM•MW om het
gewenste golfgebied te kiezen.
Display: het gekozen golfgebied verschijnt en,
indien reeds opgeslagen, het nummer en de
frequentie van de geprogrammeerde zender.
(Zie 3)
3 Houd of § kort ingedrukt om af te stemmen op
een radiozender. Laat los als de frequenties in het
display beginnen te lopen.
De radio stemt automatisch af op een
radiozender die sterk genoeg is. Tijdens het
automatisch zoeken verschijnt in het display
Srch. (Zie 4)
– Voor FM, moet u de telescoopantenne uittrekken.
Klap de antenne neer en draai deze. Als het signaal
te sterk is (in de buurt van een zender), schuif dan
de antenne in elkaar.
– Voor MW (AM) heeft het apparaat een
ingebouwde antenne zodat de telescoopantenne
niet nodig is. Richt de antenne door het hele
apparaat te draaien.
Programmeren van radiozenders
U kunt in het totaal 32 radiozenders in het geheugen
opslaan: 20 FM-zenders en 12 MW (AM)-zenders.
1 Stem af op de gewenste zender (zie Afstemmen op
een radiozender)
2 Druk op PROG MODE om te beginnen met
programmeren.
Display: prog knippert. (Zie 5)
3 Druk één of meerdere keren op PRESET + of om
een nummer van 1 tot 20 toe te kennen aan FM of
1 tot 12 aan MW (AM).
4 Druk nogmaals op PROG MODE om te bevestigen.
Display: prog verdwijnt, en het nummer en de
frequentie van de geprogrammeerde zender
worden weergegeven. (Zie 3)
5 Herhaal de stappen 1 tot 4 om nog meer zenders
op te slaan.
U kunt een geprogrammeerde zender wissen door
een andere frequentie op dezelfde plaats op te
slaan.
Nederlands TOETSEN STROOMVOORZIENING
BASISFUNCTIES TUNER
CD-SPELER
CD-SPELER ONDERHOUD & VEILIGHEID VERHELPEN VAN STORINGEN
CD-Spieler
Display-Anzeige für CD-Funktionen
CD open: CD-Lade offen (siehe 6)
disc: CD eingelegt (siehe 7)
– Im Stop-Modus: Gesamtzahl Titel und
insgesamte Abspielzeit
– Bei CD-Wiedergabe: verstrichene Abspielzeit von
aktuellem Titel und aktueller Titelnummer
– Bei Pause: verstrichene Abspielzeit steht still und
blinkt (siehe 8)
shuffle/ repeat Modi: wenn der jeweilige Modus
aktiviert ist
prog: bei aktivem CD-Programm; prog erscheint
auch kurz, wenn Sie einen Titel speichern (siehe 9)
no sel: Programm aktiviert, aber keine Titel
gewählt (siehe 0)
full: Programmspeicher voll (siehe !)
no prog: Programm aufgehoben (siehe @)
no disc: keine Disk/ Fehler beim CD-Betrieb/
CD-R(W) ist leer oder die Disk ist nicht finalisiert
(siehe # + Fehlersuche).
Abspielen einer CD
Dieser CD-Spieler kann Audio Discs und CD-Rs
abspielen. Nicht etwa versuchen, CD-R(W)s, eine CD-
ROM, CDi, VCD, DVD oder Computer-CD abzuspielen.
1 Stellen Sie den Quellenwähler auf CD.
Display: zeigt kurz Cd.
2 Zum Öffnen der CD-Lade heben Sie die CD-Lade
am mit LIFT TO OPEN.gekennzeichneten Rand an.
3 Legen Sie eine CD oder CD-R, mit bedruckter Seite
nach oben, ein und schließen Sie die CD-Lade
behutsam.
4 Drücken Sie 2; am Gerät, um mit dem Abspielen
zu beginnen.
5 Zur Unterbrechung des Abspielvorgangs drücken
Sie 2;. Zur Fortsetzung drücken Sie 2; erneut.
6 Zum Anhalten der CD-Wiedergabe drücken Sie
STOP 9.
Hinweis: die CD-Wiedergabe hört auch auf, wenn:
– Sie das CD-Fach öffnen;
– Sie Tuner als Klangquelle wählen TUNER;
– die CD am Ende angekommen ist.
Wahl eines anderen Titels
Beim Abspielen können Sie oder § zur Wahl
eines bestimmten Titels benutzen.
Falls Sie eine Titelnummer in der Stop- oder Pause-
Position gewählt haben, drücken Sie 2; um mit
der Wiedergabe zu beginnen.
Drücken Sie § einmal kurz für den nächsten Titel,
oder drücken Sie wiederholt, bis die gewünschte
Titelnummer im Display erscheint.
Drücken Sie einmal kurz, um an den Anfang
eines aktuellen Titels zurückzukehren.
Drücken Sie mehr als einmal kurz für einen
vorherigen Titel.
Suche nach einer Passage innerhalb eines Titels
1 Drücken und halten Sie oder §.
Die CD wird mit hoher Geschwindigkeit und
geringer Lautstärke abgespielt.
2 Wenn Sie die von Ihnen gewünschte Passage
erkennen, lassen Sie oder § los.
Das normale Abspielen wird fortgesetzt.
Verschiedene Abspielmodi: Shuffle und Repeat
PROG MODE erlaubt Ihnen die Wahl diverser
Abspielmodi. Die Modi können, in nachstehender
Folge, beim Abspielen einer gesamten CD/ eines
CD-Programms gewählt oder geändert werden:
shuffle
alle Titel werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt
shuffle repeat all
wiederholt die gesamte CD in zufälliger Reihenfolge
repeat – spielt den aktuellen Titel ununterbrochen
repeat all – spielt die gesamte CD ununterbrochen
1 Bei der Wiedergabe wählen Sie Ihren
Abspielmodus, indem PROG MODE einmal oder
mehrmals gedrückt wird, bis der gewünschte
Abspielmodus gezeigt wird.
Display: Ihre gewählter Modus blinkt
2 Sekunden vor dem Abspielen
Mit oder § können Sie Titel während der
shuffle/ repeat-Modi überspringen.
Die shuffle/ repeat Abspieloptionen können
kombiniert und mit einem Programm benutzt
werden: z.B. wiederholt shuffle/ repeat all das
gesamte CD-Programm in zufälliger Reihenfolge.
Problem
Lösung
Kein Sound/Strom
Lautstärke nicht eingestellt
Die Lautstärke einstellen
Netzkabel nicht sicher angeschlossen
Wechselstromnetzkabel richtig anschließen
Batterien verbraucht /falsch eingelegt
Frische) Batterien richtig einlegen
Display funktioniert nicht richtig/ Gerät spricht
auf kein Bedienelement an
Elektrostatische Entladung
Abschalten und den Gerätestecker ziehen. Nach
ein paar Sekunden wieder anschließen
no disc angezeigt
CD-RW eingelegt/ Keine CD eingelegt
Eine CD oder eine CD-R einlegen
CD ist stark zerkratzt oder verschmutzt
Die CD austauschen/reinigen, siehe Pflege
Laserlinse ist beschlagen
Warten, bis Linse sich akklimatisiert hat
CD-R ist leer, oder die Disk ist nicht finalisiert
Eine finalisierte CD-R benutzen
CD-Wiedergabe funktioniert nicht
CD ist stark zerkratzt/ verschmutzt
CD austauschen/ reinigen (siehe Pflege)
Laserlinse ist beschlagen
Warten, bis Linse sich akklimatisiert hat
(Zimmertemperatur)
Die CD überspringt Titel
CD ist beschädigt oder verschmutzt
Die CD austauschen oder reinigen
SHUFFLE oder ein Programm ist aktiv
SHUFFLE/ Programm-Modus/Modi beenden
2 Zur Rückkehr zu normalem Abspielen drücken Sie
PROG MODE bis die shuffle/ repeat Modi nicht
mehr gezeigt werden.
Sie können auch 9 drücken, um den Abspielmodus
zu beenden.
Programmieren von Titelnummern
Sie können bis zu 20 Titel in der gewünschten
Sequenz speichern. Wenn Sie wollen, können Sie
beliebige Titel mehr als einmal speichern.
1 Im Stop-Modus drücken Sie oder § für Ihren
gewünschten Titel.
2 Wenn Ihre gewählte Titelnummer erscheint,
drücken Sie PROG MODE einmal, um den Titel zu
speichern.
Das Display zeigt prog und ‚Prog‘ kurz an, gefolgt
von Ihrer gewählten Titelnummer. (Siehe 9)
Falls Sie zu programmieren versuchen, ohne
zuerst eine Titelnummer zu wählen, wird no sel
gezeigt (Siehe 0)
3 Wiederholen Sie Schritt 1 bis 2, um alle
gewünschten Titel auf diese Weise zu speichern.
full wird angezeigt, wenn Sie versuchen, mehr
als 20 Titel zu programmieren. (Siehe !)
4 Zum Abspielen Ihres Programms drücken Sie 2;.
Überprüfung Ihres eingestellten Programms
Im Stop-Modus drücken und halten Sie mehr als
eine Sekunde lang. PROG MODE mehr als eine
Sekunde lang.
Das Display zeigt all Ihre gespeicherten
Titelnummern der Reihe nach.
Ein Programm löschen
Sie können den Speicherinhalt durch Folgendes löschen:
– Offnen der CD-Lade;
– Wahl von Tuner als Quelle TUNER;
– Drücken von 9 (zweimal bei der Wiedergabe oder in
der Stop-Position).
Display: zeigt kurz no prog wenn das Programm
aufgehoben ist. (Siehe @)
Vorsichtsmaßnahme & allgemeine Pflegehinweise
(Siehe $)
Das Gerät auf eine harte, ebene Oberfläche stellen,
damit das System waagerecht steht.
Gerät, Batterien oder CDs nicht Feuchtigkeit,
Regen, Sand oder übertriebener Wärme, die auf
Heizanlagen oder direkte Sonneneinstrahlung
zurückzuführen ist, aussetzen.
Das Gerät nicht abdecken. Ausreichende Lüftung
mit einem Mindestabstand von 15 cm zwischen
den Lüftungslöchern und umgebenden Oberflächen
ist notwendig, um Überhitzung zu verhindern.
Die mechanischen Teile des Gerätes enthalten
selbstschmierende Lager und dürfen nicht geölt
oder geschmiert werden
Zur Reinigung des Gerätes wird einem weichen,
fusselfreien Tuch benutzt. Keine Reinigungsmittel
verwenden, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder
scheuernde Bestandteile enthalten, weil dadurch
das Gehäuse beschädigt werden könnte.
Umgang mit CD-Spieler und CD (Siehe %)
Die Linse des CD-Spielers sollte niemals berührt
werden!
Plötzliche Änderungen der Umgebungstemperatur
können zu Kondensation führen, und die Linse des
CD-Spielers kann beschlagen. Abspielen einer CD
ist dann nicht möglich. Nicht versuchen, die Linse
zu reinigen, sondern das Gerät in einer warmen
Umgebung lassen, bis die Feuchtigkeit verdunstet.
Die CD-Lade stets schließen, um das CD-Fach
staubfrei zu halten. Das Fach wird durch Abstauben
mit einem weichen, trockenen Tuch gereinigt.
Die CD durch eine geradlinige Bewegung von der
Mitte zum Rand mit einem weichen, fusselfreien
Tuch reinigen. Keine Reiniger benutzen, da sie den
Tonträger beschädigen können.
Niemals auf eine CD schreiben oder Aufkleber an
ihr anbringen.
Fehlersuche
Wenn ein Fehler auftritt, zuerst die nachstehenden Punkte überprüfen, bevor das Gerät zur Reparatur gegeben
wird. Das Gerät nicht öffnen, weil Stromschlaggefahr besteht.
Wenn Sie das Problem nicht durch Befolgen dieser Ratschläge lösen können, sollten Sie sich an Ihren Händler
oder an Ihr Reparaturzentrum wenden.
WARNHINWEIS: Unter gar keinen Umständen sollten Sie versuchen, das Gerät selbst zu
reparieren, weil die Garantie dadurch erlischt.
Umweltinformationen
Alles überflüssige Verpackungsmaterial wurde vermieden. Wir haben unser Möglich-stes getan, damit die
Verpackung leicht in drei Materialien aufteilbar ist: Pappe, Papiermasse und expandierbares Polyäthylen.
Ihr Gerät besteht aus Materialien, die von darauf spezialisierten Betrieben wiederverwertet werden können.
Bitte halten Sie sich beim Entsorgen von Verpackungsmaterial, erschöpften Batterien und alter Ausrüstung an
örtliche Bestimmungen.
Oberes und vorderes Bedienfeld (siehe 1)
1VOLUME
– stellt Lautstärkepegel ein
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– verbessert die Tiefenwiedergabe
3Quellenwähler
– wählt Klangquelle CD oder TUNER;
wählt den Strom aus-Schalter
4Display
– zeigt die CD- und Tuner-Funktionen
5FM•MW (AM)
– wählt FM/ MW (AM) als Wellenbereich
6LIFT TO OPEN
– öffnet/ schließt die CD-Lade
7PRESS TO PLAY 2;
– beginnt oder unterbricht CD-Wiedergabe
8STOP 9
– stoppt CD-Wiedergabe; löscht ein CD-Programm
9SEARCH , §
CD: überspringt oder durchsucht eine
Passage/einen Titel rückwärts oder
vorwärts
Tuner: stellt einen Sender ein (auf, ab)
0PRESET +,
– wählt einen Vorwahlsender (auf, ab)
!PROG MODE
CD: – programmiert und überprüft
programmierte Titelnummern;
– spielt Titel von CD/ Programm in
zufälliger Reihenfolge ab;
– wiederholt einen Titel/ eine CD/ ein
Programm
Tuner: – programmiert Vorwahlsender
Rückwand (siehe 1)
@Teleskopantenne
– verbessert den FM-Empfang
#Batterietür
– öffnet das Batteriefach
$AC MAINS
– Netzkabelbuchse
Stromversorgung
Benutzen Sie nach Möglichkeit das Stromnetz, um die
Batterien zu schonen. Vor dem Einlegen von Batterien
ziehen Sie auf jeden Fall den Netzstecker (auch am
Gerät).
Batterien (nicht inbegriffen)
Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie 6 Batterien,
Typ R-14, UM-2 oder C-Zellen (vorzugsweise Alkali),
richtig herum ein, wie von den Symbolen „+" und „–"
im Fach angegeben.
Batterien enthalten Chemikalien, weshalb sie
vorschriftsmäßig zu entsorgen sind.
Die unsachgemäße Benutzung von Batterien kann zu
austretendem Elektrolyt führen und korrodiert das
Fach oder bewirkt Bersten der Batterien. Deshalb:
• Batterietypen nicht mischen, z.B. Alkali mit Zink-
Kohle. Nur Batterien vom selben Typ für das Gerät
benutzen.
• Beim Einlegen neuer Batterien nicht versuchen,
alte Batterien mit neuen zu „mischen".
• Die Batterien herausnehmen, wenn das Gerät
längere Zeit nicht benutzt wird.
Benutzung des Wechselstromnetzes
1 Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild (auf der
Geräteunterseite) angegebene Netzspannung mit
Ihrer örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Wenn
dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an Ihren
Fachhändler oder an Ihre Service-Organisation.
2 Schließen Sie das Netzkabel an den Netzeingang
AC MAINS und die Steckdose an. Die
Stromversorgung ist jetzt angeschlossen und das
Gerät betriebsbereit.
3 Zum völligen Abschalten wird der Netzstecker
gezogen.
Ziehen Sie den Netzstecker, um das Gerät vor
Gewittern zu schützen.
Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.
Strom ein-/ausschalten: Energie sparen
Egal, ob Sie das Gerät über das Stromnetz oder
Batterien speisen: um unnötigen Energieverbrauch zu
vermeiden, stellen Sie den Quellenwähler stets auf
off (aus).
Allgemeine Funktion
1 Zur Wahl Ihrer Klangquelle stellen Sie den
Quellenwähler auf CD/TUNER/OFF.
2 Stellen Sie den Klang mit den Reglern VOLUME
und DBB (Dynamic Bass Boost) ein.
3 Zum Abschalten des Gerätes stellen Sie den
Quellenwähler auf off.
Hinweis: Wenn das Gerät abgeschaltet wird, bleiben
die Tunervorwahlen im Gerät abgespeichert.
Tuner
Radioempfang
1 Stellen Sie den Quellenwähler auf TUNER.
Display: zeigt kurz tu. (Siehe 2)
2 Drücken Sie FM•MW einmal oder mehrmals, um
den gewünschten Wellenbereich zu wählen.
Display: zeigt Ihren Wellenbereich und die
Vorwahlnummer und die Frequenz eines
Vorwahlsenders, falls bereits programmiert.
(Siehe 3)
3 Drücken und halten Sie oder § kurz, um einen
Radiosender einzustellen. Loslassen, wenn sich die
Frequenz im Display zu ändern beginnt.
Das Radio stellt sich automatisch auf einen
Sender mit ausreichend Empfang ein. Beim
automatischen Suchlauf erscheintSrch im
Display. (Siehe 4)
– Bei FM, ziehen Sie die Teleskopantenne heraus.
Neigen und drehen Sie die Antenne. Verkürzen Sie
sie, wenn das Signal zu stark (sehr nahe bei einem
Sender) ist.
– Für MW (AM) ist das Gerät mit einer eingebauten
Antenne versehen, weshalb die Teleskopantenne
nicht benötigt wird. Richten Sie die Antenne durch
Drehen des gesamten Gerätes aus.
Programmieren von Radiosendern
Sie können bis zu insgesamt 32 Radiosender
abspeichern; 20 FM und 12 MW(AM).
1 Stellen Sie Ihren gewünschten Sender ein (siehe
Radioempfang).
2 Drücken Sie PROG MODE um die Programmierung
zu aktivieren.
Display: prog blinkt. (Siehe 5)
3 Drücken Sie PRESET + oder einmal oder
mehrmals, um diesem Sender eine Nummer von
1 bis 20 für FM oder von 1 bis 12 für MW (AM)
zuzuordnen.
4 Drücken Sie PROG MODE erneut, um die
Einstellung zu bestätigen.
Display: prog verschwindet, die Vorwahlnummer
und die Frequenz des Vorwahlsenders werden
gezeigt (Siehe 3)
5 Wiederholen Sie Schritt 1-4 zum Speichern
weiterer Sender.
Sie können einen Vorwahlsender löschen, indem Sie
an seiner Stelle eine andere Frequenz speichern.
Deutsch BEDIENELEMENTE STROMVERSORGUNG
GRUNDFUNKTIONEN TUNER
CD-SPIELER
CD-SPIELER PFLEGE & SICHERHEIT FEHLERSUCHE
Lettore di CD
Indicazione del display per le funzioni del CD
CD open: sportello del CD aperto (Vedi 5)
disc: CD inserito (Vedi 6)
– Nella modalità di stop: numero totale del brano e
totale del tempo di riproduzione
– Durante la riproduzione di un CD: tempo di
riproduzione del corrente brano e del numero
corrente scaduto
– Durante l’interruzione: il tempo di riproduzione
scaduto si congela e lampeggia (Vedi 8)
shuffle/ repeat: quando la rispettiva modalità
viene attivata
prog: quando il programma CD è attivo;
prog appare anche brevemente quando un brano
viene memorizzato (Vedi 9)
no sel: programma attivato ma nessun brano
selezionato (Vedi 0)
full: memoria programma piena (Vedi !)
no prog: programma annullato (Vedi @)
no disc: assenza disco/ errore di funzionamento
del CD/ il CD-R(W) è vuoto oppure il disco non è
finalizzato (Vedi # + Ricerca guasti)
Riproduzione di un CD
Questo lettore di CD può riprodurre dischi audio e
CD registrabili. Non tentare di riprodurre un
CD riscrivibile, CD-ROM, Cdi, VCD, DVD o un CD di
computer.
1 Impostare il selettore di sorgente a CD.
Sul display: visualizza Cd brevemente
2 Per aprire lo sportello del CD, sollevarne il bordo
marcato LIFT TO OPEN.
3 Inserire un CD o CD-R con il lato stampato rivolto
verso l’alto e premere con cautela lo sportello per
chiuderlo.
4 Premere 2; sull’apparecchio per iniziare la
riproduzione.
5 Per interrompere la riproduzione premere 2;. Per
riprendere la registrazione, premere 2; di nuovo.
6 Per arrestare la riproduzione del CD, premere
STOP 9.
Nota: La riproduzione del CD si arresta anche quando:
– aprire lo scomparto del CD;
– selezionare la sorgente sintonizzatore (TUNER);
– il CD ha raggiunto la fine.
Selezione di un brano diverso
Durante la riproduzione si possono usare i tasti o
§ per selezionare un particolare brano.
Se si è selezionato un numero di brano nella
posizione stop o pausa, premere 2; per iniziare la
riproduzione.
Premere una volta brevemente il tasto § per il
brano successivo, oppure premere ripetutamente
fino a quando il numero del brano desiderato
appare sul display.
Premere una volta brevemente per ritornare
all’inizio del brano corrente.
Premere più di una volta brevemente per un
brano precedente.
Come trovare un passaggio all’interno di un
brano
1 Premere e tenere premuto o §.
Il CD viene riprodotto ad alta velocità e basso
volume.
2 Quando si riconosce il passaggio che si vuole,
rilasciare il tasto o §.
La normale riproduzione riprende.
Modalità diverse di riproduzione:
Shuffle e Repeat
PROG MODE consente di selezionare varie modalità
di riproduzione. Le modalità possono essere selezionate
o cambiate durante la riproduzione di un intero CD/ di
un programma CD nella seguente sequenza:
shuffle
tutti i brani vengono riprodotti in ordine casuale
shuffle repeat all
riproduce continuamente l’intero CD
repeat – riproduce in continuazione il brano corrente
repeat all – riproduce continuamente l’intero CD
1 Durante la riproduzione, selezionare la modalità di
riproduzione premendo una o più volte PROG
MODE fino a visualizzare la modalità di
riproduzione desiderata.
Problema
Soluzione
Assenza suono/alimentazione
Volume non regolato
Regolare il volume VOLUME
Il cavo di rete non è collegato saldamente
Collegare correttamente il cavo di rete
Batterie scariche/inserite erroneamente
Inserire delle batterie nuove in modo corretto
Il display non funziona correttamente/ Assenza
di reazione al funzionamento di qualsiasi
comando
Scarica elettrostatica
Spegnere e tirare la spina dell’apparecchio.
Ricollegarlo dopo pochi secondi
Indicazione no disc
CD-RW inserito/ No CD inserito
Inserire un CD o un CD-R
CD graffiato o sporco
Sostituire/ pulire il CD, vedi Manutenzione
La lente del laser appannata
Attendere che la lente si pulisca
Il CD- R è vuoto oppure il disco non è finalizzato
Usare un CD-R finalizzato
Il lettore di CD non funziona
CD graffiato/ sporco
Sostituire/ pulire il CD, vedi Manutenzione
La lente del laser appannata
Attendere che la lente si regoli alla temperatura
ambiente
Il CD salta dei brani
Il CD è danneggiato o sporco
Sostituire o pulire il CD
SHUFFLE o un programma è attivo
Uscire dalle modalità SHUFFLE / programma
Sul display: la modalità selezionata lampeggia
per 2 secondi prima della riproduzione.
Si può usare o § per saltare i brani durante le
modalità shuffle/ repeat.
Le opzioni di riproduzione shuffle/repeat possono
essere combinate ed usate con un programma: es.
shuffle/repeat all ripete l’intero programma CD in
ordine casuale.
2 Per ritornare alla normale riproduzione premere
PROG MODE fino a quando le varie modalità
shuffle/repeat non sono più visualizzate.
Si può anche premere 9 per uscire dalla modalità
di riproduzione.
Programmazione di brani
Si possono memorizzare fino a 20 brani nella sequenza
desiderata. Se si desidera, è anche possibile
memorizzare qualsiasi brano più di una volta.
1 Nella modalità di stop, premere STOP mode, press
o § per il brano desiderato.
2 Quando il numero del brano desiderato appare,
premere PROG MODE una volta per memorizzare
il brano.
Sul display si visualizza prog e prog brevemente
seguito dal numero di brano selezionato. (Vedi 9)
Se si tenta di programmare senza aver prima
selezionato un numero di brano, si visualizza
no sel (Vedi 0)
3 Ripetere le operazioni di cui al numero 1 e 2 per
selezionare e memorizzare tutti i brani desiderati in
questo modo.
full si visualizza se si tenta di programmare più
di 20 brani. (Vedi !)
4 Per riprodurre il programma, premere 2;.
Recensione del programma impostato.
Nella modalità di STOP premere e tenere premuto
PROG MODE per più di un secondo.
Il display visualizza tutti i numeri di brani in
sequenza.
Cancellazione di un programma
Il contenuto della memoria può essere cancellato:
– aprendo lo sportello del CD;
– selezionando la sorgente sintonizzatore TUNER;
– premendo 9 (due volte nella posizione di stop o
durante la riproduzione).
Sul display: visualizza no prog brevemente
quando il programma viene annullato. (Vedi @)
Precauzioni e manutenzione generale (Vedi $)
Poggiare l’apparecchio su di una superficie solida e
piana in modo che non si inclini.
Non esporre l’apparecchio, le batterie o i CD ad
umidità, pioggia, sabbia o calore eccessivo
(derivanti da attrezzature di riscaldamento o dalla
luce solare diretta).
Non coprire l’apparecchio. È necessaria un
adeguata ventilazione con un minimo spazio di
15 cm tra i fori di ventilazione e le superfici
circostanti al fine di evitare accumulo di calore.
Le parti meccaniche dell’apparecchio contengono
cuscinetti auto lubrificanti e non devono essere
oliati o lubrificati.
Per pulire l’apparecchio, usare un panno morbido
ed asciutto. Non usare alcun agente di pulizia che
contengono alcol, ammoniaca, benzina o abrasivi
poiché questi potrebbero danneggiare
l’apparecchio.
Lettore di CD e manipolazione del CD (Vedi %)
La lente del lettore di CD non deve mai essere
toccata!
Improvvisi cambiamenti di temperatura circostante
può causare condensa che appannerebbe la lente
del lettore di CD. In tal caso la riproduzione del
disco non è possibile. Non tentare di pulire la lente
ma lasciare l’apparecchio in un ambiente caldo fino
a quando l’appannaggio evapora.
Per mantenere lo scomparto del CD libero da
polvere, chiudere sempre lo sportello del CD. Per
pulire, spolverale lo scomparto con un panno
morbido ed asciutto.
Per pulire il CD, strofinarlo con un panno morbido e
privo di sfilacci partendo in linea retta dal centro
verso il bordo del disco. Non usare agenti di pulizia
che potrebbero danneggiare il disco.
Non scrivere mai su un CD e non attaccarvi sopra
degli adesivi.
Ricerca dei guasti
In caso di guasto, prima di portare l’apparecchio a riparare, controllare i punti sottoelencati.
Non aprire l’apparecchio: pericolo di scossa elettrica.
Se non si è in grado di risolvere il problema seguendo questi suggerimenti, rivolgersi al proprio rivenditore o al
centro di assistenza.
AVVERTENZA: In nessuna circostanza bisogna tentare di riparare personalmente l’apparecchio; tali
interventi annullano la garanzia.
Informazione ecologica
Noi abbiamo fatto il nostro meglio per ridurre il materiale d’imballaggio e rendere facile separarlo in 3 gruppi:
cartone, polpa di carta e polietilene espanso.
L’apparecchio consiste di materiale che può essere riciclato se smontato da un’azienda specializzata. Si prega
osservare i regolamenti locali riguardanti lo smaltimento di materiale da imballaggio, batterie scariche e
vecchi apparecchi.
Pannelli superiore ed anteriore (Vedi 1)
1VOLUME
– regola il livello del volume
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– potenzia la risposta del basso
3Selettore di sorgente
– seleziona la sorgente del suono CD o TUNER e
spegne l’apparecchio
4Display
– visualizza le funzioni del CD e del sintonizzatore
5FM•MW (AM)
– seleziona lunghezza d’onda FM/MW (AM)
6LIFT TO OPEN
– apre/chiude lo sportello del CD
7PRESS TO PLAY 2;
– inizia ed interrompe la riproduzione del CD
8STOP 9
– arresta la riproduzione del CD; cancella un
programma di CD
9SEARCH , §
CD: salta o ricerca un passaggio/brano
all’indietro o in avanti
Tuner: si sintonizza su di una stazione radio
(su, giù)
0PRESET +,
– seleziona una stazione preimpostata (su, giù)
!PROG MODE
CD: – programma e rivede numeri di brani
programmati;
– riproduce brani di un CD/ di un
programma in ordine casuale;
– ripete un brano/ un CD/ un programma
Tuner: – programma stazioni preselezionate
Pannello posteriore (Vedi 1)
@Antenna telescopica
– per migliorare la ricezione FM
#Sportello batteria
– per aprire il comparto della batteria
$AC MAINS
– ingresso per il cavo di rete
Alimentazione
Ogni qualvolta sia conveniente, usare l’alimentazione
di rete se si vuole conservare la durata della batteria.
Assicurarsi di togliere la spina dell’alimentazione
dall’apparecchio e dalla presa a muro prima di inserire
le batterie.
Batterie (non incluse)
Aprire lo scomparto della batteria ed inserire
6 batterie, del tipo R-14, UM-2 o C-cells
(preferibilmente alcaline) con la corretta polarità come
indicata dai simboli "+" e "–" all’interno dello
scomparto.
Le batterie contengono delle sostanze chimiche,
quindi si raccomanda di smaltirle nel modo
adeguato.
L’uso incorretto di batterie potrebbe causare perdita di
elettrolita, corroderà lo scomparto o causerà lo
scoppio della batteria. Di conseguenza:
• Non mischiare i tipi diversi di batterie: es. alcaline
con zinco di carbonio. Usare solamente batterie
dello stesso tipo per l’apparecchio.
• Quando si inseriscono nuove batterie, non tentare
di mischiare vecchie batterie con quelle nuove.
• Togliere le batterie se l’apparecchio non deve
essere usato per un lungo periodo di tempo..
Utilizzo dell’alimentazione di rete
1 Controllare che la tensione dell’alimentazione di
rete, indicata sulla targhetta del modello in fondo
all’apparecchio, corrisponda a quella
dell’alimentazione di rete locale. Nel caso
contrario, consultare il rivenditore o il centro di
assistenza.
2 Collegare il cavo di rete all presa AC MAINS e
quindi alla presa muro. L’alimentazione a questo
punto è collegata e pronta per l’uso.
3 Per spegnere completamente, tirare la spina dalla
presa a muro.
Tirare la spina dalla presa a muro per proteggere
l’apparecchio durante severi temporali.
La piastrina del modello si trova in fondo
all’apparecchio.
Accensione/spegnimento dell’alimentazione:
Risparmia energia
Sia che si sta usando alimentazione di rete o di
batteria, per evitare spreco d’energia regolare sempre
il selettore di sorgente alla posizione off.
Funzionamento generale
1 Per selezionare la sorgente del suono e regolare il
relativo selettore a CD/TUNER/OFF.
2 Regolare il suono con VOLUME ed i controlli del
DBB (Dynamic Bass Boost).
3 Per spegnere l’apparecchio, impostare il selettore
alla posizione off.
Nota: Una volta spento l’apparecchio, le
preimpostazioni della sintonizzazione verranno
conservate nella memoria dell’apparecchio.
Sintonizzatore
Ricezione radio
1 Impostare il selettore di sorgente a TUNER.
Sul display: visualizza tu. (Vedi 2).
2 Premere una o più volte FM•MW per selezionare
la lunghezza d’onda desiderata.
Sul display: si visualizza una lunghezza d’onda
ed il numero preimpostato e la frequenza di una
stazione preimpostata se già programmata
(Vedi 3)
3 Premere e tenere premuto brevemente o § per
sintonizzarsi su di una stazione radio. Rilasciare
quando la frequenza nel display inizia a cambiare.
La radio si sintonizza automaticamente su di una
stazione radio di sufficiente ricezione. Il display
visualizza Srch durante la sintonizzazione
automatica. (Vedi 4)
– Per FM, estrarre l’antenna telescopica. Inclinare e
girare l’antenna. Ridurne la lunghezza se il segnale
è troppo forte (molto vicino ad una trasmittente)
– Per MW (AM) l’apparecchio è munito con
un’antenna incorporata, quindi l’antenna
telescopica non è necessaria. Puntare l’antenna
girando tutto l’apparecchio.
Programmazione delle stazioni radio.
Si possono memorizzare fino a 32 stazioni radio in
totale: 20 FM e 12 MW(AM).
1 Sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata (vedi
Ricezione radio)
2 Premere PROG MODE per attivare la
programmazione.
Sul display:prog lampegia. (Vedi 5)
3 Premere una o più volte PRESET + o per
assegnare un numero da 1 a 20 a FM-stazione o
1 a 12 a MW (AM)-stazione.
4 Premere PROG MODE di nuovo per confermare
l’impostazione.
Sul display: prog scompare, il numero
preimpostato e la frequenza della stazione
preimpostata vengono visualizzati. (Vedi 3)
5 Ripetere i passi 1-4 per memorizzare altre stazioni.
Si può cancellare una stazione preimpostata
memorizzando un’altra frequenza al suo posto.
Italiano COMANDI ALIMENTAZIONE
FUNZIONI DI BASE SINTONIZZATORE
LETTORE DI CD
LETTORE DI CD MANUTENZIONE E SICUREZZA RICERCA DEI GUASTI
NOTES
NEDERLANDS
Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.
ñ
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
Si dichiara che l’apparecchio AZ3010, AZ 3011 e AZ 3012 Philips risponde alle prescrizioni
dell’art. 2 comma 1 del D. M. 28 Agosto 1995 n. 548.
Fatto a Eindhoven
Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2,
5616 JB Eindhoven, The Netherlands
XP AZ 3010 7x3 1/2 07-01-2002 09:27 Pagina 2
3 x 2 R14 UM2 C-CELLS
1 2 3 4 5 6 7 8
@ # $
! 0 9
1
4
7
9
@
5
8
0
#
3
6
!
X
$%
2
NOTES
Audio
Audio
CD Soundmachine
AZ 3010, AZ 3011, AZ 3012
Cd-speler
Displaymeldingen voor cd-functies
CD open: het cd-vak is open (Zie 6)
disc: er zit een cd in het apparaat (Zie 7)
– Als de speler stilstaat: het totale aantal nummers
en de totale speelduur
– Tijdens het afspelen van een cd: de verstreken
speelduur en het volgnummer van het huidige
nummer
– Tijdens Pause: de verstreken speelduur wordt
vastgehouden en knippert (Zie 8)
shuffle/ repeat als de betreffende manier van
afspelen gekozen is
prog: : bij een cd-programma;
prog verschijnt eveneens kort als u een nummer
programmeert (Zie 9)
no sel: de programmeerfunctie is ingeschakeld
maar u heeft geen nummer gekozen (Zie 0)
full: het programmeergeheugen is vol (Zie !)
no prog: het programma is gewist (Zie @)
no disc: geen cd/ fout bij het bedienen van de
cd-speler/ de cd-r(w) is leeg of de disk is niet
afgesloten (zie # + Verhelpen van storingen)
Afspelen van een cd
Op deze cd-speler kunnen audiodisks en cd-recordables
afgespeeld worden. Probeer geen cd-rewritables, cd-
roms, CD-i’s, VCD’s, dvd’s of computer-cd’s af te spelen.
1 Zet de bronkeuzeschakelaar op CD.
Display: Cd wordt kort weergegeven.
2 Til de hoek van de cd-deur waar LIFT TO OPEN.
staat omhoog om het cd-vak te openen.
3 Plaats een cd of cd-r in de speler met de bedrukte
kant naar boven en druk de deur van het cd-vak
zachtjes dicht.
4 Druk op 2; om het afspelen te starten.
5 Wilt u het afspelen tijdelijk onderbreken, druk dan
op 2;. Druk opnieuw op 2; om verder te gaan
met afspelen.
6 Druk op STOP 9.om het afspelen van de cd te
beëindigen.
Opmerking: het afspelen van de cd stopt ook:
– wanneer u het cd-vak opent;
– wanneer u de tuner kiest;
– aan het eind van de cd.
Kiezen van een ander nummer
Tijdens het afspelen kunt u met de toetsen of §
een bepaald nummer kiezen.
Heeft u een nummer gekozen terwijl de speler
stilstaat of tijdens een onderbreking, druk dan op
2; om het afspelen te starten.
Druk eenmaal kort op § voor het volgende
nummer, of druk net zo vaak tot het gewenste
nummer in het display verschijnt.
Druk eenmaal kort op om terug te keren naar
het begin van het huidige nummer.
Druk eenmaal kort op voor een vorig nummer.
Zoeken naar een passage binnen een nummer
1 Houd of §.ingedrukt.
De cd wordt dan zachtjes en versneld afgespeeld.
2 Laat de toets of §.los zodra u de gewenste
passage herkent.
Het afspelen gaat op de normale manier verder.
Verschillende manieren van afspelen:
Shuffle en Repeat
Met PROG MODE kunt u kiezen uit de verschillende
manieren van afspelen. De manieren van afspelen
kunnen tijdens het afspelen van een hele cd/ van een
cd-programma in deze volgorde gekozen en gewijzigd
worden:
shuffle – alle nummers worden in willekeurige
volgorde afgespeeld
shuffle repeat all
de hele cd wordt in willekeurige volgorde herhaald
repeat
het huidige nummer wordt telkens opnieuw herhaald
repeat all
de hele cd wordt telkens opnieuw herhaald
1 Druk tijdens het afspelen één of meerdere keren op
PROG MODE tot de gewenste manier van
afspelen in het display verschijnt.
Display: de gekozen manier knippert 2 seconden
voor het afspelen.
•Met of § kunt u tijdens één van de shuffle/
repeat-mogelijkheden nummers overslaan.
De shuffle/repeat-afspeelmogelijkheden kunnen
gecombineerd worden en samen met een
programma gebruikt worden: bijvoorbeeld shuffle/
repeat all herhaalt het hele cd-programma in
willekeurige volgorde.
Probleem
Oplossing
Geen geluid/voeding
Het volume staat te zacht
Zet het volume harder
Het netsnoer is niet goed aangesloten
Sluit het netsnoer op de juiste manier aan
De batterijen zijn leeg/ verkeerd geplaatst
Plaats (nieuwe) batterijen op de juiste manier
Het display functioneert niet zoals het hoort/
Het apparaat reageert op geen enkele toets
Elektrostatische ontlading
Zet het apparaat uit en haal de stekker uit het
stopcontact. Sluit enkele seconden later weer aan
no disc in het display
Cd-rw in de speler/ Geen cd in de speler
Plaats een cd of cd-r in de speler
Krassen of vuil op de cd
Vervang de cd/ maak deze schoon, zie Onderhoud
De lens van de laser is beslagen
Wacht tot de lens weer helder is
De cd-r is leeg of de disk is niet afgesloten
Gebruik een afgesloten cd-r
Het afspelen van een cd werkt niet
Krassen of vuil op de cd
Vervang de cd/ maak deze schoon (zie Onderhoud)
De lens van de laser is beslagen
Wacht tot de lens geacclimatiseerd is
De cd-speler slaat nummers over
De cd is beschadigd of vuil
Vervang de cd of maak deze schoon
De SHUFFLE- of programmeerfunctie is
ingeschakeld
Sluit de SHUFFLE/PROGRAM-functie(s) af
2 Wilt u weer op de normale manier verder gaan met
afspelen, druk dan op PROG MODE tot in het
display geen enkele shuffle/repeat-mogelijkheid
nog aangegeven wordt.
U kunt ook op 9 drukken om de manier van
afspelen af te sluiten.
Programmeren van nummers
U kunt in het totaal 20 nummers in de gewenste
volgorde programmeren. U kunt, indien gewenst, elk
nummer ook meer dan eens programmeren.
1 Druk terwijl de speler stilstaat op of § voor
het gewenste nummer your desired track.
2 Druk, wanneer het gekozen nummer verschijnt,
eenmaal op PROG MODE om het nummer op te
slaan.
In het display verschijnt prog en kort prog
gevolgd door het gekozen nummer. (Zie 9)
Als u probeert te programmeren zonder eerst
een nummer gekozen te hebben dan verschijnt
no sel. (Zie 0)
3 Herhaal de stappen 1 en 2 om op deze manier alle
gewenste nummers te kiezen en te programmeren.
full verschijnt in het display als u meer dan
20 nummers probeert te programmeren. (Zie !)
4 Druk op 2; om uw programma af te spelen.
Controleren van het programma
Houd, terwijl de speler stilstaat, PROG MODE
langer dan 1 seconde ingedrukt.
In het display verschijnen één voor één de
nummers die u geprogrammeerd heeft.
Wissen van een programma
U kunt de inhoud van het geheugen wissen door:
– het cd-vak te openen
– de tuner te kiezen TUNER;
– op 9 te drukken (tweemaal tijdens het afspelen of
als de speler stilstaat)
Display: no prog verschijnt kort in het display
als het programma gewist is. (Zie @)
Voorzorgsmaatregelen & algemeen onderhoud
(Zie $)
Zet het apparaat op een harde, vlakke ondergrond
zodat het niet om kan vallen.
Bescherm het apparaat, de cd’s en de batterijen
tegen vocht, regen, zand of extreem hoge
temperaturen veroorzaakt door
verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.
Leg niets op het apparaat. Er moet voldoende
ventilatieruimte rondom het apparaat zijn
(minimaal 15 cm) om te voorkomen dat het
apparaat te warm wordt.
De mechanische delen van de cd-speler en de
cassetterecorder zijn voorzien van zelfsmerende
lagers en mogen dus niet gesmeerd of geolied
worden.
U kunt het apparaat schoonmaken met een zachte
droge doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die
alcohol, ammonia, spiritus of schuurmiddel
bevatten want die kunnen het apparaat
beschadigen.
Onderhoud van de cd-speler en de cd’s (Zie %)
Raak de lens van de cd-speler nooit aan!
Bij plotse temperatuurveranderingen kan er
condens ontstaan en kan de lens van de cd-speler
beslaan. Het afspelen van een cd is dan niet
mogelijk. Probeer niet de lens schoon te maken
maar laat de cd-speler enige tijd acclimatiseren in
een warme omgeving tot de condens verdwenen is.
Sluit altijd het cd-vak om te voorkomen dat er stof
inkomt. Veeg het stof uit het cd-vak met een
zachte, droge doek.
Maak de cd schoon door met een zachte, pluisvrije
doek vanuit het midden in een rechte lijn naar de
rand te wrijven. Gebruik geen
schoonmaakmiddelen want deze kunnen de cd
beschadigen.
Schrijf nooit op een cd en plak er geen stickers op.
Verhelpen van storingen
Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het apparaat
ter reparatie aanbiedt.
Maak het apparaat niet open want dan loopt u het risico een elektrische schok te krijgen.
Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of
serviceorganisatie.
WAARSCHUWING: Probeer in geen geval zelf het apparaat te repareren want dan vervalt de
garantie.
Met het oog op het milieu
Wij hebben de hoeveelheid verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk beperkt en ervoor gezorgd dat de verpakking
gemakkelijk in 3 materialen te scheiden is: karton, papierpulp en polyethyleenschuim.
Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycled kunnen worden.
Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur voor recycling kunt inleveren.
Boven- en voorkant (Zie 1)
1VOLUME
– om het volumeniveau in te stellen
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– om de lage tonen te versterken
3Bronkeuzeschakelaar
– om de geluidsbron te kiezen CD of TUNER en om
het apparaat uit te schakelen
4Display
– geeft de cd- en tunerfuncties weer
5FM•MW (AM)
– om het golfgebied te kiezen: FM/ MW (AM)
6LIFT TO OPEN
– om het cd-vak te openen/ te sluiten
7PRESS TO PLAY 2;
– om het afspelen van een cd te starten of te
onderbreken
8STOP 9
– om het afspelen van een cd te beëindigen; om
een cd-programma te wissen
9SEARCH , §
Cd: om een vorige of volgende passage/
nummer over te slaan of te zoeken
Tuner: om af te stemmen op een zender
(omhoog, omlaag)
0PRESET +,
– om een geprogrammeerde zender te kiezen
(omhoog, omlaag)
!PROG MODE
CD: – om nummers te programmeren en ze te
controleren;
– om de nummers van een cd/ programma
in willekeurige volgorde af te spelen;
– om een nummer/ cd/ programma te
herhalen
Tuner: – om voorkeurzenders te programmeren
Achterkant (Zie 1)
@Telescoopantenne
– om de FM-ontvangst te verbeteren
#Batterijklepje
– om het batterijvak te openen
$AC MAINS
– aansluitbus voor het netsnoer
Stroomvoorziening
Wilt u de batterijen sparen, gebruik dan zo vaak als u
kunt de netvoeding. Let erop dat u het netsnoer uit
het apparaat en het stopcontact haalt voor u de
batterijen in het apparaat plaatst.
Batterijen (niet bijgeleverd)
Open het batterijvak en plaats er zes batterijen in,
type R-14, UM-2 of C (bij voorkeur alkaline), met de
"+" en "–"-polen op dezelfde manier als aangegeven
binnenin het batterijvak.
Batterijen bevatten chemicaliën en moeten
daarom op de juiste manier ingeleverd worden.
Door verkeerd gebruik kunnen batterijen gaan lekken
waardoor roest ontstaat in het batterijvak of waardoor
de batterijen kunnen openbarsten. Daarom:
• Gebruik geen verschillende types batterijen door
elkaar, bijvoorbeeld alkaline met zink-koolstof.
Gebruik voor het apparaat enkel batterijen van
hetzelfde type.
• Als u de batterijen vervangt, gebruik dan geen
oude en nieuwe batterijen door elkaar.
• Verwijder de batterijen als u het apparaat langere
tijd niet zult gebruiken.
Gebruiken van de netvoeding
1 Controleer of de netspanning op het typeplaatje op
de onderkant van het apparaat overeenkomt met
de plaatselijke netspanning. Is dit niet het geval,
neem dan contact op met uw leverancier of
serviceorganisatie.
2 Verbind het netsnoer met de netaansluiting
AC MAINS en het stopcontact. Het apparaat is nu
aangesloten op de netvoeding en klaar voor
gebruik
3 Haal de stekker uit het stopcontact als u het
apparaat helemaal uit wilt schakelen.
Haal de stekker uit het stopcontact om het
apparaat te beschermen tijdens zware onweders.
Het typeplaatje vindt u op de onderkant van het
apparaat.
In-/ uitschakelen: Bespaar energie
Of u nu gebruik maakt van de netvoeding of van de
batterijen, u vermijdt onnodig energieverbruik als u de
bronkeuzeschakelaar altijd op off (uit) zet.
Algemene bediening
1 Zet de bronkeuzeschakelaar op CD/TUNER/OFF
om de gewenste geluidsbron te kiezen.
2 Stel het geluid in met de knoppen VOLUME en
DBB (Dynamic Bass Boost).
3 Om het apparaat uit te schakelen, moet u de
bronkeuzeschakelaar op off zetten.
Opmerking: Als het apparaat uitgeschakeld wordt,
worden de geprogrammeerde zenders in het
geheugen van het apparaat bewaard.
Tuner
Radio-ontvangst
1 Zet de bronkeuzeschakelaar op TUNER.
Display: tu wordt kort weergegeven. (Zie 2).
2 Druk één of meerdere keren op FM•MW om het
gewenste golfgebied te kiezen.
Display: het gekozen golfgebied verschijnt en,
indien reeds opgeslagen, het nummer en de
frequentie van de geprogrammeerde zender.
(Zie 3)
3 Houd of § kort ingedrukt om af te stemmen op
een radiozender. Laat los als de frequenties in het
display beginnen te lopen.
De radio stemt automatisch af op een
radiozender die sterk genoeg is. Tijdens het
automatisch zoeken verschijnt in het display
Srch. (Zie 4)
– Voor FM, moet u de telescoopantenne uittrekken.
Klap de antenne neer en draai deze. Als het signaal
te sterk is (in de buurt van een zender), schuif dan
de antenne in elkaar.
– Voor MW (AM) heeft het apparaat een
ingebouwde antenne zodat de telescoopantenne
niet nodig is. Richt de antenne door het hele
apparaat te draaien.
Programmeren van radiozenders
U kunt in het totaal 32 radiozenders in het geheugen
opslaan: 20 FM-zenders en 12 MW (AM)-zenders.
1 Stem af op de gewenste zender (zie Afstemmen op
een radiozender)
2 Druk op PROG MODE om te beginnen met
programmeren.
Display: prog knippert. (Zie 5)
3 Druk één of meerdere keren op PRESET + of om
een nummer van 1 tot 20 toe te kennen aan FM of
1 tot 12 aan MW (AM).
4 Druk nogmaals op PROG MODE om te bevestigen.
Display: prog verdwijnt, en het nummer en de
frequentie van de geprogrammeerde zender
worden weergegeven. (Zie 3)
5 Herhaal de stappen 1 tot 4 om nog meer zenders
op te slaan.
U kunt een geprogrammeerde zender wissen door
een andere frequentie op dezelfde plaats op te
slaan.
Nederlands TOETSEN STROOMVOORZIENING
BASISFUNCTIES TUNER
CD-SPELER
CD-SPELER ONDERHOUD & VEILIGHEID VERHELPEN VAN STORINGEN
CD-Spieler
Display-Anzeige für CD-Funktionen
CD open: CD-Lade offen (siehe 6)
disc: CD eingelegt (siehe 7)
– Im Stop-Modus: Gesamtzahl Titel und
insgesamte Abspielzeit
– Bei CD-Wiedergabe: verstrichene Abspielzeit von
aktuellem Titel und aktueller Titelnummer
– Bei Pause: verstrichene Abspielzeit steht still und
blinkt (siehe 8)
shuffle/ repeat Modi: wenn der jeweilige Modus
aktiviert ist
prog: bei aktivem CD-Programm; prog erscheint
auch kurz, wenn Sie einen Titel speichern (siehe 9)
no sel: Programm aktiviert, aber keine Titel
gewählt (siehe 0)
full: Programmspeicher voll (siehe !)
no prog: Programm aufgehoben (siehe @)
no disc: keine Disk/ Fehler beim CD-Betrieb/
CD-R(W) ist leer oder die Disk ist nicht finalisiert
(siehe # + Fehlersuche).
Abspielen einer CD
Dieser CD-Spieler kann Audio Discs und CD-Rs
abspielen. Nicht etwa versuchen, CD-R(W)s, eine CD-
ROM, CDi, VCD, DVD oder Computer-CD abzuspielen.
1 Stellen Sie den Quellenwähler auf CD.
Display: zeigt kurz Cd.
2 Zum Öffnen der CD-Lade heben Sie die CD-Lade
am mit LIFT TO OPEN.gekennzeichneten Rand an.
3 Legen Sie eine CD oder CD-R, mit bedruckter Seite
nach oben, ein und schließen Sie die CD-Lade
behutsam.
4 Drücken Sie 2; am Gerät, um mit dem Abspielen
zu beginnen.
5 Zur Unterbrechung des Abspielvorgangs drücken
Sie 2;. Zur Fortsetzung drücken Sie 2; erneut.
6 Zum Anhalten der CD-Wiedergabe drücken Sie
STOP 9.
Hinweis: die CD-Wiedergabe hört auch auf, wenn:
– Sie das CD-Fach öffnen;
– Sie Tuner als Klangquelle wählen TUNER;
– die CD am Ende angekommen ist.
Wahl eines anderen Titels
Beim Abspielen können Sie oder § zur Wahl
eines bestimmten Titels benutzen.
Falls Sie eine Titelnummer in der Stop- oder Pause-
Position gewählt haben, drücken Sie 2; um mit
der Wiedergabe zu beginnen.
Drücken Sie § einmal kurz für den nächsten Titel,
oder drücken Sie wiederholt, bis die gewünschte
Titelnummer im Display erscheint.
Drücken Sie einmal kurz, um an den Anfang
eines aktuellen Titels zurückzukehren.
Drücken Sie mehr als einmal kurz für einen
vorherigen Titel.
Suche nach einer Passage innerhalb eines Titels
1 Drücken und halten Sie oder §.
Die CD wird mit hoher Geschwindigkeit und
geringer Lautstärke abgespielt.
2 Wenn Sie die von Ihnen gewünschte Passage
erkennen, lassen Sie oder § los.
Das normale Abspielen wird fortgesetzt.
Verschiedene Abspielmodi: Shuffle und Repeat
PROG MODE erlaubt Ihnen die Wahl diverser
Abspielmodi. Die Modi können, in nachstehender
Folge, beim Abspielen einer gesamten CD/ eines
CD-Programms gewählt oder geändert werden:
shuffle
alle Titel werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt
shuffle repeat all
wiederholt die gesamte CD in zufälliger Reihenfolge
repeat – spielt den aktuellen Titel ununterbrochen
repeat all – spielt die gesamte CD ununterbrochen
1 Bei der Wiedergabe wählen Sie Ihren
Abspielmodus, indem PROG MODE einmal oder
mehrmals gedrückt wird, bis der gewünschte
Abspielmodus gezeigt wird.
Display: Ihre gewählter Modus blinkt
2 Sekunden vor dem Abspielen
Mit oder § können Sie Titel während der
shuffle/ repeat-Modi überspringen.
Die shuffle/ repeat Abspieloptionen können
kombiniert und mit einem Programm benutzt
werden: z.B. wiederholt shuffle/ repeat all das
gesamte CD-Programm in zufälliger Reihenfolge.
Problem
Lösung
Kein Sound/Strom
Lautstärke nicht eingestellt
Die Lautstärke einstellen
Netzkabel nicht sicher angeschlossen
Wechselstromnetzkabel richtig anschließen
Batterien verbraucht /falsch eingelegt
Frische) Batterien richtig einlegen
Display funktioniert nicht richtig/ Gerät spricht
auf kein Bedienelement an
Elektrostatische Entladung
Abschalten und den Gerätestecker ziehen. Nach
ein paar Sekunden wieder anschließen
no disc angezeigt
CD-RW eingelegt/ Keine CD eingelegt
Eine CD oder eine CD-R einlegen
CD ist stark zerkratzt oder verschmutzt
Die CD austauschen/reinigen, siehe Pflege
Laserlinse ist beschlagen
Warten, bis Linse sich akklimatisiert hat
CD-R ist leer, oder die Disk ist nicht finalisiert
Eine finalisierte CD-R benutzen
CD-Wiedergabe funktioniert nicht
CD ist stark zerkratzt/ verschmutzt
CD austauschen/ reinigen (siehe Pflege)
Laserlinse ist beschlagen
Warten, bis Linse sich akklimatisiert hat
(Zimmertemperatur)
Die CD überspringt Titel
CD ist beschädigt oder verschmutzt
Die CD austauschen oder reinigen
SHUFFLE oder ein Programm ist aktiv
SHUFFLE/ Programm-Modus/Modi beenden
2 Zur Rückkehr zu normalem Abspielen drücken Sie
PROG MODE bis die shuffle/ repeat Modi nicht
mehr gezeigt werden.
Sie können auch 9 drücken, um den Abspielmodus
zu beenden.
Programmieren von Titelnummern
Sie können bis zu 20 Titel in der gewünschten
Sequenz speichern. Wenn Sie wollen, können Sie
beliebige Titel mehr als einmal speichern.
1 Im Stop-Modus drücken Sie oder § für Ihren
gewünschten Titel.
2 Wenn Ihre gewählte Titelnummer erscheint,
drücken Sie PROG MODE einmal, um den Titel zu
speichern.
Das Display zeigt prog und ‚Prog‘ kurz an, gefolgt
von Ihrer gewählten Titelnummer. (Siehe 9)
Falls Sie zu programmieren versuchen, ohne
zuerst eine Titelnummer zu wählen, wird no sel
gezeigt (Siehe 0)
3 Wiederholen Sie Schritt 1 bis 2, um alle
gewünschten Titel auf diese Weise zu speichern.
full wird angezeigt, wenn Sie versuchen, mehr
als 20 Titel zu programmieren. (Siehe !)
4 Zum Abspielen Ihres Programms drücken Sie 2;.
Überprüfung Ihres eingestellten Programms
Im Stop-Modus drücken und halten Sie mehr als
eine Sekunde lang. PROG MODE mehr als eine
Sekunde lang.
Das Display zeigt all Ihre gespeicherten
Titelnummern der Reihe nach.
Ein Programm löschen
Sie können den Speicherinhalt durch Folgendes löschen:
– Offnen der CD-Lade;
– Wahl von Tuner als Quelle TUNER;
– Drücken von 9 (zweimal bei der Wiedergabe oder in
der Stop-Position).
Display: zeigt kurz no prog wenn das Programm
aufgehoben ist. (Siehe @)
Vorsichtsmaßnahme & allgemeine Pflegehinweise
(Siehe $)
Das Gerät auf eine harte, ebene Oberfläche stellen,
damit das System waagerecht steht.
Gerät, Batterien oder CDs nicht Feuchtigkeit,
Regen, Sand oder übertriebener Wärme, die auf
Heizanlagen oder direkte Sonneneinstrahlung
zurückzuführen ist, aussetzen.
Das Gerät nicht abdecken. Ausreichende Lüftung
mit einem Mindestabstand von 15 cm zwischen
den Lüftungslöchern und umgebenden Oberflächen
ist notwendig, um Überhitzung zu verhindern.
Die mechanischen Teile des Gerätes enthalten
selbstschmierende Lager und dürfen nicht geölt
oder geschmiert werden
Zur Reinigung des Gerätes wird einem weichen,
fusselfreien Tuch benutzt. Keine Reinigungsmittel
verwenden, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder
scheuernde Bestandteile enthalten, weil dadurch
das Gehäuse beschädigt werden könnte.
Umgang mit CD-Spieler und CD (Siehe %)
Die Linse des CD-Spielers sollte niemals berührt
werden!
Plötzliche Änderungen der Umgebungstemperatur
können zu Kondensation führen, und die Linse des
CD-Spielers kann beschlagen. Abspielen einer CD
ist dann nicht möglich. Nicht versuchen, die Linse
zu reinigen, sondern das Gerät in einer warmen
Umgebung lassen, bis die Feuchtigkeit verdunstet.
Die CD-Lade stets schließen, um das CD-Fach
staubfrei zu halten. Das Fach wird durch Abstauben
mit einem weichen, trockenen Tuch gereinigt.
Die CD durch eine geradlinige Bewegung von der
Mitte zum Rand mit einem weichen, fusselfreien
Tuch reinigen. Keine Reiniger benutzen, da sie den
Tonträger beschädigen können.
Niemals auf eine CD schreiben oder Aufkleber an
ihr anbringen.
Fehlersuche
Wenn ein Fehler auftritt, zuerst die nachstehenden Punkte überprüfen, bevor das Gerät zur Reparatur gegeben
wird. Das Gerät nicht öffnen, weil Stromschlaggefahr besteht.
Wenn Sie das Problem nicht durch Befolgen dieser Ratschläge lösen können, sollten Sie sich an Ihren Händler
oder an Ihr Reparaturzentrum wenden.
WARNHINWEIS: Unter gar keinen Umständen sollten Sie versuchen, das Gerät selbst zu
reparieren, weil die Garantie dadurch erlischt.
Umweltinformationen
Alles überflüssige Verpackungsmaterial wurde vermieden. Wir haben unser Möglich-stes getan, damit die
Verpackung leicht in drei Materialien aufteilbar ist: Pappe, Papiermasse und expandierbares Polyäthylen.
Ihr Gerät besteht aus Materialien, die von darauf spezialisierten Betrieben wiederverwertet werden können.
Bitte halten Sie sich beim Entsorgen von Verpackungsmaterial, erschöpften Batterien und alter Ausrüstung an
örtliche Bestimmungen.
Oberes und vorderes Bedienfeld (siehe 1)
1VOLUME
– stellt Lautstärkepegel ein
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– verbessert die Tiefenwiedergabe
3Quellenwähler
– wählt Klangquelle CD oder TUNER;
wählt den Strom aus-Schalter
4Display
– zeigt die CD- und Tuner-Funktionen
5FM•MW (AM)
– wählt FM/ MW (AM) als Wellenbereich
6LIFT TO OPEN
– öffnet/ schließt die CD-Lade
7PRESS TO PLAY 2;
– beginnt oder unterbricht CD-Wiedergabe
8STOP 9
– stoppt CD-Wiedergabe; löscht ein CD-Programm
9SEARCH , §
CD: überspringt oder durchsucht eine
Passage/einen Titel rückwärts oder
vorwärts
Tuner: stellt einen Sender ein (auf, ab)
0PRESET +,
– wählt einen Vorwahlsender (auf, ab)
!PROG MODE
CD: – programmiert und überprüft
programmierte Titelnummern;
– spielt Titel von CD/ Programm in
zufälliger Reihenfolge ab;
– wiederholt einen Titel/ eine CD/ ein
Programm
Tuner: – programmiert Vorwahlsender
Rückwand (siehe 1)
@Teleskopantenne
– verbessert den FM-Empfang
#Batterietür
– öffnet das Batteriefach
$AC MAINS
– Netzkabelbuchse
Stromversorgung
Benutzen Sie nach Möglichkeit das Stromnetz, um die
Batterien zu schonen. Vor dem Einlegen von Batterien
ziehen Sie auf jeden Fall den Netzstecker (auch am
Gerät).
Batterien (nicht inbegriffen)
Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie 6 Batterien,
Typ R-14, UM-2 oder C-Zellen (vorzugsweise Alkali),
richtig herum ein, wie von den Symbolen „+" und „–"
im Fach angegeben.
Batterien enthalten Chemikalien, weshalb sie
vorschriftsmäßig zu entsorgen sind.
Die unsachgemäße Benutzung von Batterien kann zu
austretendem Elektrolyt führen und korrodiert das
Fach oder bewirkt Bersten der Batterien. Deshalb:
• Batterietypen nicht mischen, z.B. Alkali mit Zink-
Kohle. Nur Batterien vom selben Typ für das Gerät
benutzen.
• Beim Einlegen neuer Batterien nicht versuchen,
alte Batterien mit neuen zu „mischen".
• Die Batterien herausnehmen, wenn das Gerät
längere Zeit nicht benutzt wird.
Benutzung des Wechselstromnetzes
1 Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild (auf der
Geräteunterseite) angegebene Netzspannung mit
Ihrer örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Wenn
dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an Ihren
Fachhändler oder an Ihre Service-Organisation.
2 Schließen Sie das Netzkabel an den Netzeingang
AC MAINS und die Steckdose an. Die
Stromversorgung ist jetzt angeschlossen und das
Gerät betriebsbereit.
3 Zum völligen Abschalten wird der Netzstecker
gezogen.
Ziehen Sie den Netzstecker, um das Gerät vor
Gewittern zu schützen.
Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.
Strom ein-/ausschalten: Energie sparen
Egal, ob Sie das Gerät über das Stromnetz oder
Batterien speisen: um unnötigen Energieverbrauch zu
vermeiden, stellen Sie den Quellenwähler stets auf
off (aus).
Allgemeine Funktion
1 Zur Wahl Ihrer Klangquelle stellen Sie den
Quellenwähler auf CD/TUNER/OFF.
2 Stellen Sie den Klang mit den Reglern VOLUME
und DBB (Dynamic Bass Boost) ein.
3 Zum Abschalten des Gerätes stellen Sie den
Quellenwähler auf off.
Hinweis: Wenn das Gerät abgeschaltet wird, bleiben
die Tunervorwahlen im Gerät abgespeichert.
Tuner
Radioempfang
1 Stellen Sie den Quellenwähler auf TUNER.
Display: zeigt kurz tu. (Siehe 2)
2 Drücken Sie FM•MW einmal oder mehrmals, um
den gewünschten Wellenbereich zu wählen.
Display: zeigt Ihren Wellenbereich und die
Vorwahlnummer und die Frequenz eines
Vorwahlsenders, falls bereits programmiert.
(Siehe 3)
3 Drücken und halten Sie oder § kurz, um einen
Radiosender einzustellen. Loslassen, wenn sich die
Frequenz im Display zu ändern beginnt.
Das Radio stellt sich automatisch auf einen
Sender mit ausreichend Empfang ein. Beim
automatischen Suchlauf erscheintSrch im
Display. (Siehe 4)
– Bei FM, ziehen Sie die Teleskopantenne heraus.
Neigen und drehen Sie die Antenne. Verkürzen Sie
sie, wenn das Signal zu stark (sehr nahe bei einem
Sender) ist.
– Für MW (AM) ist das Gerät mit einer eingebauten
Antenne versehen, weshalb die Teleskopantenne
nicht benötigt wird. Richten Sie die Antenne durch
Drehen des gesamten Gerätes aus.
Programmieren von Radiosendern
Sie können bis zu insgesamt 32 Radiosender
abspeichern; 20 FM und 12 MW(AM).
1 Stellen Sie Ihren gewünschten Sender ein (siehe
Radioempfang).
2 Drücken Sie PROG MODE um die Programmierung
zu aktivieren.
Display: prog blinkt. (Siehe 5)
3 Drücken Sie PRESET + oder einmal oder
mehrmals, um diesem Sender eine Nummer von
1 bis 20 für FM oder von 1 bis 12 für MW (AM)
zuzuordnen.
4 Drücken Sie PROG MODE erneut, um die
Einstellung zu bestätigen.
Display: prog verschwindet, die Vorwahlnummer
und die Frequenz des Vorwahlsenders werden
gezeigt (Siehe 3)
5 Wiederholen Sie Schritt 1-4 zum Speichern
weiterer Sender.
Sie können einen Vorwahlsender löschen, indem Sie
an seiner Stelle eine andere Frequenz speichern.
Deutsch BEDIENELEMENTE STROMVERSORGUNG
GRUNDFUNKTIONEN TUNER
CD-SPIELER
CD-SPIELER PFLEGE & SICHERHEIT FEHLERSUCHE
Lettore di CD
Indicazione del display per le funzioni del CD
CD open: sportello del CD aperto (Vedi 5)
disc: CD inserito (Vedi 6)
– Nella modalità di stop: numero totale del brano e
totale del tempo di riproduzione
– Durante la riproduzione di un CD: tempo di
riproduzione del corrente brano e del numero
corrente scaduto
– Durante l’interruzione: il tempo di riproduzione
scaduto si congela e lampeggia (Vedi 8)
shuffle/ repeat: quando la rispettiva modalità
viene attivata
prog: quando il programma CD è attivo;
prog appare anche brevemente quando un brano
viene memorizzato (Vedi 9)
no sel: programma attivato ma nessun brano
selezionato (Vedi 0)
full: memoria programma piena (Vedi !)
no prog: programma annullato (Vedi @)
no disc: assenza disco/ errore di funzionamento
del CD/ il CD-R(W) è vuoto oppure il disco non è
finalizzato (Vedi # + Ricerca guasti)
Riproduzione di un CD
Questo lettore di CD può riprodurre dischi audio e
CD registrabili. Non tentare di riprodurre un
CD riscrivibile, CD-ROM, Cdi, VCD, DVD o un CD di
computer.
1 Impostare il selettore di sorgente a CD.
Sul display: visualizza Cd brevemente
2 Per aprire lo sportello del CD, sollevarne il bordo
marcato LIFT TO OPEN.
3 Inserire un CD o CD-R con il lato stampato rivolto
verso l’alto e premere con cautela lo sportello per
chiuderlo.
4 Premere 2; sull’apparecchio per iniziare la
riproduzione.
5 Per interrompere la riproduzione premere 2;. Per
riprendere la registrazione, premere 2; di nuovo.
6 Per arrestare la riproduzione del CD, premere
STOP 9.
Nota: La riproduzione del CD si arresta anche quando:
– aprire lo scomparto del CD;
– selezionare la sorgente sintonizzatore (TUNER);
– il CD ha raggiunto la fine.
Selezione di un brano diverso
Durante la riproduzione si possono usare i tasti o
§ per selezionare un particolare brano.
Se si è selezionato un numero di brano nella
posizione stop o pausa, premere 2; per iniziare la
riproduzione.
Premere una volta brevemente il tasto § per il
brano successivo, oppure premere ripetutamente
fino a quando il numero del brano desiderato
appare sul display.
Premere una volta brevemente per ritornare
all’inizio del brano corrente.
Premere più di una volta brevemente per un
brano precedente.
Come trovare un passaggio all’interno di un
brano
1 Premere e tenere premuto o §.
Il CD viene riprodotto ad alta velocità e basso
volume.
2 Quando si riconosce il passaggio che si vuole,
rilasciare il tasto o §.
La normale riproduzione riprende.
Modalità diverse di riproduzione:
Shuffle e Repeat
PROG MODE consente di selezionare varie modalità
di riproduzione. Le modalità possono essere selezionate
o cambiate durante la riproduzione di un intero CD/ di
un programma CD nella seguente sequenza:
shuffle
tutti i brani vengono riprodotti in ordine casuale
shuffle repeat all
riproduce continuamente l’intero CD
repeat – riproduce in continuazione il brano corrente
repeat all – riproduce continuamente l’intero CD
1 Durante la riproduzione, selezionare la modalità di
riproduzione premendo una o più volte PROG
MODE fino a visualizzare la modalità di
riproduzione desiderata.
Problema
Soluzione
Assenza suono/alimentazione
Volume non regolato
Regolare il volume VOLUME
Il cavo di rete non è collegato saldamente
Collegare correttamente il cavo di rete
Batterie scariche/inserite erroneamente
Inserire delle batterie nuove in modo corretto
Il display non funziona correttamente/ Assenza
di reazione al funzionamento di qualsiasi
comando
Scarica elettrostatica
Spegnere e tirare la spina dell’apparecchio.
Ricollegarlo dopo pochi secondi
Indicazione no disc
CD-RW inserito/ No CD inserito
Inserire un CD o un CD-R
CD graffiato o sporco
Sostituire/ pulire il CD, vedi Manutenzione
La lente del laser appannata
Attendere che la lente si pulisca
Il CD- R è vuoto oppure il disco non è finalizzato
Usare un CD-R finalizzato
Il lettore di CD non funziona
CD graffiato/ sporco
Sostituire/ pulire il CD, vedi Manutenzione
La lente del laser appannata
Attendere che la lente si regoli alla temperatura
ambiente
Il CD salta dei brani
Il CD è danneggiato o sporco
Sostituire o pulire il CD
SHUFFLE o un programma è attivo
Uscire dalle modalità SHUFFLE / programma
Sul display: la modalità selezionata lampeggia
per 2 secondi prima della riproduzione.
Si può usare o § per saltare i brani durante le
modalità shuffle/ repeat.
Le opzioni di riproduzione shuffle/repeat possono
essere combinate ed usate con un programma: es.
shuffle/repeat all ripete l’intero programma CD in
ordine casuale.
2 Per ritornare alla normale riproduzione premere
PROG MODE fino a quando le varie modalità
shuffle/repeat non sono più visualizzate.
Si può anche premere 9 per uscire dalla modalità
di riproduzione.
Programmazione di brani
Si possono memorizzare fino a 20 brani nella sequenza
desiderata. Se si desidera, è anche possibile
memorizzare qualsiasi brano più di una volta.
1 Nella modalità di stop, premere STOP mode, press
o § per il brano desiderato.
2 Quando il numero del brano desiderato appare,
premere PROG MODE una volta per memorizzare
il brano.
Sul display si visualizza prog e prog brevemente
seguito dal numero di brano selezionato. (Vedi 9)
Se si tenta di programmare senza aver prima
selezionato un numero di brano, si visualizza
no sel (Vedi 0)
3 Ripetere le operazioni di cui al numero 1 e 2 per
selezionare e memorizzare tutti i brani desiderati in
questo modo.
full si visualizza se si tenta di programmare più
di 20 brani. (Vedi !)
4 Per riprodurre il programma, premere 2;.
Recensione del programma impostato.
Nella modalità di STOP premere e tenere premuto
PROG MODE per più di un secondo.
Il display visualizza tutti i numeri di brani in
sequenza.
Cancellazione di un programma
Il contenuto della memoria può essere cancellato:
– aprendo lo sportello del CD;
– selezionando la sorgente sintonizzatore TUNER;
– premendo 9 (due volte nella posizione di stop o
durante la riproduzione).
Sul display: visualizza no prog brevemente
quando il programma viene annullato. (Vedi @)
Precauzioni e manutenzione generale (Vedi $)
Poggiare l’apparecchio su di una superficie solida e
piana in modo che non si inclini.
Non esporre l’apparecchio, le batterie o i CD ad
umidità, pioggia, sabbia o calore eccessivo
(derivanti da attrezzature di riscaldamento o dalla
luce solare diretta).
Non coprire l’apparecchio. È necessaria un
adeguata ventilazione con un minimo spazio di
15 cm tra i fori di ventilazione e le superfici
circostanti al fine di evitare accumulo di calore.
Le parti meccaniche dell’apparecchio contengono
cuscinetti auto lubrificanti e non devono essere
oliati o lubrificati.
Per pulire l’apparecchio, usare un panno morbido
ed asciutto. Non usare alcun agente di pulizia che
contengono alcol, ammoniaca, benzina o abrasivi
poiché questi potrebbero danneggiare
l’apparecchio.
Lettore di CD e manipolazione del CD (Vedi %)
La lente del lettore di CD non deve mai essere
toccata!
Improvvisi cambiamenti di temperatura circostante
può causare condensa che appannerebbe la lente
del lettore di CD. In tal caso la riproduzione del
disco non è possibile. Non tentare di pulire la lente
ma lasciare l’apparecchio in un ambiente caldo fino
a quando l’appannaggio evapora.
Per mantenere lo scomparto del CD libero da
polvere, chiudere sempre lo sportello del CD. Per
pulire, spolverale lo scomparto con un panno
morbido ed asciutto.
Per pulire il CD, strofinarlo con un panno morbido e
privo di sfilacci partendo in linea retta dal centro
verso il bordo del disco. Non usare agenti di pulizia
che potrebbero danneggiare il disco.
Non scrivere mai su un CD e non attaccarvi sopra
degli adesivi.
Ricerca dei guasti
In caso di guasto, prima di portare l’apparecchio a riparare, controllare i punti sottoelencati.
Non aprire l’apparecchio: pericolo di scossa elettrica.
Se non si è in grado di risolvere il problema seguendo questi suggerimenti, rivolgersi al proprio rivenditore o al
centro di assistenza.
AVVERTENZA: In nessuna circostanza bisogna tentare di riparare personalmente l’apparecchio; tali
interventi annullano la garanzia.
Informazione ecologica
Noi abbiamo fatto il nostro meglio per ridurre il materiale d’imballaggio e rendere facile separarlo in 3 gruppi:
cartone, polpa di carta e polietilene espanso.
L’apparecchio consiste di materiale che può essere riciclato se smontato da un’azienda specializzata. Si prega
osservare i regolamenti locali riguardanti lo smaltimento di materiale da imballaggio, batterie scariche e
vecchi apparecchi.
Pannelli superiore ed anteriore (Vedi 1)
1VOLUME
– regola il livello del volume
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– potenzia la risposta del basso
3Selettore di sorgente
– seleziona la sorgente del suono CD o TUNER e
spegne l’apparecchio
4Display
– visualizza le funzioni del CD e del sintonizzatore
5FM•MW (AM)
– seleziona lunghezza d’onda FM/MW (AM)
6LIFT TO OPEN
– apre/chiude lo sportello del CD
7PRESS TO PLAY 2;
– inizia ed interrompe la riproduzione del CD
8STOP 9
– arresta la riproduzione del CD; cancella un
programma di CD
9SEARCH , §
CD: salta o ricerca un passaggio/brano
all’indietro o in avanti
Tuner: si sintonizza su di una stazione radio
(su, giù)
0PRESET +,
– seleziona una stazione preimpostata (su, giù)
!PROG MODE
CD: – programma e rivede numeri di brani
programmati;
– riproduce brani di un CD/ di un
programma in ordine casuale;
– ripete un brano/ un CD/ un programma
Tuner: – programma stazioni preselezionate
Pannello posteriore (Vedi 1)
@Antenna telescopica
– per migliorare la ricezione FM
#Sportello batteria
– per aprire il comparto della batteria
$AC MAINS
– ingresso per il cavo di rete
Alimentazione
Ogni qualvolta sia conveniente, usare l’alimentazione
di rete se si vuole conservare la durata della batteria.
Assicurarsi di togliere la spina dell’alimentazione
dall’apparecchio e dalla presa a muro prima di inserire
le batterie.
Batterie (non incluse)
Aprire lo scomparto della batteria ed inserire
6 batterie, del tipo R-14, UM-2 o C-cells
(preferibilmente alcaline) con la corretta polarità come
indicata dai simboli "+" e "–" all’interno dello
scomparto.
Le batterie contengono delle sostanze chimiche,
quindi si raccomanda di smaltirle nel modo
adeguato.
L’uso incorretto di batterie potrebbe causare perdita di
elettrolita, corroderà lo scomparto o causerà lo
scoppio della batteria. Di conseguenza:
• Non mischiare i tipi diversi di batterie: es. alcaline
con zinco di carbonio. Usare solamente batterie
dello stesso tipo per l’apparecchio.
• Quando si inseriscono nuove batterie, non tentare
di mischiare vecchie batterie con quelle nuove.
• Togliere le batterie se l’apparecchio non deve
essere usato per un lungo periodo di tempo..
Utilizzo dell’alimentazione di rete
1 Controllare che la tensione dell’alimentazione di
rete, indicata sulla targhetta del modello in fondo
all’apparecchio, corrisponda a quella
dell’alimentazione di rete locale. Nel caso
contrario, consultare il rivenditore o il centro di
assistenza.
2 Collegare il cavo di rete all presa AC MAINS e
quindi alla presa muro. L’alimentazione a questo
punto è collegata e pronta per l’uso.
3 Per spegnere completamente, tirare la spina dalla
presa a muro.
Tirare la spina dalla presa a muro per proteggere
l’apparecchio durante severi temporali.
La piastrina del modello si trova in fondo
all’apparecchio.
Accensione/spegnimento dell’alimentazione:
Risparmia energia
Sia che si sta usando alimentazione di rete o di
batteria, per evitare spreco d’energia regolare sempre
il selettore di sorgente alla posizione off.
Funzionamento generale
1 Per selezionare la sorgente del suono e regolare il
relativo selettore a CD/TUNER/OFF.
2 Regolare il suono con VOLUME ed i controlli del
DBB (Dynamic Bass Boost).
3 Per spegnere l’apparecchio, impostare il selettore
alla posizione off.
Nota: Una volta spento l’apparecchio, le
preimpostazioni della sintonizzazione verranno
conservate nella memoria dell’apparecchio.
Sintonizzatore
Ricezione radio
1 Impostare il selettore di sorgente a TUNER.
Sul display: visualizza tu. (Vedi 2).
2 Premere una o più volte FM•MW per selezionare
la lunghezza d’onda desiderata.
Sul display: si visualizza una lunghezza d’onda
ed il numero preimpostato e la frequenza di una
stazione preimpostata se già programmata
(Vedi 3)
3 Premere e tenere premuto brevemente o § per
sintonizzarsi su di una stazione radio. Rilasciare
quando la frequenza nel display inizia a cambiare.
La radio si sintonizza automaticamente su di una
stazione radio di sufficiente ricezione. Il display
visualizza Srch durante la sintonizzazione
automatica. (Vedi 4)
– Per FM, estrarre l’antenna telescopica. Inclinare e
girare l’antenna. Ridurne la lunghezza se il segnale
è troppo forte (molto vicino ad una trasmittente)
– Per MW (AM) l’apparecchio è munito con
un’antenna incorporata, quindi l’antenna
telescopica non è necessaria. Puntare l’antenna
girando tutto l’apparecchio.
Programmazione delle stazioni radio.
Si possono memorizzare fino a 32 stazioni radio in
totale: 20 FM e 12 MW(AM).
1 Sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata (vedi
Ricezione radio)
2 Premere PROG MODE per attivare la
programmazione.
Sul display:prog lampegia. (Vedi 5)
3 Premere una o più volte PRESET + o per
assegnare un numero da 1 a 20 a FM-stazione o
1 a 12 a MW (AM)-stazione.
4 Premere PROG MODE di nuovo per confermare
l’impostazione.
Sul display: prog scompare, il numero
preimpostato e la frequenza della stazione
preimpostata vengono visualizzati. (Vedi 3)
5 Ripetere i passi 1-4 per memorizzare altre stazioni.
Si può cancellare una stazione preimpostata
memorizzando un’altra frequenza al suo posto.
Italiano COMANDI ALIMENTAZIONE
FUNZIONI DI BASE SINTONIZZATORE
LETTORE DI CD
LETTORE DI CD MANUTENZIONE E SICUREZZA RICERCA DEI GUASTI
NOTES
NEDERLANDS
Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.
ñ
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
Si dichiara che l’apparecchio AZ3010, AZ 3011 e AZ 3012 Philips risponde alle prescrizioni
dell’art. 2 comma 1 del D. M. 28 Agosto 1995 n. 548.
Fatto a Eindhoven
Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2,
5616 JB Eindhoven, The Netherlands
XP AZ 3010 7x3 1/2 07-01-2002 09:27 Pagina 2
3 x 2 R14 UM2 C-CELLS
1 2 3 4 5 6 7 8
@ # $
! 0 9
1
4
7
9
@
5
8
0
#
3
6
!
X
$%
2
NOTES
Audio
Audio
CD Soundmachine
AZ 3010, AZ 3011, AZ 3012
Cd-speler
Displaymeldingen voor cd-functies
CD open: het cd-vak is open (Zie 6)
disc: er zit een cd in het apparaat (Zie 7)
– Als de speler stilstaat: het totale aantal nummers
en de totale speelduur
– Tijdens het afspelen van een cd: de verstreken
speelduur en het volgnummer van het huidige
nummer
– Tijdens Pause: de verstreken speelduur wordt
vastgehouden en knippert (Zie 8)
shuffle/ repeat als de betreffende manier van
afspelen gekozen is
prog: : bij een cd-programma;
prog verschijnt eveneens kort als u een nummer
programmeert (Zie 9)
no sel: de programmeerfunctie is ingeschakeld
maar u heeft geen nummer gekozen (Zie 0)
full: het programmeergeheugen is vol (Zie !)
no prog: het programma is gewist (Zie @)
no disc: geen cd/ fout bij het bedienen van de
cd-speler/ de cd-r(w) is leeg of de disk is niet
afgesloten (zie # + Verhelpen van storingen)
Afspelen van een cd
Op deze cd-speler kunnen audiodisks en cd-recordables
afgespeeld worden. Probeer geen cd-rewritables, cd-
roms, CD-i’s, VCD’s, dvd’s of computer-cd’s af te spelen.
1 Zet de bronkeuzeschakelaar op CD.
Display: Cd wordt kort weergegeven.
2 Til de hoek van de cd-deur waar LIFT TO OPEN.
staat omhoog om het cd-vak te openen.
3 Plaats een cd of cd-r in de speler met de bedrukte
kant naar boven en druk de deur van het cd-vak
zachtjes dicht.
4 Druk op 2; om het afspelen te starten.
5 Wilt u het afspelen tijdelijk onderbreken, druk dan
op 2;. Druk opnieuw op 2; om verder te gaan
met afspelen.
6 Druk op STOP 9.om het afspelen van de cd te
beëindigen.
Opmerking: het afspelen van de cd stopt ook:
– wanneer u het cd-vak opent;
– wanneer u de tuner kiest;
– aan het eind van de cd.
Kiezen van een ander nummer
Tijdens het afspelen kunt u met de toetsen of §
een bepaald nummer kiezen.
Heeft u een nummer gekozen terwijl de speler
stilstaat of tijdens een onderbreking, druk dan op
2; om het afspelen te starten.
Druk eenmaal kort op § voor het volgende
nummer, of druk net zo vaak tot het gewenste
nummer in het display verschijnt.
Druk eenmaal kort op om terug te keren naar
het begin van het huidige nummer.
Druk eenmaal kort op voor een vorig nummer.
Zoeken naar een passage binnen een nummer
1 Houd of §.ingedrukt.
De cd wordt dan zachtjes en versneld afgespeeld.
2 Laat de toets of §.los zodra u de gewenste
passage herkent.
Het afspelen gaat op de normale manier verder.
Verschillende manieren van afspelen:
Shuffle en Repeat
Met PROG MODE kunt u kiezen uit de verschillende
manieren van afspelen. De manieren van afspelen
kunnen tijdens het afspelen van een hele cd/ van een
cd-programma in deze volgorde gekozen en gewijzigd
worden:
shuffle – alle nummers worden in willekeurige
volgorde afgespeeld
shuffle repeat all
de hele cd wordt in willekeurige volgorde herhaald
repeat
het huidige nummer wordt telkens opnieuw herhaald
repeat all
de hele cd wordt telkens opnieuw herhaald
1 Druk tijdens het afspelen één of meerdere keren op
PROG MODE tot de gewenste manier van
afspelen in het display verschijnt.
Display: de gekozen manier knippert 2 seconden
voor het afspelen.
•Met of § kunt u tijdens één van de shuffle/
repeat-mogelijkheden nummers overslaan.
De shuffle/repeat-afspeelmogelijkheden kunnen
gecombineerd worden en samen met een
programma gebruikt worden: bijvoorbeeld shuffle/
repeat all herhaalt het hele cd-programma in
willekeurige volgorde.
Probleem
Oplossing
Geen geluid/voeding
Het volume staat te zacht
Zet het volume harder
Het netsnoer is niet goed aangesloten
Sluit het netsnoer op de juiste manier aan
De batterijen zijn leeg/ verkeerd geplaatst
Plaats (nieuwe) batterijen op de juiste manier
Het display functioneert niet zoals het hoort/
Het apparaat reageert op geen enkele toets
Elektrostatische ontlading
Zet het apparaat uit en haal de stekker uit het
stopcontact. Sluit enkele seconden later weer aan
no disc in het display
Cd-rw in de speler/ Geen cd in de speler
Plaats een cd of cd-r in de speler
Krassen of vuil op de cd
Vervang de cd/ maak deze schoon, zie Onderhoud
De lens van de laser is beslagen
Wacht tot de lens weer helder is
De cd-r is leeg of de disk is niet afgesloten
Gebruik een afgesloten cd-r
Het afspelen van een cd werkt niet
Krassen of vuil op de cd
Vervang de cd/ maak deze schoon (zie Onderhoud)
De lens van de laser is beslagen
Wacht tot de lens geacclimatiseerd is
De cd-speler slaat nummers over
De cd is beschadigd of vuil
Vervang de cd of maak deze schoon
De SHUFFLE- of programmeerfunctie is
ingeschakeld
Sluit de SHUFFLE/PROGRAM-functie(s) af
2 Wilt u weer op de normale manier verder gaan met
afspelen, druk dan op PROG MODE tot in het
display geen enkele shuffle/repeat-mogelijkheid
nog aangegeven wordt.
U kunt ook op 9 drukken om de manier van
afspelen af te sluiten.
Programmeren van nummers
U kunt in het totaal 20 nummers in de gewenste
volgorde programmeren. U kunt, indien gewenst, elk
nummer ook meer dan eens programmeren.
1 Druk terwijl de speler stilstaat op of § voor
het gewenste nummer your desired track.
2 Druk, wanneer het gekozen nummer verschijnt,
eenmaal op PROG MODE om het nummer op te
slaan.
In het display verschijnt prog en kort prog
gevolgd door het gekozen nummer. (Zie 9)
Als u probeert te programmeren zonder eerst
een nummer gekozen te hebben dan verschijnt
no sel. (Zie 0)
3 Herhaal de stappen 1 en 2 om op deze manier alle
gewenste nummers te kiezen en te programmeren.
full verschijnt in het display als u meer dan
20 nummers probeert te programmeren. (Zie !)
4 Druk op 2; om uw programma af te spelen.
Controleren van het programma
Houd, terwijl de speler stilstaat, PROG MODE
langer dan 1 seconde ingedrukt.
In het display verschijnen één voor één de
nummers die u geprogrammeerd heeft.
Wissen van een programma
U kunt de inhoud van het geheugen wissen door:
– het cd-vak te openen
– de tuner te kiezen TUNER;
– op 9 te drukken (tweemaal tijdens het afspelen of
als de speler stilstaat)
Display: no prog verschijnt kort in het display
als het programma gewist is. (Zie @)
Voorzorgsmaatregelen & algemeen onderhoud
(Zie $)
Zet het apparaat op een harde, vlakke ondergrond
zodat het niet om kan vallen.
Bescherm het apparaat, de cd’s en de batterijen
tegen vocht, regen, zand of extreem hoge
temperaturen veroorzaakt door
verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.
Leg niets op het apparaat. Er moet voldoende
ventilatieruimte rondom het apparaat zijn
(minimaal 15 cm) om te voorkomen dat het
apparaat te warm wordt.
De mechanische delen van de cd-speler en de
cassetterecorder zijn voorzien van zelfsmerende
lagers en mogen dus niet gesmeerd of geolied
worden.
U kunt het apparaat schoonmaken met een zachte
droge doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die
alcohol, ammonia, spiritus of schuurmiddel
bevatten want die kunnen het apparaat
beschadigen.
Onderhoud van de cd-speler en de cd’s (Zie %)
Raak de lens van de cd-speler nooit aan!
Bij plotse temperatuurveranderingen kan er
condens ontstaan en kan de lens van de cd-speler
beslaan. Het afspelen van een cd is dan niet
mogelijk. Probeer niet de lens schoon te maken
maar laat de cd-speler enige tijd acclimatiseren in
een warme omgeving tot de condens verdwenen is.
Sluit altijd het cd-vak om te voorkomen dat er stof
inkomt. Veeg het stof uit het cd-vak met een
zachte, droge doek.
Maak de cd schoon door met een zachte, pluisvrije
doek vanuit het midden in een rechte lijn naar de
rand te wrijven. Gebruik geen
schoonmaakmiddelen want deze kunnen de cd
beschadigen.
Schrijf nooit op een cd en plak er geen stickers op.
Verhelpen van storingen
Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het apparaat
ter reparatie aanbiedt.
Maak het apparaat niet open want dan loopt u het risico een elektrische schok te krijgen.
Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of
serviceorganisatie.
WAARSCHUWING: Probeer in geen geval zelf het apparaat te repareren want dan vervalt de
garantie.
Met het oog op het milieu
Wij hebben de hoeveelheid verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk beperkt en ervoor gezorgd dat de verpakking
gemakkelijk in 3 materialen te scheiden is: karton, papierpulp en polyethyleenschuim.
Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycled kunnen worden.
Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur voor recycling kunt inleveren.
Boven- en voorkant (Zie 1)
1VOLUME
– om het volumeniveau in te stellen
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– om de lage tonen te versterken
3Bronkeuzeschakelaar
– om de geluidsbron te kiezen CD of TUNER en om
het apparaat uit te schakelen
4Display
– geeft de cd- en tunerfuncties weer
5FM•MW (AM)
– om het golfgebied te kiezen: FM/ MW (AM)
6LIFT TO OPEN
– om het cd-vak te openen/ te sluiten
7PRESS TO PLAY 2;
– om het afspelen van een cd te starten of te
onderbreken
8STOP 9
– om het afspelen van een cd te beëindigen; om
een cd-programma te wissen
9SEARCH , §
Cd: om een vorige of volgende passage/
nummer over te slaan of te zoeken
Tuner: om af te stemmen op een zender
(omhoog, omlaag)
0PRESET +,
– om een geprogrammeerde zender te kiezen
(omhoog, omlaag)
!PROG MODE
CD: – om nummers te programmeren en ze te
controleren;
– om de nummers van een cd/ programma
in willekeurige volgorde af te spelen;
– om een nummer/ cd/ programma te
herhalen
Tuner: – om voorkeurzenders te programmeren
Achterkant (Zie 1)
@Telescoopantenne
– om de FM-ontvangst te verbeteren
#Batterijklepje
– om het batterijvak te openen
$AC MAINS
– aansluitbus voor het netsnoer
Stroomvoorziening
Wilt u de batterijen sparen, gebruik dan zo vaak als u
kunt de netvoeding. Let erop dat u het netsnoer uit
het apparaat en het stopcontact haalt voor u de
batterijen in het apparaat plaatst.
Batterijen (niet bijgeleverd)
Open het batterijvak en plaats er zes batterijen in,
type R-14, UM-2 of C (bij voorkeur alkaline), met de
"+" en "–"-polen op dezelfde manier als aangegeven
binnenin het batterijvak.
Batterijen bevatten chemicaliën en moeten
daarom op de juiste manier ingeleverd worden.
Door verkeerd gebruik kunnen batterijen gaan lekken
waardoor roest ontstaat in het batterijvak of waardoor
de batterijen kunnen openbarsten. Daarom:
• Gebruik geen verschillende types batterijen door
elkaar, bijvoorbeeld alkaline met zink-koolstof.
Gebruik voor het apparaat enkel batterijen van
hetzelfde type.
• Als u de batterijen vervangt, gebruik dan geen
oude en nieuwe batterijen door elkaar.
• Verwijder de batterijen als u het apparaat langere
tijd niet zult gebruiken.
Gebruiken van de netvoeding
1 Controleer of de netspanning op het typeplaatje op
de onderkant van het apparaat overeenkomt met
de plaatselijke netspanning. Is dit niet het geval,
neem dan contact op met uw leverancier of
serviceorganisatie.
2 Verbind het netsnoer met de netaansluiting
AC MAINS en het stopcontact. Het apparaat is nu
aangesloten op de netvoeding en klaar voor
gebruik
3 Haal de stekker uit het stopcontact als u het
apparaat helemaal uit wilt schakelen.
Haal de stekker uit het stopcontact om het
apparaat te beschermen tijdens zware onweders.
Het typeplaatje vindt u op de onderkant van het
apparaat.
In-/ uitschakelen: Bespaar energie
Of u nu gebruik maakt van de netvoeding of van de
batterijen, u vermijdt onnodig energieverbruik als u de
bronkeuzeschakelaar altijd op off (uit) zet.
Algemene bediening
1 Zet de bronkeuzeschakelaar op CD/TUNER/OFF
om de gewenste geluidsbron te kiezen.
2 Stel het geluid in met de knoppen VOLUME en
DBB (Dynamic Bass Boost).
3 Om het apparaat uit te schakelen, moet u de
bronkeuzeschakelaar op off zetten.
Opmerking: Als het apparaat uitgeschakeld wordt,
worden de geprogrammeerde zenders in het
geheugen van het apparaat bewaard.
Tuner
Radio-ontvangst
1 Zet de bronkeuzeschakelaar op TUNER.
Display: tu wordt kort weergegeven. (Zie 2).
2 Druk één of meerdere keren op FM•MW om het
gewenste golfgebied te kiezen.
Display: het gekozen golfgebied verschijnt en,
indien reeds opgeslagen, het nummer en de
frequentie van de geprogrammeerde zender.
(Zie 3)
3 Houd of § kort ingedrukt om af te stemmen op
een radiozender. Laat los als de frequenties in het
display beginnen te lopen.
De radio stemt automatisch af op een
radiozender die sterk genoeg is. Tijdens het
automatisch zoeken verschijnt in het display
Srch. (Zie 4)
– Voor FM, moet u de telescoopantenne uittrekken.
Klap de antenne neer en draai deze. Als het signaal
te sterk is (in de buurt van een zender), schuif dan
de antenne in elkaar.
– Voor MW (AM) heeft het apparaat een
ingebouwde antenne zodat de telescoopantenne
niet nodig is. Richt de antenne door het hele
apparaat te draaien.
Programmeren van radiozenders
U kunt in het totaal 32 radiozenders in het geheugen
opslaan: 20 FM-zenders en 12 MW (AM)-zenders.
1 Stem af op de gewenste zender (zie Afstemmen op
een radiozender)
2 Druk op PROG MODE om te beginnen met
programmeren.
Display: prog knippert. (Zie 5)
3 Druk één of meerdere keren op PRESET + of om
een nummer van 1 tot 20 toe te kennen aan FM of
1 tot 12 aan MW (AM).
4 Druk nogmaals op PROG MODE om te bevestigen.
Display: prog verdwijnt, en het nummer en de
frequentie van de geprogrammeerde zender
worden weergegeven. (Zie 3)
5 Herhaal de stappen 1 tot 4 om nog meer zenders
op te slaan.
U kunt een geprogrammeerde zender wissen door
een andere frequentie op dezelfde plaats op te
slaan.
Nederlands TOETSEN STROOMVOORZIENING
BASISFUNCTIES TUNER
CD-SPELER
CD-SPELER ONDERHOUD & VEILIGHEID VERHELPEN VAN STORINGEN
CD-Spieler
Display-Anzeige für CD-Funktionen
CD open: CD-Lade offen (siehe 6)
disc: CD eingelegt (siehe 7)
– Im Stop-Modus: Gesamtzahl Titel und
insgesamte Abspielzeit
– Bei CD-Wiedergabe: verstrichene Abspielzeit von
aktuellem Titel und aktueller Titelnummer
– Bei Pause: verstrichene Abspielzeit steht still und
blinkt (siehe 8)
shuffle/ repeat Modi: wenn der jeweilige Modus
aktiviert ist
prog: bei aktivem CD-Programm; prog erscheint
auch kurz, wenn Sie einen Titel speichern (siehe 9)
no sel: Programm aktiviert, aber keine Titel
gewählt (siehe 0)
full: Programmspeicher voll (siehe !)
no prog: Programm aufgehoben (siehe @)
no disc: keine Disk/ Fehler beim CD-Betrieb/
CD-R(W) ist leer oder die Disk ist nicht finalisiert
(siehe # + Fehlersuche).
Abspielen einer CD
Dieser CD-Spieler kann Audio Discs und CD-Rs
abspielen. Nicht etwa versuchen, CD-R(W)s, eine CD-
ROM, CDi, VCD, DVD oder Computer-CD abzuspielen.
1 Stellen Sie den Quellenwähler auf CD.
Display: zeigt kurz Cd.
2 Zum Öffnen der CD-Lade heben Sie die CD-Lade
am mit LIFT TO OPEN.gekennzeichneten Rand an.
3 Legen Sie eine CD oder CD-R, mit bedruckter Seite
nach oben, ein und schließen Sie die CD-Lade
behutsam.
4 Drücken Sie 2; am Gerät, um mit dem Abspielen
zu beginnen.
5 Zur Unterbrechung des Abspielvorgangs drücken
Sie 2;. Zur Fortsetzung drücken Sie 2; erneut.
6 Zum Anhalten der CD-Wiedergabe drücken Sie
STOP 9.
Hinweis: die CD-Wiedergabe hört auch auf, wenn:
– Sie das CD-Fach öffnen;
– Sie Tuner als Klangquelle wählen TUNER;
– die CD am Ende angekommen ist.
Wahl eines anderen Titels
Beim Abspielen können Sie oder § zur Wahl
eines bestimmten Titels benutzen.
Falls Sie eine Titelnummer in der Stop- oder Pause-
Position gewählt haben, drücken Sie 2; um mit
der Wiedergabe zu beginnen.
Drücken Sie § einmal kurz für den nächsten Titel,
oder drücken Sie wiederholt, bis die gewünschte
Titelnummer im Display erscheint.
Drücken Sie einmal kurz, um an den Anfang
eines aktuellen Titels zurückzukehren.
Drücken Sie mehr als einmal kurz für einen
vorherigen Titel.
Suche nach einer Passage innerhalb eines Titels
1 Drücken und halten Sie oder §.
Die CD wird mit hoher Geschwindigkeit und
geringer Lautstärke abgespielt.
2 Wenn Sie die von Ihnen gewünschte Passage
erkennen, lassen Sie oder § los.
Das normale Abspielen wird fortgesetzt.
Verschiedene Abspielmodi: Shuffle und Repeat
PROG MODE erlaubt Ihnen die Wahl diverser
Abspielmodi. Die Modi können, in nachstehender
Folge, beim Abspielen einer gesamten CD/ eines
CD-Programms gewählt oder geändert werden:
shuffle
alle Titel werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt
shuffle repeat all
wiederholt die gesamte CD in zufälliger Reihenfolge
repeat – spielt den aktuellen Titel ununterbrochen
repeat all – spielt die gesamte CD ununterbrochen
1 Bei der Wiedergabe wählen Sie Ihren
Abspielmodus, indem PROG MODE einmal oder
mehrmals gedrückt wird, bis der gewünschte
Abspielmodus gezeigt wird.
Display: Ihre gewählter Modus blinkt
2 Sekunden vor dem Abspielen
Mit oder § können Sie Titel während der
shuffle/ repeat-Modi überspringen.
Die shuffle/ repeat Abspieloptionen können
kombiniert und mit einem Programm benutzt
werden: z.B. wiederholt shuffle/ repeat all das
gesamte CD-Programm in zufälliger Reihenfolge.
Problem
Lösung
Kein Sound/Strom
Lautstärke nicht eingestellt
Die Lautstärke einstellen
Netzkabel nicht sicher angeschlossen
Wechselstromnetzkabel richtig anschließen
Batterien verbraucht /falsch eingelegt
Frische) Batterien richtig einlegen
Display funktioniert nicht richtig/ Gerät spricht
auf kein Bedienelement an
Elektrostatische Entladung
Abschalten und den Gerätestecker ziehen. Nach
ein paar Sekunden wieder anschließen
no disc angezeigt
CD-RW eingelegt/ Keine CD eingelegt
Eine CD oder eine CD-R einlegen
CD ist stark zerkratzt oder verschmutzt
Die CD austauschen/reinigen, siehe Pflege
Laserlinse ist beschlagen
Warten, bis Linse sich akklimatisiert hat
CD-R ist leer, oder die Disk ist nicht finalisiert
Eine finalisierte CD-R benutzen
CD-Wiedergabe funktioniert nicht
CD ist stark zerkratzt/ verschmutzt
CD austauschen/ reinigen (siehe Pflege)
Laserlinse ist beschlagen
Warten, bis Linse sich akklimatisiert hat
(Zimmertemperatur)
Die CD überspringt Titel
CD ist beschädigt oder verschmutzt
Die CD austauschen oder reinigen
SHUFFLE oder ein Programm ist aktiv
SHUFFLE/ Programm-Modus/Modi beenden
2 Zur Rückkehr zu normalem Abspielen drücken Sie
PROG MODE bis die shuffle/ repeat Modi nicht
mehr gezeigt werden.
Sie können auch 9 drücken, um den Abspielmodus
zu beenden.
Programmieren von Titelnummern
Sie können bis zu 20 Titel in der gewünschten
Sequenz speichern. Wenn Sie wollen, können Sie
beliebige Titel mehr als einmal speichern.
1 Im Stop-Modus drücken Sie oder § für Ihren
gewünschten Titel.
2 Wenn Ihre gewählte Titelnummer erscheint,
drücken Sie PROG MODE einmal, um den Titel zu
speichern.
Das Display zeigt prog und ‚Prog‘ kurz an, gefolgt
von Ihrer gewählten Titelnummer. (Siehe 9)
Falls Sie zu programmieren versuchen, ohne
zuerst eine Titelnummer zu wählen, wird no sel
gezeigt (Siehe 0)
3 Wiederholen Sie Schritt 1 bis 2, um alle
gewünschten Titel auf diese Weise zu speichern.
full wird angezeigt, wenn Sie versuchen, mehr
als 20 Titel zu programmieren. (Siehe !)
4 Zum Abspielen Ihres Programms drücken Sie 2;.
Überprüfung Ihres eingestellten Programms
Im Stop-Modus drücken und halten Sie mehr als
eine Sekunde lang. PROG MODE mehr als eine
Sekunde lang.
Das Display zeigt all Ihre gespeicherten
Titelnummern der Reihe nach.
Ein Programm löschen
Sie können den Speicherinhalt durch Folgendes löschen:
– Offnen der CD-Lade;
– Wahl von Tuner als Quelle TUNER;
– Drücken von 9 (zweimal bei der Wiedergabe oder in
der Stop-Position).
Display: zeigt kurz no prog wenn das Programm
aufgehoben ist. (Siehe @)
Vorsichtsmaßnahme & allgemeine Pflegehinweise
(Siehe $)
Das Gerät auf eine harte, ebene Oberfläche stellen,
damit das System waagerecht steht.
Gerät, Batterien oder CDs nicht Feuchtigkeit,
Regen, Sand oder übertriebener Wärme, die auf
Heizanlagen oder direkte Sonneneinstrahlung
zurückzuführen ist, aussetzen.
Das Gerät nicht abdecken. Ausreichende Lüftung
mit einem Mindestabstand von 15 cm zwischen
den Lüftungslöchern und umgebenden Oberflächen
ist notwendig, um Überhitzung zu verhindern.
Die mechanischen Teile des Gerätes enthalten
selbstschmierende Lager und dürfen nicht geölt
oder geschmiert werden
Zur Reinigung des Gerätes wird einem weichen,
fusselfreien Tuch benutzt. Keine Reinigungsmittel
verwenden, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder
scheuernde Bestandteile enthalten, weil dadurch
das Gehäuse beschädigt werden könnte.
Umgang mit CD-Spieler und CD (Siehe %)
Die Linse des CD-Spielers sollte niemals berührt
werden!
Plötzliche Änderungen der Umgebungstemperatur
können zu Kondensation führen, und die Linse des
CD-Spielers kann beschlagen. Abspielen einer CD
ist dann nicht möglich. Nicht versuchen, die Linse
zu reinigen, sondern das Gerät in einer warmen
Umgebung lassen, bis die Feuchtigkeit verdunstet.
Die CD-Lade stets schließen, um das CD-Fach
staubfrei zu halten. Das Fach wird durch Abstauben
mit einem weichen, trockenen Tuch gereinigt.
Die CD durch eine geradlinige Bewegung von der
Mitte zum Rand mit einem weichen, fusselfreien
Tuch reinigen. Keine Reiniger benutzen, da sie den
Tonträger beschädigen können.
Niemals auf eine CD schreiben oder Aufkleber an
ihr anbringen.
Fehlersuche
Wenn ein Fehler auftritt, zuerst die nachstehenden Punkte überprüfen, bevor das Gerät zur Reparatur gegeben
wird. Das Gerät nicht öffnen, weil Stromschlaggefahr besteht.
Wenn Sie das Problem nicht durch Befolgen dieser Ratschläge lösen können, sollten Sie sich an Ihren Händler
oder an Ihr Reparaturzentrum wenden.
WARNHINWEIS: Unter gar keinen Umständen sollten Sie versuchen, das Gerät selbst zu
reparieren, weil die Garantie dadurch erlischt.
Umweltinformationen
Alles überflüssige Verpackungsmaterial wurde vermieden. Wir haben unser Möglich-stes getan, damit die
Verpackung leicht in drei Materialien aufteilbar ist: Pappe, Papiermasse und expandierbares Polyäthylen.
Ihr Gerät besteht aus Materialien, die von darauf spezialisierten Betrieben wiederverwertet werden können.
Bitte halten Sie sich beim Entsorgen von Verpackungsmaterial, erschöpften Batterien und alter Ausrüstung an
örtliche Bestimmungen.
Oberes und vorderes Bedienfeld (siehe 1)
1VOLUME
– stellt Lautstärkepegel ein
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– verbessert die Tiefenwiedergabe
3Quellenwähler
– wählt Klangquelle CD oder TUNER;
wählt den Strom aus-Schalter
4Display
– zeigt die CD- und Tuner-Funktionen
5FM•MW (AM)
– wählt FM/ MW (AM) als Wellenbereich
6LIFT TO OPEN
– öffnet/ schließt die CD-Lade
7PRESS TO PLAY 2;
– beginnt oder unterbricht CD-Wiedergabe
8STOP 9
– stoppt CD-Wiedergabe; löscht ein CD-Programm
9SEARCH , §
CD: überspringt oder durchsucht eine
Passage/einen Titel rückwärts oder
vorwärts
Tuner: stellt einen Sender ein (auf, ab)
0PRESET +,
– wählt einen Vorwahlsender (auf, ab)
!PROG MODE
CD: – programmiert und überprüft
programmierte Titelnummern;
– spielt Titel von CD/ Programm in
zufälliger Reihenfolge ab;
– wiederholt einen Titel/ eine CD/ ein
Programm
Tuner: – programmiert Vorwahlsender
Rückwand (siehe 1)
@Teleskopantenne
– verbessert den FM-Empfang
#Batterietür
– öffnet das Batteriefach
$AC MAINS
– Netzkabelbuchse
Stromversorgung
Benutzen Sie nach Möglichkeit das Stromnetz, um die
Batterien zu schonen. Vor dem Einlegen von Batterien
ziehen Sie auf jeden Fall den Netzstecker (auch am
Gerät).
Batterien (nicht inbegriffen)
Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie 6 Batterien,
Typ R-14, UM-2 oder C-Zellen (vorzugsweise Alkali),
richtig herum ein, wie von den Symbolen „+" und „–"
im Fach angegeben.
Batterien enthalten Chemikalien, weshalb sie
vorschriftsmäßig zu entsorgen sind.
Die unsachgemäße Benutzung von Batterien kann zu
austretendem Elektrolyt führen und korrodiert das
Fach oder bewirkt Bersten der Batterien. Deshalb:
• Batterietypen nicht mischen, z.B. Alkali mit Zink-
Kohle. Nur Batterien vom selben Typ für das Gerät
benutzen.
• Beim Einlegen neuer Batterien nicht versuchen,
alte Batterien mit neuen zu „mischen".
• Die Batterien herausnehmen, wenn das Gerät
längere Zeit nicht benutzt wird.
Benutzung des Wechselstromnetzes
1 Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild (auf der
Geräteunterseite) angegebene Netzspannung mit
Ihrer örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Wenn
dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an Ihren
Fachhändler oder an Ihre Service-Organisation.
2 Schließen Sie das Netzkabel an den Netzeingang
AC MAINS und die Steckdose an. Die
Stromversorgung ist jetzt angeschlossen und das
Gerät betriebsbereit.
3 Zum völligen Abschalten wird der Netzstecker
gezogen.
Ziehen Sie den Netzstecker, um das Gerät vor
Gewittern zu schützen.
Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.
Strom ein-/ausschalten: Energie sparen
Egal, ob Sie das Gerät über das Stromnetz oder
Batterien speisen: um unnötigen Energieverbrauch zu
vermeiden, stellen Sie den Quellenwähler stets auf
off (aus).
Allgemeine Funktion
1 Zur Wahl Ihrer Klangquelle stellen Sie den
Quellenwähler auf CD/TUNER/OFF.
2 Stellen Sie den Klang mit den Reglern VOLUME
und DBB (Dynamic Bass Boost) ein.
3 Zum Abschalten des Gerätes stellen Sie den
Quellenwähler auf off.
Hinweis: Wenn das Gerät abgeschaltet wird, bleiben
die Tunervorwahlen im Gerät abgespeichert.
Tuner
Radioempfang
1 Stellen Sie den Quellenwähler auf TUNER.
Display: zeigt kurz tu. (Siehe 2)
2 Drücken Sie FM•MW einmal oder mehrmals, um
den gewünschten Wellenbereich zu wählen.
Display: zeigt Ihren Wellenbereich und die
Vorwahlnummer und die Frequenz eines
Vorwahlsenders, falls bereits programmiert.
(Siehe 3)
3 Drücken und halten Sie oder § kurz, um einen
Radiosender einzustellen. Loslassen, wenn sich die
Frequenz im Display zu ändern beginnt.
Das Radio stellt sich automatisch auf einen
Sender mit ausreichend Empfang ein. Beim
automatischen Suchlauf erscheintSrch im
Display. (Siehe 4)
– Bei FM, ziehen Sie die Teleskopantenne heraus.
Neigen und drehen Sie die Antenne. Verkürzen Sie
sie, wenn das Signal zu stark (sehr nahe bei einem
Sender) ist.
– Für MW (AM) ist das Gerät mit einer eingebauten
Antenne versehen, weshalb die Teleskopantenne
nicht benötigt wird. Richten Sie die Antenne durch
Drehen des gesamten Gerätes aus.
Programmieren von Radiosendern
Sie können bis zu insgesamt 32 Radiosender
abspeichern; 20 FM und 12 MW(AM).
1 Stellen Sie Ihren gewünschten Sender ein (siehe
Radioempfang).
2 Drücken Sie PROG MODE um die Programmierung
zu aktivieren.
Display: prog blinkt. (Siehe 5)
3 Drücken Sie PRESET + oder einmal oder
mehrmals, um diesem Sender eine Nummer von
1 bis 20 für FM oder von 1 bis 12 für MW (AM)
zuzuordnen.
4 Drücken Sie PROG MODE erneut, um die
Einstellung zu bestätigen.
Display: prog verschwindet, die Vorwahlnummer
und die Frequenz des Vorwahlsenders werden
gezeigt (Siehe 3)
5 Wiederholen Sie Schritt 1-4 zum Speichern
weiterer Sender.
Sie können einen Vorwahlsender löschen, indem Sie
an seiner Stelle eine andere Frequenz speichern.
Deutsch BEDIENELEMENTE STROMVERSORGUNG
GRUNDFUNKTIONEN TUNER
CD-SPIELER
CD-SPIELER PFLEGE & SICHERHEIT FEHLERSUCHE
Lettore di CD
Indicazione del display per le funzioni del CD
CD open: sportello del CD aperto (Vedi 5)
disc: CD inserito (Vedi 6)
– Nella modalità di stop: numero totale del brano e
totale del tempo di riproduzione
– Durante la riproduzione di un CD: tempo di
riproduzione del corrente brano e del numero
corrente scaduto
– Durante l’interruzione: il tempo di riproduzione
scaduto si congela e lampeggia (Vedi 8)
shuffle/ repeat: quando la rispettiva modalità
viene attivata
prog: quando il programma CD è attivo;
prog appare anche brevemente quando un brano
viene memorizzato (Vedi 9)
no sel: programma attivato ma nessun brano
selezionato (Vedi 0)
full: memoria programma piena (Vedi !)
no prog: programma annullato (Vedi @)
no disc: assenza disco/ errore di funzionamento
del CD/ il CD-R(W) è vuoto oppure il disco non è
finalizzato (Vedi # + Ricerca guasti)
Riproduzione di un CD
Questo lettore di CD può riprodurre dischi audio e
CD registrabili. Non tentare di riprodurre un
CD riscrivibile, CD-ROM, Cdi, VCD, DVD o un CD di
computer.
1 Impostare il selettore di sorgente a CD.
Sul display: visualizza Cd brevemente
2 Per aprire lo sportello del CD, sollevarne il bordo
marcato LIFT TO OPEN.
3 Inserire un CD o CD-R con il lato stampato rivolto
verso l’alto e premere con cautela lo sportello per
chiuderlo.
4 Premere 2; sull’apparecchio per iniziare la
riproduzione.
5 Per interrompere la riproduzione premere 2;. Per
riprendere la registrazione, premere 2; di nuovo.
6 Per arrestare la riproduzione del CD, premere
STOP 9.
Nota: La riproduzione del CD si arresta anche quando:
– aprire lo scomparto del CD;
– selezionare la sorgente sintonizzatore (TUNER);
– il CD ha raggiunto la fine.
Selezione di un brano diverso
Durante la riproduzione si possono usare i tasti o
§ per selezionare un particolare brano.
Se si è selezionato un numero di brano nella
posizione stop o pausa, premere 2; per iniziare la
riproduzione.
Premere una volta brevemente il tasto § per il
brano successivo, oppure premere ripetutamente
fino a quando il numero del brano desiderato
appare sul display.
Premere una volta brevemente per ritornare
all’inizio del brano corrente.
Premere più di una volta brevemente per un
brano precedente.
Come trovare un passaggio all’interno di un
brano
1 Premere e tenere premuto o §.
Il CD viene riprodotto ad alta velocità e basso
volume.
2 Quando si riconosce il passaggio che si vuole,
rilasciare il tasto o §.
La normale riproduzione riprende.
Modalità diverse di riproduzione:
Shuffle e Repeat
PROG MODE consente di selezionare varie modalità
di riproduzione. Le modalità possono essere selezionate
o cambiate durante la riproduzione di un intero CD/ di
un programma CD nella seguente sequenza:
shuffle
tutti i brani vengono riprodotti in ordine casuale
shuffle repeat all
riproduce continuamente l’intero CD
repeat – riproduce in continuazione il brano corrente
repeat all – riproduce continuamente l’intero CD
1 Durante la riproduzione, selezionare la modalità di
riproduzione premendo una o più volte PROG
MODE fino a visualizzare la modalità di
riproduzione desiderata.
Problema
Soluzione
Assenza suono/alimentazione
Volume non regolato
Regolare il volume VOLUME
Il cavo di rete non è collegato saldamente
Collegare correttamente il cavo di rete
Batterie scariche/inserite erroneamente
Inserire delle batterie nuove in modo corretto
Il display non funziona correttamente/ Assenza
di reazione al funzionamento di qualsiasi
comando
Scarica elettrostatica
Spegnere e tirare la spina dell’apparecchio.
Ricollegarlo dopo pochi secondi
Indicazione no disc
CD-RW inserito/ No CD inserito
Inserire un CD o un CD-R
CD graffiato o sporco
Sostituire/ pulire il CD, vedi Manutenzione
La lente del laser appannata
Attendere che la lente si pulisca
Il CD- R è vuoto oppure il disco non è finalizzato
Usare un CD-R finalizzato
Il lettore di CD non funziona
CD graffiato/ sporco
Sostituire/ pulire il CD, vedi Manutenzione
La lente del laser appannata
Attendere che la lente si regoli alla temperatura
ambiente
Il CD salta dei brani
Il CD è danneggiato o sporco
Sostituire o pulire il CD
SHUFFLE o un programma è attivo
Uscire dalle modalità SHUFFLE / programma
Sul display: la modalità selezionata lampeggia
per 2 secondi prima della riproduzione.
Si può usare o § per saltare i brani durante le
modalità shuffle/ repeat.
Le opzioni di riproduzione shuffle/repeat possono
essere combinate ed usate con un programma: es.
shuffle/repeat all ripete l’intero programma CD in
ordine casuale.
2 Per ritornare alla normale riproduzione premere
PROG MODE fino a quando le varie modalità
shuffle/repeat non sono più visualizzate.
Si può anche premere 9 per uscire dalla modalità
di riproduzione.
Programmazione di brani
Si possono memorizzare fino a 20 brani nella sequenza
desiderata. Se si desidera, è anche possibile
memorizzare qualsiasi brano più di una volta.
1 Nella modalità di stop, premere STOP mode, press
o § per il brano desiderato.
2 Quando il numero del brano desiderato appare,
premere PROG MODE una volta per memorizzare
il brano.
Sul display si visualizza prog e prog brevemente
seguito dal numero di brano selezionato. (Vedi 9)
Se si tenta di programmare senza aver prima
selezionato un numero di brano, si visualizza
no sel (Vedi 0)
3 Ripetere le operazioni di cui al numero 1 e 2 per
selezionare e memorizzare tutti i brani desiderati in
questo modo.
full si visualizza se si tenta di programmare più
di 20 brani. (Vedi !)
4 Per riprodurre il programma, premere 2;.
Recensione del programma impostato.
Nella modalità di STOP premere e tenere premuto
PROG MODE per più di un secondo.
Il display visualizza tutti i numeri di brani in
sequenza.
Cancellazione di un programma
Il contenuto della memoria può essere cancellato:
– aprendo lo sportello del CD;
– selezionando la sorgente sintonizzatore TUNER;
– premendo 9 (due volte nella posizione di stop o
durante la riproduzione).
Sul display: visualizza no prog brevemente
quando il programma viene annullato. (Vedi @)
Precauzioni e manutenzione generale (Vedi $)
Poggiare l’apparecchio su di una superficie solida e
piana in modo che non si inclini.
Non esporre l’apparecchio, le batterie o i CD ad
umidità, pioggia, sabbia o calore eccessivo
(derivanti da attrezzature di riscaldamento o dalla
luce solare diretta).
Non coprire l’apparecchio. È necessaria un
adeguata ventilazione con un minimo spazio di
15 cm tra i fori di ventilazione e le superfici
circostanti al fine di evitare accumulo di calore.
Le parti meccaniche dell’apparecchio contengono
cuscinetti auto lubrificanti e non devono essere
oliati o lubrificati.
Per pulire l’apparecchio, usare un panno morbido
ed asciutto. Non usare alcun agente di pulizia che
contengono alcol, ammoniaca, benzina o abrasivi
poiché questi potrebbero danneggiare
l’apparecchio.
Lettore di CD e manipolazione del CD (Vedi %)
La lente del lettore di CD non deve mai essere
toccata!
Improvvisi cambiamenti di temperatura circostante
può causare condensa che appannerebbe la lente
del lettore di CD. In tal caso la riproduzione del
disco non è possibile. Non tentare di pulire la lente
ma lasciare l’apparecchio in un ambiente caldo fino
a quando l’appannaggio evapora.
Per mantenere lo scomparto del CD libero da
polvere, chiudere sempre lo sportello del CD. Per
pulire, spolverale lo scomparto con un panno
morbido ed asciutto.
Per pulire il CD, strofinarlo con un panno morbido e
privo di sfilacci partendo in linea retta dal centro
verso il bordo del disco. Non usare agenti di pulizia
che potrebbero danneggiare il disco.
Non scrivere mai su un CD e non attaccarvi sopra
degli adesivi.
Ricerca dei guasti
In caso di guasto, prima di portare l’apparecchio a riparare, controllare i punti sottoelencati.
Non aprire l’apparecchio: pericolo di scossa elettrica.
Se non si è in grado di risolvere il problema seguendo questi suggerimenti, rivolgersi al proprio rivenditore o al
centro di assistenza.
AVVERTENZA: In nessuna circostanza bisogna tentare di riparare personalmente l’apparecchio; tali
interventi annullano la garanzia.
Informazione ecologica
Noi abbiamo fatto il nostro meglio per ridurre il materiale d’imballaggio e rendere facile separarlo in 3 gruppi:
cartone, polpa di carta e polietilene espanso.
L’apparecchio consiste di materiale che può essere riciclato se smontato da un’azienda specializzata. Si prega
osservare i regolamenti locali riguardanti lo smaltimento di materiale da imballaggio, batterie scariche e
vecchi apparecchi.
Pannelli superiore ed anteriore (Vedi 1)
1VOLUME
– regola il livello del volume
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– potenzia la risposta del basso
3Selettore di sorgente
– seleziona la sorgente del suono CD o TUNER e
spegne l’apparecchio
4Display
– visualizza le funzioni del CD e del sintonizzatore
5FM•MW (AM)
– seleziona lunghezza d’onda FM/MW (AM)
6LIFT TO OPEN
– apre/chiude lo sportello del CD
7PRESS TO PLAY 2;
– inizia ed interrompe la riproduzione del CD
8STOP 9
– arresta la riproduzione del CD; cancella un
programma di CD
9SEARCH , §
CD: salta o ricerca un passaggio/brano
all’indietro o in avanti
Tuner: si sintonizza su di una stazione radio
(su, giù)
0PRESET +,
– seleziona una stazione preimpostata (su, giù)
!PROG MODE
CD: – programma e rivede numeri di brani
programmati;
– riproduce brani di un CD/ di un
programma in ordine casuale;
– ripete un brano/ un CD/ un programma
Tuner: – programma stazioni preselezionate
Pannello posteriore (Vedi 1)
@Antenna telescopica
– per migliorare la ricezione FM
#Sportello batteria
– per aprire il comparto della batteria
$AC MAINS
– ingresso per il cavo di rete
Alimentazione
Ogni qualvolta sia conveniente, usare l’alimentazione
di rete se si vuole conservare la durata della batteria.
Assicurarsi di togliere la spina dell’alimentazione
dall’apparecchio e dalla presa a muro prima di inserire
le batterie.
Batterie (non incluse)
Aprire lo scomparto della batteria ed inserire
6 batterie, del tipo R-14, UM-2 o C-cells
(preferibilmente alcaline) con la corretta polarità come
indicata dai simboli "+" e "–" all’interno dello
scomparto.
Le batterie contengono delle sostanze chimiche,
quindi si raccomanda di smaltirle nel modo
adeguato.
L’uso incorretto di batterie potrebbe causare perdita di
elettrolita, corroderà lo scomparto o causerà lo
scoppio della batteria. Di conseguenza:
• Non mischiare i tipi diversi di batterie: es. alcaline
con zinco di carbonio. Usare solamente batterie
dello stesso tipo per l’apparecchio.
• Quando si inseriscono nuove batterie, non tentare
di mischiare vecchie batterie con quelle nuove.
• Togliere le batterie se l’apparecchio non deve
essere usato per un lungo periodo di tempo..
Utilizzo dell’alimentazione di rete
1 Controllare che la tensione dell’alimentazione di
rete, indicata sulla targhetta del modello in fondo
all’apparecchio, corrisponda a quella
dell’alimentazione di rete locale. Nel caso
contrario, consultare il rivenditore o il centro di
assistenza.
2 Collegare il cavo di rete all presa AC MAINS e
quindi alla presa muro. L’alimentazione a questo
punto è collegata e pronta per l’uso.
3 Per spegnere completamente, tirare la spina dalla
presa a muro.
Tirare la spina dalla presa a muro per proteggere
l’apparecchio durante severi temporali.
La piastrina del modello si trova in fondo
all’apparecchio.
Accensione/spegnimento dell’alimentazione:
Risparmia energia
Sia che si sta usando alimentazione di rete o di
batteria, per evitare spreco d’energia regolare sempre
il selettore di sorgente alla posizione off.
Funzionamento generale
1 Per selezionare la sorgente del suono e regolare il
relativo selettore a CD/TUNER/OFF.
2 Regolare il suono con VOLUME ed i controlli del
DBB (Dynamic Bass Boost).
3 Per spegnere l’apparecchio, impostare il selettore
alla posizione off.
Nota: Una volta spento l’apparecchio, le
preimpostazioni della sintonizzazione verranno
conservate nella memoria dell’apparecchio.
Sintonizzatore
Ricezione radio
1 Impostare il selettore di sorgente a TUNER.
Sul display: visualizza tu. (Vedi 2).
2 Premere una o più volte FM•MW per selezionare
la lunghezza d’onda desiderata.
Sul display: si visualizza una lunghezza d’onda
ed il numero preimpostato e la frequenza di una
stazione preimpostata se già programmata
(Vedi 3)
3 Premere e tenere premuto brevemente o § per
sintonizzarsi su di una stazione radio. Rilasciare
quando la frequenza nel display inizia a cambiare.
La radio si sintonizza automaticamente su di una
stazione radio di sufficiente ricezione. Il display
visualizza Srch durante la sintonizzazione
automatica. (Vedi 4)
– Per FM, estrarre l’antenna telescopica. Inclinare e
girare l’antenna. Ridurne la lunghezza se il segnale
è troppo forte (molto vicino ad una trasmittente)
– Per MW (AM) l’apparecchio è munito con
un’antenna incorporata, quindi l’antenna
telescopica non è necessaria. Puntare l’antenna
girando tutto l’apparecchio.
Programmazione delle stazioni radio.
Si possono memorizzare fino a 32 stazioni radio in
totale: 20 FM e 12 MW(AM).
1 Sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata (vedi
Ricezione radio)
2 Premere PROG MODE per attivare la
programmazione.
Sul display:prog lampegia. (Vedi 5)
3 Premere una o più volte PRESET + o per
assegnare un numero da 1 a 20 a FM-stazione o
1 a 12 a MW (AM)-stazione.
4 Premere PROG MODE di nuovo per confermare
l’impostazione.
Sul display: prog scompare, il numero
preimpostato e la frequenza della stazione
preimpostata vengono visualizzati. (Vedi 3)
5 Ripetere i passi 1-4 per memorizzare altre stazioni.
Si può cancellare una stazione preimpostata
memorizzando un’altra frequenza al suo posto.
Italiano COMANDI ALIMENTAZIONE
FUNZIONI DI BASE SINTONIZZATORE
LETTORE DI CD
LETTORE DI CD MANUTENZIONE E SICUREZZA RICERCA DEI GUASTI
NOTES
NEDERLANDS
Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.
ñ
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
Si dichiara che l’apparecchio AZ3010, AZ 3011 e AZ 3012 Philips risponde alle prescrizioni
dell’art. 2 comma 1 del D. M. 28 Agosto 1995 n. 548.
Fatto a Eindhoven
Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2,
5616 JB Eindhoven, The Netherlands
XP AZ 3010 7x3 1/2 07-01-2002 09:27 Pagina 2
3 x 2 R14 UM2 C-CELLS
1 2 3 4 5 6 7 8
@ # $
! 0 9
1
4
7
9
@
5
8
0
#
3
6
!
X
$%
2
NOTES
Audio
Audio
CD Soundmachine
AZ 3010, AZ 3011, AZ 3012
Cd-speler
Displaymeldingen voor cd-functies
CD open: het cd-vak is open (Zie 6)
disc: er zit een cd in het apparaat (Zie 7)
– Als de speler stilstaat: het totale aantal nummers
en de totale speelduur
– Tijdens het afspelen van een cd: de verstreken
speelduur en het volgnummer van het huidige
nummer
– Tijdens Pause: de verstreken speelduur wordt
vastgehouden en knippert (Zie 8)
shuffle/ repeat als de betreffende manier van
afspelen gekozen is
prog: : bij een cd-programma;
prog verschijnt eveneens kort als u een nummer
programmeert (Zie 9)
no sel: de programmeerfunctie is ingeschakeld
maar u heeft geen nummer gekozen (Zie 0)
full: het programmeergeheugen is vol (Zie !)
no prog: het programma is gewist (Zie @)
no disc: geen cd/ fout bij het bedienen van de
cd-speler/ de cd-r(w) is leeg of de disk is niet
afgesloten (zie # + Verhelpen van storingen)
Afspelen van een cd
Op deze cd-speler kunnen audiodisks en cd-recordables
afgespeeld worden. Probeer geen cd-rewritables, cd-
roms, CD-i’s, VCD’s, dvd’s of computer-cd’s af te spelen.
1 Zet de bronkeuzeschakelaar op CD.
Display: Cd wordt kort weergegeven.
2 Til de hoek van de cd-deur waar LIFT TO OPEN.
staat omhoog om het cd-vak te openen.
3 Plaats een cd of cd-r in de speler met de bedrukte
kant naar boven en druk de deur van het cd-vak
zachtjes dicht.
4 Druk op 2; om het afspelen te starten.
5 Wilt u het afspelen tijdelijk onderbreken, druk dan
op 2;. Druk opnieuw op 2; om verder te gaan
met afspelen.
6 Druk op STOP 9.om het afspelen van de cd te
beëindigen.
Opmerking: het afspelen van de cd stopt ook:
– wanneer u het cd-vak opent;
– wanneer u de tuner kiest;
– aan het eind van de cd.
Kiezen van een ander nummer
Tijdens het afspelen kunt u met de toetsen of §
een bepaald nummer kiezen.
Heeft u een nummer gekozen terwijl de speler
stilstaat of tijdens een onderbreking, druk dan op
2; om het afspelen te starten.
Druk eenmaal kort op § voor het volgende
nummer, of druk net zo vaak tot het gewenste
nummer in het display verschijnt.
Druk eenmaal kort op om terug te keren naar
het begin van het huidige nummer.
Druk eenmaal kort op voor een vorig nummer.
Zoeken naar een passage binnen een nummer
1 Houd of §.ingedrukt.
De cd wordt dan zachtjes en versneld afgespeeld.
2 Laat de toets of §.los zodra u de gewenste
passage herkent.
Het afspelen gaat op de normale manier verder.
Verschillende manieren van afspelen:
Shuffle en Repeat
Met PROG MODE kunt u kiezen uit de verschillende
manieren van afspelen. De manieren van afspelen
kunnen tijdens het afspelen van een hele cd/ van een
cd-programma in deze volgorde gekozen en gewijzigd
worden:
shuffle – alle nummers worden in willekeurige
volgorde afgespeeld
shuffle repeat all
de hele cd wordt in willekeurige volgorde herhaald
repeat
het huidige nummer wordt telkens opnieuw herhaald
repeat all
de hele cd wordt telkens opnieuw herhaald
1 Druk tijdens het afspelen één of meerdere keren op
PROG MODE tot de gewenste manier van
afspelen in het display verschijnt.
Display: de gekozen manier knippert 2 seconden
voor het afspelen.
•Met of § kunt u tijdens één van de shuffle/
repeat-mogelijkheden nummers overslaan.
De shuffle/repeat-afspeelmogelijkheden kunnen
gecombineerd worden en samen met een
programma gebruikt worden: bijvoorbeeld shuffle/
repeat all herhaalt het hele cd-programma in
willekeurige volgorde.
Probleem
Oplossing
Geen geluid/voeding
Het volume staat te zacht
Zet het volume harder
Het netsnoer is niet goed aangesloten
Sluit het netsnoer op de juiste manier aan
De batterijen zijn leeg/ verkeerd geplaatst
Plaats (nieuwe) batterijen op de juiste manier
Het display functioneert niet zoals het hoort/
Het apparaat reageert op geen enkele toets
Elektrostatische ontlading
Zet het apparaat uit en haal de stekker uit het
stopcontact. Sluit enkele seconden later weer aan
no disc in het display
Cd-rw in de speler/ Geen cd in de speler
Plaats een cd of cd-r in de speler
Krassen of vuil op de cd
Vervang de cd/ maak deze schoon, zie Onderhoud
De lens van de laser is beslagen
Wacht tot de lens weer helder is
De cd-r is leeg of de disk is niet afgesloten
Gebruik een afgesloten cd-r
Het afspelen van een cd werkt niet
Krassen of vuil op de cd
Vervang de cd/ maak deze schoon (zie Onderhoud)
De lens van de laser is beslagen
Wacht tot de lens geacclimatiseerd is
De cd-speler slaat nummers over
De cd is beschadigd of vuil
Vervang de cd of maak deze schoon
De SHUFFLE- of programmeerfunctie is
ingeschakeld
Sluit de SHUFFLE/PROGRAM-functie(s) af
2 Wilt u weer op de normale manier verder gaan met
afspelen, druk dan op PROG MODE tot in het
display geen enkele shuffle/repeat-mogelijkheid
nog aangegeven wordt.
U kunt ook op 9 drukken om de manier van
afspelen af te sluiten.
Programmeren van nummers
U kunt in het totaal 20 nummers in de gewenste
volgorde programmeren. U kunt, indien gewenst, elk
nummer ook meer dan eens programmeren.
1 Druk terwijl de speler stilstaat op of § voor
het gewenste nummer your desired track.
2 Druk, wanneer het gekozen nummer verschijnt,
eenmaal op PROG MODE om het nummer op te
slaan.
In het display verschijnt prog en kort prog
gevolgd door het gekozen nummer. (Zie 9)
Als u probeert te programmeren zonder eerst
een nummer gekozen te hebben dan verschijnt
no sel. (Zie 0)
3 Herhaal de stappen 1 en 2 om op deze manier alle
gewenste nummers te kiezen en te programmeren.
full verschijnt in het display als u meer dan
20 nummers probeert te programmeren. (Zie !)
4 Druk op 2; om uw programma af te spelen.
Controleren van het programma
Houd, terwijl de speler stilstaat, PROG MODE
langer dan 1 seconde ingedrukt.
In het display verschijnen één voor één de
nummers die u geprogrammeerd heeft.
Wissen van een programma
U kunt de inhoud van het geheugen wissen door:
– het cd-vak te openen
– de tuner te kiezen TUNER;
– op 9 te drukken (tweemaal tijdens het afspelen of
als de speler stilstaat)
Display: no prog verschijnt kort in het display
als het programma gewist is. (Zie @)
Voorzorgsmaatregelen & algemeen onderhoud
(Zie $)
Zet het apparaat op een harde, vlakke ondergrond
zodat het niet om kan vallen.
Bescherm het apparaat, de cd’s en de batterijen
tegen vocht, regen, zand of extreem hoge
temperaturen veroorzaakt door
verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.
Leg niets op het apparaat. Er moet voldoende
ventilatieruimte rondom het apparaat zijn
(minimaal 15 cm) om te voorkomen dat het
apparaat te warm wordt.
De mechanische delen van de cd-speler en de
cassetterecorder zijn voorzien van zelfsmerende
lagers en mogen dus niet gesmeerd of geolied
worden.
U kunt het apparaat schoonmaken met een zachte
droge doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die
alcohol, ammonia, spiritus of schuurmiddel
bevatten want die kunnen het apparaat
beschadigen.
Onderhoud van de cd-speler en de cd’s (Zie %)
Raak de lens van de cd-speler nooit aan!
Bij plotse temperatuurveranderingen kan er
condens ontstaan en kan de lens van de cd-speler
beslaan. Het afspelen van een cd is dan niet
mogelijk. Probeer niet de lens schoon te maken
maar laat de cd-speler enige tijd acclimatiseren in
een warme omgeving tot de condens verdwenen is.
Sluit altijd het cd-vak om te voorkomen dat er stof
inkomt. Veeg het stof uit het cd-vak met een
zachte, droge doek.
Maak de cd schoon door met een zachte, pluisvrije
doek vanuit het midden in een rechte lijn naar de
rand te wrijven. Gebruik geen
schoonmaakmiddelen want deze kunnen de cd
beschadigen.
Schrijf nooit op een cd en plak er geen stickers op.
Verhelpen van storingen
Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het apparaat
ter reparatie aanbiedt.
Maak het apparaat niet open want dan loopt u het risico een elektrische schok te krijgen.
Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of
serviceorganisatie.
WAARSCHUWING: Probeer in geen geval zelf het apparaat te repareren want dan vervalt de
garantie.
Met het oog op het milieu
Wij hebben de hoeveelheid verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk beperkt en ervoor gezorgd dat de verpakking
gemakkelijk in 3 materialen te scheiden is: karton, papierpulp en polyethyleenschuim.
Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycled kunnen worden.
Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur voor recycling kunt inleveren.
Boven- en voorkant (Zie 1)
1VOLUME
– om het volumeniveau in te stellen
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– om de lage tonen te versterken
3Bronkeuzeschakelaar
– om de geluidsbron te kiezen CD of TUNER en om
het apparaat uit te schakelen
4Display
– geeft de cd- en tunerfuncties weer
5FM•MW (AM)
– om het golfgebied te kiezen: FM/ MW (AM)
6LIFT TO OPEN
– om het cd-vak te openen/ te sluiten
7PRESS TO PLAY 2;
– om het afspelen van een cd te starten of te
onderbreken
8STOP 9
– om het afspelen van een cd te beëindigen; om
een cd-programma te wissen
9SEARCH , §
Cd: om een vorige of volgende passage/
nummer over te slaan of te zoeken
Tuner: om af te stemmen op een zender
(omhoog, omlaag)
0PRESET +,
– om een geprogrammeerde zender te kiezen
(omhoog, omlaag)
!PROG MODE
CD: – om nummers te programmeren en ze te
controleren;
– om de nummers van een cd/ programma
in willekeurige volgorde af te spelen;
– om een nummer/ cd/ programma te
herhalen
Tuner: – om voorkeurzenders te programmeren
Achterkant (Zie 1)
@Telescoopantenne
– om de FM-ontvangst te verbeteren
#Batterijklepje
– om het batterijvak te openen
$AC MAINS
– aansluitbus voor het netsnoer
Stroomvoorziening
Wilt u de batterijen sparen, gebruik dan zo vaak als u
kunt de netvoeding. Let erop dat u het netsnoer uit
het apparaat en het stopcontact haalt voor u de
batterijen in het apparaat plaatst.
Batterijen (niet bijgeleverd)
Open het batterijvak en plaats er zes batterijen in,
type R-14, UM-2 of C (bij voorkeur alkaline), met de
"+" en "–"-polen op dezelfde manier als aangegeven
binnenin het batterijvak.
Batterijen bevatten chemicaliën en moeten
daarom op de juiste manier ingeleverd worden.
Door verkeerd gebruik kunnen batterijen gaan lekken
waardoor roest ontstaat in het batterijvak of waardoor
de batterijen kunnen openbarsten. Daarom:
• Gebruik geen verschillende types batterijen door
elkaar, bijvoorbeeld alkaline met zink-koolstof.
Gebruik voor het apparaat enkel batterijen van
hetzelfde type.
• Als u de batterijen vervangt, gebruik dan geen
oude en nieuwe batterijen door elkaar.
• Verwijder de batterijen als u het apparaat langere
tijd niet zult gebruiken.
Gebruiken van de netvoeding
1 Controleer of de netspanning op het typeplaatje op
de onderkant van het apparaat overeenkomt met
de plaatselijke netspanning. Is dit niet het geval,
neem dan contact op met uw leverancier of
serviceorganisatie.
2 Verbind het netsnoer met de netaansluiting
AC MAINS en het stopcontact. Het apparaat is nu
aangesloten op de netvoeding en klaar voor
gebruik
3 Haal de stekker uit het stopcontact als u het
apparaat helemaal uit wilt schakelen.
Haal de stekker uit het stopcontact om het
apparaat te beschermen tijdens zware onweders.
Het typeplaatje vindt u op de onderkant van het
apparaat.
In-/ uitschakelen: Bespaar energie
Of u nu gebruik maakt van de netvoeding of van de
batterijen, u vermijdt onnodig energieverbruik als u de
bronkeuzeschakelaar altijd op off (uit) zet.
Algemene bediening
1 Zet de bronkeuzeschakelaar op CD/TUNER/OFF
om de gewenste geluidsbron te kiezen.
2 Stel het geluid in met de knoppen VOLUME en
DBB (Dynamic Bass Boost).
3 Om het apparaat uit te schakelen, moet u de
bronkeuzeschakelaar op off zetten.
Opmerking: Als het apparaat uitgeschakeld wordt,
worden de geprogrammeerde zenders in het
geheugen van het apparaat bewaard.
Tuner
Radio-ontvangst
1 Zet de bronkeuzeschakelaar op TUNER.
Display: tu wordt kort weergegeven. (Zie 2).
2 Druk één of meerdere keren op FM•MW om het
gewenste golfgebied te kiezen.
Display: het gekozen golfgebied verschijnt en,
indien reeds opgeslagen, het nummer en de
frequentie van de geprogrammeerde zender.
(Zie 3)
3 Houd of § kort ingedrukt om af te stemmen op
een radiozender. Laat los als de frequenties in het
display beginnen te lopen.
De radio stemt automatisch af op een
radiozender die sterk genoeg is. Tijdens het
automatisch zoeken verschijnt in het display
Srch. (Zie 4)
– Voor FM, moet u de telescoopantenne uittrekken.
Klap de antenne neer en draai deze. Als het signaal
te sterk is (in de buurt van een zender), schuif dan
de antenne in elkaar.
– Voor MW (AM) heeft het apparaat een
ingebouwde antenne zodat de telescoopantenne
niet nodig is. Richt de antenne door het hele
apparaat te draaien.
Programmeren van radiozenders
U kunt in het totaal 32 radiozenders in het geheugen
opslaan: 20 FM-zenders en 12 MW (AM)-zenders.
1 Stem af op de gewenste zender (zie Afstemmen op
een radiozender)
2 Druk op PROG MODE om te beginnen met
programmeren.
Display: prog knippert. (Zie 5)
3 Druk één of meerdere keren op PRESET + of om
een nummer van 1 tot 20 toe te kennen aan FM of
1 tot 12 aan MW (AM).
4 Druk nogmaals op PROG MODE om te bevestigen.
Display: prog verdwijnt, en het nummer en de
frequentie van de geprogrammeerde zender
worden weergegeven. (Zie 3)
5 Herhaal de stappen 1 tot 4 om nog meer zenders
op te slaan.
U kunt een geprogrammeerde zender wissen door
een andere frequentie op dezelfde plaats op te
slaan.
Nederlands TOETSEN STROOMVOORZIENING
BASISFUNCTIES TUNER
CD-SPELER
CD-SPELER ONDERHOUD & VEILIGHEID VERHELPEN VAN STORINGEN
CD-Spieler
Display-Anzeige für CD-Funktionen
CD open: CD-Lade offen (siehe 6)
disc: CD eingelegt (siehe 7)
– Im Stop-Modus: Gesamtzahl Titel und
insgesamte Abspielzeit
– Bei CD-Wiedergabe: verstrichene Abspielzeit von
aktuellem Titel und aktueller Titelnummer
– Bei Pause: verstrichene Abspielzeit steht still und
blinkt (siehe 8)
shuffle/ repeat Modi: wenn der jeweilige Modus
aktiviert ist
prog: bei aktivem CD-Programm; prog erscheint
auch kurz, wenn Sie einen Titel speichern (siehe 9)
no sel: Programm aktiviert, aber keine Titel
gewählt (siehe 0)
full: Programmspeicher voll (siehe !)
no prog: Programm aufgehoben (siehe @)
no disc: keine Disk/ Fehler beim CD-Betrieb/
CD-R(W) ist leer oder die Disk ist nicht finalisiert
(siehe # + Fehlersuche).
Abspielen einer CD
Dieser CD-Spieler kann Audio Discs und CD-Rs
abspielen. Nicht etwa versuchen, CD-R(W)s, eine CD-
ROM, CDi, VCD, DVD oder Computer-CD abzuspielen.
1 Stellen Sie den Quellenwähler auf CD.
Display: zeigt kurz Cd.
2 Zum Öffnen der CD-Lade heben Sie die CD-Lade
am mit LIFT TO OPEN.gekennzeichneten Rand an.
3 Legen Sie eine CD oder CD-R, mit bedruckter Seite
nach oben, ein und schließen Sie die CD-Lade
behutsam.
4 Drücken Sie 2; am Gerät, um mit dem Abspielen
zu beginnen.
5 Zur Unterbrechung des Abspielvorgangs drücken
Sie 2;. Zur Fortsetzung drücken Sie 2; erneut.
6 Zum Anhalten der CD-Wiedergabe drücken Sie
STOP 9.
Hinweis: die CD-Wiedergabe hört auch auf, wenn:
– Sie das CD-Fach öffnen;
– Sie Tuner als Klangquelle wählen TUNER;
– die CD am Ende angekommen ist.
Wahl eines anderen Titels
Beim Abspielen können Sie oder § zur Wahl
eines bestimmten Titels benutzen.
Falls Sie eine Titelnummer in der Stop- oder Pause-
Position gewählt haben, drücken Sie 2; um mit
der Wiedergabe zu beginnen.
Drücken Sie § einmal kurz für den nächsten Titel,
oder drücken Sie wiederholt, bis die gewünschte
Titelnummer im Display erscheint.
Drücken Sie einmal kurz, um an den Anfang
eines aktuellen Titels zurückzukehren.
Drücken Sie mehr als einmal kurz für einen
vorherigen Titel.
Suche nach einer Passage innerhalb eines Titels
1 Drücken und halten Sie oder §.
Die CD wird mit hoher Geschwindigkeit und
geringer Lautstärke abgespielt.
2 Wenn Sie die von Ihnen gewünschte Passage
erkennen, lassen Sie oder § los.
Das normale Abspielen wird fortgesetzt.
Verschiedene Abspielmodi: Shuffle und Repeat
PROG MODE erlaubt Ihnen die Wahl diverser
Abspielmodi. Die Modi können, in nachstehender
Folge, beim Abspielen einer gesamten CD/ eines
CD-Programms gewählt oder geändert werden:
shuffle
alle Titel werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt
shuffle repeat all
wiederholt die gesamte CD in zufälliger Reihenfolge
repeat – spielt den aktuellen Titel ununterbrochen
repeat all – spielt die gesamte CD ununterbrochen
1 Bei der Wiedergabe wählen Sie Ihren
Abspielmodus, indem PROG MODE einmal oder
mehrmals gedrückt wird, bis der gewünschte
Abspielmodus gezeigt wird.
Display: Ihre gewählter Modus blinkt
2 Sekunden vor dem Abspielen
Mit oder § können Sie Titel während der
shuffle/ repeat-Modi überspringen.
Die shuffle/ repeat Abspieloptionen können
kombiniert und mit einem Programm benutzt
werden: z.B. wiederholt shuffle/ repeat all das
gesamte CD-Programm in zufälliger Reihenfolge.
Problem
Lösung
Kein Sound/Strom
Lautstärke nicht eingestellt
Die Lautstärke einstellen
Netzkabel nicht sicher angeschlossen
Wechselstromnetzkabel richtig anschließen
Batterien verbraucht /falsch eingelegt
Frische) Batterien richtig einlegen
Display funktioniert nicht richtig/ Gerät spricht
auf kein Bedienelement an
Elektrostatische Entladung
Abschalten und den Gerätestecker ziehen. Nach
ein paar Sekunden wieder anschließen
no disc angezeigt
CD-RW eingelegt/ Keine CD eingelegt
Eine CD oder eine CD-R einlegen
CD ist stark zerkratzt oder verschmutzt
Die CD austauschen/reinigen, siehe Pflege
Laserlinse ist beschlagen
Warten, bis Linse sich akklimatisiert hat
CD-R ist leer, oder die Disk ist nicht finalisiert
Eine finalisierte CD-R benutzen
CD-Wiedergabe funktioniert nicht
CD ist stark zerkratzt/ verschmutzt
CD austauschen/ reinigen (siehe Pflege)
Laserlinse ist beschlagen
Warten, bis Linse sich akklimatisiert hat
(Zimmertemperatur)
Die CD überspringt Titel
CD ist beschädigt oder verschmutzt
Die CD austauschen oder reinigen
SHUFFLE oder ein Programm ist aktiv
SHUFFLE/ Programm-Modus/Modi beenden
2 Zur Rückkehr zu normalem Abspielen drücken Sie
PROG MODE bis die shuffle/ repeat Modi nicht
mehr gezeigt werden.
Sie können auch 9 drücken, um den Abspielmodus
zu beenden.
Programmieren von Titelnummern
Sie können bis zu 20 Titel in der gewünschten
Sequenz speichern. Wenn Sie wollen, können Sie
beliebige Titel mehr als einmal speichern.
1 Im Stop-Modus drücken Sie oder § für Ihren
gewünschten Titel.
2 Wenn Ihre gewählte Titelnummer erscheint,
drücken Sie PROG MODE einmal, um den Titel zu
speichern.
Das Display zeigt prog und ‚Prog‘ kurz an, gefolgt
von Ihrer gewählten Titelnummer. (Siehe 9)
Falls Sie zu programmieren versuchen, ohne
zuerst eine Titelnummer zu wählen, wird no sel
gezeigt (Siehe 0)
3 Wiederholen Sie Schritt 1 bis 2, um alle
gewünschten Titel auf diese Weise zu speichern.
full wird angezeigt, wenn Sie versuchen, mehr
als 20 Titel zu programmieren. (Siehe !)
4 Zum Abspielen Ihres Programms drücken Sie 2;.
Überprüfung Ihres eingestellten Programms
Im Stop-Modus drücken und halten Sie mehr als
eine Sekunde lang. PROG MODE mehr als eine
Sekunde lang.
Das Display zeigt all Ihre gespeicherten
Titelnummern der Reihe nach.
Ein Programm löschen
Sie können den Speicherinhalt durch Folgendes löschen:
– Offnen der CD-Lade;
– Wahl von Tuner als Quelle TUNER;
– Drücken von 9 (zweimal bei der Wiedergabe oder in
der Stop-Position).
Display: zeigt kurz no prog wenn das Programm
aufgehoben ist. (Siehe @)
Vorsichtsmaßnahme & allgemeine Pflegehinweise
(Siehe $)
Das Gerät auf eine harte, ebene Oberfläche stellen,
damit das System waagerecht steht.
Gerät, Batterien oder CDs nicht Feuchtigkeit,
Regen, Sand oder übertriebener Wärme, die auf
Heizanlagen oder direkte Sonneneinstrahlung
zurückzuführen ist, aussetzen.
Das Gerät nicht abdecken. Ausreichende Lüftung
mit einem Mindestabstand von 15 cm zwischen
den Lüftungslöchern und umgebenden Oberflächen
ist notwendig, um Überhitzung zu verhindern.
Die mechanischen Teile des Gerätes enthalten
selbstschmierende Lager und dürfen nicht geölt
oder geschmiert werden
Zur Reinigung des Gerätes wird einem weichen,
fusselfreien Tuch benutzt. Keine Reinigungsmittel
verwenden, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder
scheuernde Bestandteile enthalten, weil dadurch
das Gehäuse beschädigt werden könnte.
Umgang mit CD-Spieler und CD (Siehe %)
Die Linse des CD-Spielers sollte niemals berührt
werden!
Plötzliche Änderungen der Umgebungstemperatur
können zu Kondensation führen, und die Linse des
CD-Spielers kann beschlagen. Abspielen einer CD
ist dann nicht möglich. Nicht versuchen, die Linse
zu reinigen, sondern das Gerät in einer warmen
Umgebung lassen, bis die Feuchtigkeit verdunstet.
Die CD-Lade stets schließen, um das CD-Fach
staubfrei zu halten. Das Fach wird durch Abstauben
mit einem weichen, trockenen Tuch gereinigt.
Die CD durch eine geradlinige Bewegung von der
Mitte zum Rand mit einem weichen, fusselfreien
Tuch reinigen. Keine Reiniger benutzen, da sie den
Tonträger beschädigen können.
Niemals auf eine CD schreiben oder Aufkleber an
ihr anbringen.
Fehlersuche
Wenn ein Fehler auftritt, zuerst die nachstehenden Punkte überprüfen, bevor das Gerät zur Reparatur gegeben
wird. Das Gerät nicht öffnen, weil Stromschlaggefahr besteht.
Wenn Sie das Problem nicht durch Befolgen dieser Ratschläge lösen können, sollten Sie sich an Ihren Händler
oder an Ihr Reparaturzentrum wenden.
WARNHINWEIS: Unter gar keinen Umständen sollten Sie versuchen, das Gerät selbst zu
reparieren, weil die Garantie dadurch erlischt.
Umweltinformationen
Alles überflüssige Verpackungsmaterial wurde vermieden. Wir haben unser Möglich-stes getan, damit die
Verpackung leicht in drei Materialien aufteilbar ist: Pappe, Papiermasse und expandierbares Polyäthylen.
Ihr Gerät besteht aus Materialien, die von darauf spezialisierten Betrieben wiederverwertet werden können.
Bitte halten Sie sich beim Entsorgen von Verpackungsmaterial, erschöpften Batterien und alter Ausrüstung an
örtliche Bestimmungen.
Oberes und vorderes Bedienfeld (siehe 1)
1VOLUME
– stellt Lautstärkepegel ein
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– verbessert die Tiefenwiedergabe
3Quellenwähler
– wählt Klangquelle CD oder TUNER;
wählt den Strom aus-Schalter
4Display
– zeigt die CD- und Tuner-Funktionen
5FM•MW (AM)
– wählt FM/ MW (AM) als Wellenbereich
6LIFT TO OPEN
– öffnet/ schließt die CD-Lade
7PRESS TO PLAY 2;
– beginnt oder unterbricht CD-Wiedergabe
8STOP 9
– stoppt CD-Wiedergabe; löscht ein CD-Programm
9SEARCH , §
CD: überspringt oder durchsucht eine
Passage/einen Titel rückwärts oder
vorwärts
Tuner: stellt einen Sender ein (auf, ab)
0PRESET +,
– wählt einen Vorwahlsender (auf, ab)
!PROG MODE
CD: – programmiert und überprüft
programmierte Titelnummern;
– spielt Titel von CD/ Programm in
zufälliger Reihenfolge ab;
– wiederholt einen Titel/ eine CD/ ein
Programm
Tuner: – programmiert Vorwahlsender
Rückwand (siehe 1)
@Teleskopantenne
– verbessert den FM-Empfang
#Batterietür
– öffnet das Batteriefach
$AC MAINS
– Netzkabelbuchse
Stromversorgung
Benutzen Sie nach Möglichkeit das Stromnetz, um die
Batterien zu schonen. Vor dem Einlegen von Batterien
ziehen Sie auf jeden Fall den Netzstecker (auch am
Gerät).
Batterien (nicht inbegriffen)
Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie 6 Batterien,
Typ R-14, UM-2 oder C-Zellen (vorzugsweise Alkali),
richtig herum ein, wie von den Symbolen „+" und „–"
im Fach angegeben.
Batterien enthalten Chemikalien, weshalb sie
vorschriftsmäßig zu entsorgen sind.
Die unsachgemäße Benutzung von Batterien kann zu
austretendem Elektrolyt führen und korrodiert das
Fach oder bewirkt Bersten der Batterien. Deshalb:
• Batterietypen nicht mischen, z.B. Alkali mit Zink-
Kohle. Nur Batterien vom selben Typ für das Gerät
benutzen.
• Beim Einlegen neuer Batterien nicht versuchen,
alte Batterien mit neuen zu „mischen".
• Die Batterien herausnehmen, wenn das Gerät
längere Zeit nicht benutzt wird.
Benutzung des Wechselstromnetzes
1 Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild (auf der
Geräteunterseite) angegebene Netzspannung mit
Ihrer örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Wenn
dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an Ihren
Fachhändler oder an Ihre Service-Organisation.
2 Schließen Sie das Netzkabel an den Netzeingang
AC MAINS und die Steckdose an. Die
Stromversorgung ist jetzt angeschlossen und das
Gerät betriebsbereit.
3 Zum völligen Abschalten wird der Netzstecker
gezogen.
Ziehen Sie den Netzstecker, um das Gerät vor
Gewittern zu schützen.
Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.
Strom ein-/ausschalten: Energie sparen
Egal, ob Sie das Gerät über das Stromnetz oder
Batterien speisen: um unnötigen Energieverbrauch zu
vermeiden, stellen Sie den Quellenwähler stets auf
off (aus).
Allgemeine Funktion
1 Zur Wahl Ihrer Klangquelle stellen Sie den
Quellenwähler auf CD/TUNER/OFF.
2 Stellen Sie den Klang mit den Reglern VOLUME
und DBB (Dynamic Bass Boost) ein.
3 Zum Abschalten des Gerätes stellen Sie den
Quellenwähler auf off.
Hinweis: Wenn das Gerät abgeschaltet wird, bleiben
die Tunervorwahlen im Gerät abgespeichert.
Tuner
Radioempfang
1 Stellen Sie den Quellenwähler auf TUNER.
Display: zeigt kurz tu. (Siehe 2)
2 Drücken Sie FM•MW einmal oder mehrmals, um
den gewünschten Wellenbereich zu wählen.
Display: zeigt Ihren Wellenbereich und die
Vorwahlnummer und die Frequenz eines
Vorwahlsenders, falls bereits programmiert.
(Siehe 3)
3 Drücken und halten Sie oder § kurz, um einen
Radiosender einzustellen. Loslassen, wenn sich die
Frequenz im Display zu ändern beginnt.
Das Radio stellt sich automatisch auf einen
Sender mit ausreichend Empfang ein. Beim
automatischen Suchlauf erscheintSrch im
Display. (Siehe 4)
– Bei FM, ziehen Sie die Teleskopantenne heraus.
Neigen und drehen Sie die Antenne. Verkürzen Sie
sie, wenn das Signal zu stark (sehr nahe bei einem
Sender) ist.
– Für MW (AM) ist das Gerät mit einer eingebauten
Antenne versehen, weshalb die Teleskopantenne
nicht benötigt wird. Richten Sie die Antenne durch
Drehen des gesamten Gerätes aus.
Programmieren von Radiosendern
Sie können bis zu insgesamt 32 Radiosender
abspeichern; 20 FM und 12 MW(AM).
1 Stellen Sie Ihren gewünschten Sender ein (siehe
Radioempfang).
2 Drücken Sie PROG MODE um die Programmierung
zu aktivieren.
Display: prog blinkt. (Siehe 5)
3 Drücken Sie PRESET + oder einmal oder
mehrmals, um diesem Sender eine Nummer von
1 bis 20 für FM oder von 1 bis 12 für MW (AM)
zuzuordnen.
4 Drücken Sie PROG MODE erneut, um die
Einstellung zu bestätigen.
Display: prog verschwindet, die Vorwahlnummer
und die Frequenz des Vorwahlsenders werden
gezeigt (Siehe 3)
5 Wiederholen Sie Schritt 1-4 zum Speichern
weiterer Sender.
Sie können einen Vorwahlsender löschen, indem Sie
an seiner Stelle eine andere Frequenz speichern.
Deutsch BEDIENELEMENTE STROMVERSORGUNG
GRUNDFUNKTIONEN TUNER
CD-SPIELER
CD-SPIELER PFLEGE & SICHERHEIT FEHLERSUCHE
Lettore di CD
Indicazione del display per le funzioni del CD
CD open: sportello del CD aperto (Vedi 5)
disc: CD inserito (Vedi 6)
– Nella modalità di stop: numero totale del brano e
totale del tempo di riproduzione
– Durante la riproduzione di un CD: tempo di
riproduzione del corrente brano e del numero
corrente scaduto
– Durante l’interruzione: il tempo di riproduzione
scaduto si congela e lampeggia (Vedi 8)
shuffle/ repeat: quando la rispettiva modalità
viene attivata
prog: quando il programma CD è attivo;
prog appare anche brevemente quando un brano
viene memorizzato (Vedi 9)
no sel: programma attivato ma nessun brano
selezionato (Vedi 0)
full: memoria programma piena (Vedi !)
no prog: programma annullato (Vedi @)
no disc: assenza disco/ errore di funzionamento
del CD/ il CD-R(W) è vuoto oppure il disco non è
finalizzato (Vedi # + Ricerca guasti)
Riproduzione di un CD
Questo lettore di CD può riprodurre dischi audio e
CD registrabili. Non tentare di riprodurre un
CD riscrivibile, CD-ROM, Cdi, VCD, DVD o un CD di
computer.
1 Impostare il selettore di sorgente a CD.
Sul display: visualizza Cd brevemente
2 Per aprire lo sportello del CD, sollevarne il bordo
marcato LIFT TO OPEN.
3 Inserire un CD o CD-R con il lato stampato rivolto
verso l’alto e premere con cautela lo sportello per
chiuderlo.
4 Premere 2; sull’apparecchio per iniziare la
riproduzione.
5 Per interrompere la riproduzione premere 2;. Per
riprendere la registrazione, premere 2; di nuovo.
6 Per arrestare la riproduzione del CD, premere
STOP 9.
Nota: La riproduzione del CD si arresta anche quando:
– aprire lo scomparto del CD;
– selezionare la sorgente sintonizzatore (TUNER);
– il CD ha raggiunto la fine.
Selezione di un brano diverso
Durante la riproduzione si possono usare i tasti o
§ per selezionare un particolare brano.
Se si è selezionato un numero di brano nella
posizione stop o pausa, premere 2; per iniziare la
riproduzione.
Premere una volta brevemente il tasto § per il
brano successivo, oppure premere ripetutamente
fino a quando il numero del brano desiderato
appare sul display.
Premere una volta brevemente per ritornare
all’inizio del brano corrente.
Premere più di una volta brevemente per un
brano precedente.
Come trovare un passaggio all’interno di un
brano
1 Premere e tenere premuto o §.
Il CD viene riprodotto ad alta velocità e basso
volume.
2 Quando si riconosce il passaggio che si vuole,
rilasciare il tasto o §.
La normale riproduzione riprende.
Modalità diverse di riproduzione:
Shuffle e Repeat
PROG MODE consente di selezionare varie modalità
di riproduzione. Le modalità possono essere selezionate
o cambiate durante la riproduzione di un intero CD/ di
un programma CD nella seguente sequenza:
shuffle
tutti i brani vengono riprodotti in ordine casuale
shuffle repeat all
riproduce continuamente l’intero CD
repeat – riproduce in continuazione il brano corrente
repeat all – riproduce continuamente l’intero CD
1 Durante la riproduzione, selezionare la modalità di
riproduzione premendo una o più volte PROG
MODE fino a visualizzare la modalità di
riproduzione desiderata.
Problema
Soluzione
Assenza suono/alimentazione
Volume non regolato
Regolare il volume VOLUME
Il cavo di rete non è collegato saldamente
Collegare correttamente il cavo di rete
Batterie scariche/inserite erroneamente
Inserire delle batterie nuove in modo corretto
Il display non funziona correttamente/ Assenza
di reazione al funzionamento di qualsiasi
comando
Scarica elettrostatica
Spegnere e tirare la spina dell’apparecchio.
Ricollegarlo dopo pochi secondi
Indicazione no disc
CD-RW inserito/ No CD inserito
Inserire un CD o un CD-R
CD graffiato o sporco
Sostituire/ pulire il CD, vedi Manutenzione
La lente del laser appannata
Attendere che la lente si pulisca
Il CD- R è vuoto oppure il disco non è finalizzato
Usare un CD-R finalizzato
Il lettore di CD non funziona
CD graffiato/ sporco
Sostituire/ pulire il CD, vedi Manutenzione
La lente del laser appannata
Attendere che la lente si regoli alla temperatura
ambiente
Il CD salta dei brani
Il CD è danneggiato o sporco
Sostituire o pulire il CD
SHUFFLE o un programma è attivo
Uscire dalle modalità SHUFFLE / programma
Sul display: la modalità selezionata lampeggia
per 2 secondi prima della riproduzione.
Si può usare o § per saltare i brani durante le
modalità shuffle/ repeat.
Le opzioni di riproduzione shuffle/repeat possono
essere combinate ed usate con un programma: es.
shuffle/repeat all ripete l’intero programma CD in
ordine casuale.
2 Per ritornare alla normale riproduzione premere
PROG MODE fino a quando le varie modalità
shuffle/repeat non sono più visualizzate.
Si può anche premere 9 per uscire dalla modalità
di riproduzione.
Programmazione di brani
Si possono memorizzare fino a 20 brani nella sequenza
desiderata. Se si desidera, è anche possibile
memorizzare qualsiasi brano più di una volta.
1 Nella modalità di stop, premere STOP mode, press
o § per il brano desiderato.
2 Quando il numero del brano desiderato appare,
premere PROG MODE una volta per memorizzare
il brano.
Sul display si visualizza prog e prog brevemente
seguito dal numero di brano selezionato. (Vedi 9)
Se si tenta di programmare senza aver prima
selezionato un numero di brano, si visualizza
no sel (Vedi 0)
3 Ripetere le operazioni di cui al numero 1 e 2 per
selezionare e memorizzare tutti i brani desiderati in
questo modo.
full si visualizza se si tenta di programmare più
di 20 brani. (Vedi !)
4 Per riprodurre il programma, premere 2;.
Recensione del programma impostato.
Nella modalità di STOP premere e tenere premuto
PROG MODE per più di un secondo.
Il display visualizza tutti i numeri di brani in
sequenza.
Cancellazione di un programma
Il contenuto della memoria può essere cancellato:
– aprendo lo sportello del CD;
– selezionando la sorgente sintonizzatore TUNER;
– premendo 9 (due volte nella posizione di stop o
durante la riproduzione).
Sul display: visualizza no prog brevemente
quando il programma viene annullato. (Vedi @)
Precauzioni e manutenzione generale (Vedi $)
Poggiare l’apparecchio su di una superficie solida e
piana in modo che non si inclini.
Non esporre l’apparecchio, le batterie o i CD ad
umidità, pioggia, sabbia o calore eccessivo
(derivanti da attrezzature di riscaldamento o dalla
luce solare diretta).
Non coprire l’apparecchio. È necessaria un
adeguata ventilazione con un minimo spazio di
15 cm tra i fori di ventilazione e le superfici
circostanti al fine di evitare accumulo di calore.
Le parti meccaniche dell’apparecchio contengono
cuscinetti auto lubrificanti e non devono essere
oliati o lubrificati.
Per pulire l’apparecchio, usare un panno morbido
ed asciutto. Non usare alcun agente di pulizia che
contengono alcol, ammoniaca, benzina o abrasivi
poiché questi potrebbero danneggiare
l’apparecchio.
Lettore di CD e manipolazione del CD (Vedi %)
La lente del lettore di CD non deve mai essere
toccata!
Improvvisi cambiamenti di temperatura circostante
può causare condensa che appannerebbe la lente
del lettore di CD. In tal caso la riproduzione del
disco non è possibile. Non tentare di pulire la lente
ma lasciare l’apparecchio in un ambiente caldo fino
a quando l’appannaggio evapora.
Per mantenere lo scomparto del CD libero da
polvere, chiudere sempre lo sportello del CD. Per
pulire, spolverale lo scomparto con un panno
morbido ed asciutto.
Per pulire il CD, strofinarlo con un panno morbido e
privo di sfilacci partendo in linea retta dal centro
verso il bordo del disco. Non usare agenti di pulizia
che potrebbero danneggiare il disco.
Non scrivere mai su un CD e non attaccarvi sopra
degli adesivi.
Ricerca dei guasti
In caso di guasto, prima di portare l’apparecchio a riparare, controllare i punti sottoelencati.
Non aprire l’apparecchio: pericolo di scossa elettrica.
Se non si è in grado di risolvere il problema seguendo questi suggerimenti, rivolgersi al proprio rivenditore o al
centro di assistenza.
AVVERTENZA: In nessuna circostanza bisogna tentare di riparare personalmente l’apparecchio; tali
interventi annullano la garanzia.
Informazione ecologica
Noi abbiamo fatto il nostro meglio per ridurre il materiale d’imballaggio e rendere facile separarlo in 3 gruppi:
cartone, polpa di carta e polietilene espanso.
L’apparecchio consiste di materiale che può essere riciclato se smontato da un’azienda specializzata. Si prega
osservare i regolamenti locali riguardanti lo smaltimento di materiale da imballaggio, batterie scariche e
vecchi apparecchi.
Pannelli superiore ed anteriore (Vedi 1)
1VOLUME
– regola il livello del volume
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– potenzia la risposta del basso
3Selettore di sorgente
– seleziona la sorgente del suono CD o TUNER e
spegne l’apparecchio
4Display
– visualizza le funzioni del CD e del sintonizzatore
5FM•MW (AM)
– seleziona lunghezza d’onda FM/MW (AM)
6LIFT TO OPEN
– apre/chiude lo sportello del CD
7PRESS TO PLAY 2;
– inizia ed interrompe la riproduzione del CD
8STOP 9
– arresta la riproduzione del CD; cancella un
programma di CD
9SEARCH , §
CD: salta o ricerca un passaggio/brano
all’indietro o in avanti
Tuner: si sintonizza su di una stazione radio
(su, giù)
0PRESET +,
– seleziona una stazione preimpostata (su, giù)
!PROG MODE
CD: – programma e rivede numeri di brani
programmati;
– riproduce brani di un CD/ di un
programma in ordine casuale;
– ripete un brano/ un CD/ un programma
Tuner: – programma stazioni preselezionate
Pannello posteriore (Vedi 1)
@Antenna telescopica
– per migliorare la ricezione FM
#Sportello batteria
– per aprire il comparto della batteria
$AC MAINS
– ingresso per il cavo di rete
Alimentazione
Ogni qualvolta sia conveniente, usare l’alimentazione
di rete se si vuole conservare la durata della batteria.
Assicurarsi di togliere la spina dell’alimentazione
dall’apparecchio e dalla presa a muro prima di inserire
le batterie.
Batterie (non incluse)
Aprire lo scomparto della batteria ed inserire
6 batterie, del tipo R-14, UM-2 o C-cells
(preferibilmente alcaline) con la corretta polarità come
indicata dai simboli "+" e "–" all’interno dello
scomparto.
Le batterie contengono delle sostanze chimiche,
quindi si raccomanda di smaltirle nel modo
adeguato.
L’uso incorretto di batterie potrebbe causare perdita di
elettrolita, corroderà lo scomparto o causerà lo
scoppio della batteria. Di conseguenza:
• Non mischiare i tipi diversi di batterie: es. alcaline
con zinco di carbonio. Usare solamente batterie
dello stesso tipo per l’apparecchio.
• Quando si inseriscono nuove batterie, non tentare
di mischiare vecchie batterie con quelle nuove.
• Togliere le batterie se l’apparecchio non deve
essere usato per un lungo periodo di tempo..
Utilizzo dell’alimentazione di rete
1 Controllare che la tensione dell’alimentazione di
rete, indicata sulla targhetta del modello in fondo
all’apparecchio, corrisponda a quella
dell’alimentazione di rete locale. Nel caso
contrario, consultare il rivenditore o il centro di
assistenza.
2 Collegare il cavo di rete all presa AC MAINS e
quindi alla presa muro. L’alimentazione a questo
punto è collegata e pronta per l’uso.
3 Per spegnere completamente, tirare la spina dalla
presa a muro.
Tirare la spina dalla presa a muro per proteggere
l’apparecchio durante severi temporali.
La piastrina del modello si trova in fondo
all’apparecchio.
Accensione/spegnimento dell’alimentazione:
Risparmia energia
Sia che si sta usando alimentazione di rete o di
batteria, per evitare spreco d’energia regolare sempre
il selettore di sorgente alla posizione off.
Funzionamento generale
1 Per selezionare la sorgente del suono e regolare il
relativo selettore a CD/TUNER/OFF.
2 Regolare il suono con VOLUME ed i controlli del
DBB (Dynamic Bass Boost).
3 Per spegnere l’apparecchio, impostare il selettore
alla posizione off.
Nota: Una volta spento l’apparecchio, le
preimpostazioni della sintonizzazione verranno
conservate nella memoria dell’apparecchio.
Sintonizzatore
Ricezione radio
1 Impostare il selettore di sorgente a TUNER.
Sul display: visualizza tu. (Vedi 2).
2 Premere una o più volte FM•MW per selezionare
la lunghezza d’onda desiderata.
Sul display: si visualizza una lunghezza d’onda
ed il numero preimpostato e la frequenza di una
stazione preimpostata se già programmata
(Vedi 3)
3 Premere e tenere premuto brevemente o § per
sintonizzarsi su di una stazione radio. Rilasciare
quando la frequenza nel display inizia a cambiare.
La radio si sintonizza automaticamente su di una
stazione radio di sufficiente ricezione. Il display
visualizza Srch durante la sintonizzazione
automatica. (Vedi 4)
– Per FM, estrarre l’antenna telescopica. Inclinare e
girare l’antenna. Ridurne la lunghezza se il segnale
è troppo forte (molto vicino ad una trasmittente)
– Per MW (AM) l’apparecchio è munito con
un’antenna incorporata, quindi l’antenna
telescopica non è necessaria. Puntare l’antenna
girando tutto l’apparecchio.
Programmazione delle stazioni radio.
Si possono memorizzare fino a 32 stazioni radio in
totale: 20 FM e 12 MW(AM).
1 Sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata (vedi
Ricezione radio)
2 Premere PROG MODE per attivare la
programmazione.
Sul display:prog lampegia. (Vedi 5)
3 Premere una o più volte PRESET + o per
assegnare un numero da 1 a 20 a FM-stazione o
1 a 12 a MW (AM)-stazione.
4 Premere PROG MODE di nuovo per confermare
l’impostazione.
Sul display: prog scompare, il numero
preimpostato e la frequenza della stazione
preimpostata vengono visualizzati. (Vedi 3)
5 Ripetere i passi 1-4 per memorizzare altre stazioni.
Si può cancellare una stazione preimpostata
memorizzando un’altra frequenza al suo posto.
Italiano COMANDI ALIMENTAZIONE
FUNZIONI DI BASE SINTONIZZATORE
LETTORE DI CD
LETTORE DI CD MANUTENZIONE E SICUREZZA RICERCA DEI GUASTI
NOTES
NEDERLANDS
Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.
ñ
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
Si dichiara che l’apparecchio AZ3010, AZ 3011 e AZ 3012 Philips risponde alle prescrizioni
dell’art. 2 comma 1 del D. M. 28 Agosto 1995 n. 548.
Fatto a Eindhoven
Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2,
5616 JB Eindhoven, The Netherlands
XP AZ 3010 7x3 1/2 07-01-2002 09:27 Pagina 2
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8
  • Page 9 9
  • Page 10 10

Philips AZ3012/00C Benutzerhandbuch

Kategorie
CD-Spieler
Typ
Benutzerhandbuch