Philips BTM3160/12 Schnellstartanleitung

Typ
Schnellstartanleitung
www.philips.com/welcome
Always there to help you
Register your product and get support at
Question?
Contact
Philips
BTM3160
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
BTM3160_12_Short User Manual_V1.0
EN
Before using your product, read all accompanying safety information.
CS
Předpoužitímvýrobkusipřečtětepřibalenébezpečnostníinformace.
DA
Førdubrugerproduktet,skaldulæseallemedfølgendesikkerhedsoplysninger.
DE
LesenSievordererstenVerwendungIhresProduktesallebeiliegenden
Sicherheitsinformationen.
EL
Πρινχρησιμοποιήσετετησυσκευή,διαβάστεόλεςτιςσυνοδευτικέςοδηγίες
ασφαλείας.
ES
Antesdeutilizarelproducto,leatodalainformacióndeseguridadquese
adjunta.
FI
Luekaikkiturvallisuustiedotennentuotteenkäyttöä.
FR
Avantd’utiliservotreproduit,liseztouteslesinformationssurlasécuritéfournies.
HU
Atermékhasználataelőttolvassaelazahhoztartozóösszesbiztonsági
tudnivalót.
IT
Primadiusareilprodotto,leggeretuttelerelativeinformazionisullasicurezza.
EN
Switchtostandbymode.
CS
Přepnutídopohotovostního
režimu.
DA
Skifttilstandbytilstand.
DE
WechselnindenStandby-
Modus.
EL
Μετάβασησελειτουργία
αναμονής.
ES
Activacióndelmodode
espera.
FI
Siirtyminenvalmiustilaan.
FR
Activationdumodeveille.
HU
Készenlétiüzemmódba
kapcsolás.
IT
Passaggio alla modalità
standby.
EN
SwichtoECOstandby
mode.
CS
Přepnutídopohotovostního
režimuEco.
DA
SkifttilEco-standbytilstand.
DE
Wechseln in den ECO
PowerStandby-Modus.
EL
Μετάβασησελειτουργία
αναμονήςECO.
ES
Cómopasaramodode
esperadebajoconsumo.
FI
ECO-valmiustilaansiirtyminen.
FR
Pouractiverlemodeveille
d’économied’énergie.
HU
ECOkészenlétiüzemmódba
váltás.
IT
Passaggio alla modalità ECO
Standby.
EN Short User Manual
CS Krátkáuživatelskápříručka
DA Kort brugervejledning
DE Kurzanleitung
EL Σύντομοεγχειρίδιοχρήσης
ES Manual de usuario corto
FI Lyhyt käyttöopas
FR Bref mode d’emploi
HU Rövid használati útmutató
IT Manuale dell’utente breve
BTM3160
Short User Manual
(1 x AAA)
www.philips.com/welcome
Always there to help you
Register your product and get support at
Question?
Contact
Philips
RDS
3
3
3
0000
PIN
BTM3160
CD
AUDIO IN
PRESET/ALBUM
FM
EN
Control play
/
Select a folder.
/
Selectanaudiole.
Pause or resume play.
Stop play.
REPEAT Playatrackoralltracksrepeatedly.
SHUFFLE Playtracksrandomly.
VOL +/- Increaseordecreasethevolume.
MUTE Mute or restore sound.
SOUND EnrichsoundeffectwithDSC:balanced,clear,powerful,warm,
andbright.
DISPLAY Adjustdisplaybrightness.
CS
Přehrávání
/
Výběrsložky.
/
Výběrzvukovéhosouboru.
Pozastaveníneboobnovenípřehrávání.
Zastavenípřehrávání.
REPEAT Opakovanépřehrávánístopynebovšechstop.
SHUFFLE Náhodnépřehránískladeb.
VOL +/- Zvýšenínebosníženíhlasitosti.
MUTE Ztlumeníneboobnovenízvuku.
SOUND ObohacenízvukovéhoefektuprostřednictvímfunkceDSC:
vyvážený,čistý,silný,klidnýavýrazný.
DISPLAY Nastaveníjasudispleje.
DA
Afspilningsstyring
/
Vælgenmappe.
/
Vælgenlydl.
Sætafspilningenpåpause,ellergenoptagafspilningen.
Stop afspilningen.
REPEAT Afspil et nummer eller alle numre gentagne gange.
SHUFFLE Afspilnumreitilfældigrækkefølge.
VOL +/- Øgellerreducerlydstyrken.
MUTE Slålydfraellertil.
SOUND ForbedringaflydeffektmedDSC:afbalanceret,klar,kraftfuld,varm
og lys.
DISPLAY Justerlysstyrkenfordisplayet.
DE
Steuern der Wiedergabe
/
WählenSieeinenOrdneraus.
/
WählenSieeineAudiodateiaus.
AnhaltenoderFortsetzenderWiedergabe
StoppenderWiedergabe
REPEAT WiederholtesWiedergebenvoneinemoderallenTiteln
SHUFFLE WiedergebenderTitelinzufälligerReihenfolge
VOL +/- Erhöhenbzw.VerringernderLautstärke
MUTE StummschaltenoderAktivierenderTonwiedergabe
SOUND BereichernSieSoundeffektemitDSC:ausgeglichen,hell,kräftig,
warmundklar.
DISPLAY AnpassenderAnzeigehelligkeit
EL
Έλεγχοςτηςαναπαραγωγής
/
Επιλέξτεέναφάκελο.
/
Επιλέξτεένααρχείοήχου.
Παύσηήσυνέχισητηςαναπαραγωγής.
Διακοπήαναπαραγωγής.
REPEAT
Επαναλαμβανόμενηαναπαραγωγήενόςήόλωντωνκομματιών.
SHUFFLE Αναπαραγωγήκομματιώνσετυχαίασειρά.
VOL +/- Αύξησηήμείωσητηςέντασηςήχου.
MUTE Σίγασηήεπαναφοράτουήχου.
SOUND ΕμπλουτισμόςτουεφέήχουμετοDSC:ισορροπημένο,καθαρό,
ισχυρό,ζεστόκαιφωτεινό.
DISPLAY Προσαρμογήφωτεινότηταςοθόνης.
ES
Control de reproducción
/
Seleccione una carpeta.
/
Seleccioneunarchivodeaudio.
Haceunapausaoreanudalareproducción.
Detienelareproducción.
REPEAT Reproduceunapistaotodasvariasveces.
SHUFFLE Reproducelaspistasdemaneraaleatoria.
VOL +/- Aumentaoreduceelvolumen.
MUTE Parasilenciaroactivarelsonido.
SOUND EnriquezcaelefectodesonidoconDSC:equilibrado,nítido,
potente,cálido,ybrillante.
DISPLAY Ajustaelbrillodelapantalla
FI
Toiston hallinta
/
Valitsekansio.
/
Valitseäänitiedosto.
Keskeytätaijatkatoistoa.
Lopeta toisto.
REPEAT Yhdenraidantaikaikkienraitojentoistuvatoisto.
SHUFFLE Raitojensatunnaistoisto.
VOL +/- Äänenvoimakkuudenlisääminentaivähentäminen
MUTE Äänenmykistäminentaipalauttaminen.
SOUND ElävöitämusiikkiaDSC-äänitehosteella:tasapainoinen,selkeä,
tehokas,lämminjakirkas.
DISPLAY Näytönkirkkaudensäätäminen.
FR
Controlar a reprodão
/
Permetdesélectionnerundossier.
/
Permetdesélectionnerunchieraudio.
Permet de suspendre ou de reprendre la lecture.
Permet d'arrêter la lecture.
REPEAT Permetdelireunepisteoutouteslespistesenboucle.
SHUFFLE Permetdelirelespistesdefaçonaléatoire.
VOL +/- Permetd'augmenterouderéduirelevolume.
MUTE Permetdecouperouderétablirleson.
SOUND Permetd'enrichirl'effetsonoreaveclafonctionDSC:équilibré,
clair, puissant, chaud et lumineux.
DISPLAY Permetderéglerlaluminositédel'écran.
HU
Lejátszásvezérlés
/
Mappakiválasztása.
/
Válasszonkiegyhangfájlt.
Alejátszásszüneteltetéseésfolytatása.
Lejátszásleállítása.
REPEAT Egyetlen/összesműsorszámismétlése.
SHUFFLE Műsorszámokvéletlenszerűlejátszása.
VOL +/- Ahangerőnövelésevagycsökkentése.
MUTE Hangelnémításavagyvisszaállítása.
SOUND VáltozatoshanghatásokaDSCfunkcióval:kiegyenlített,tiszta,
erőteljes,melegéséles.
DISPLAY Akijelzőfényerejénekbeállítása.
IT
Controllo della riproduzione
/
Selezionareunacartella.
/
Selezionareunleaudio.
Consentedimettereinpausaoriavviarelariproduzione.
Interruzionedellariproduzione.
REPEAT Riproduzioneripetutadiunbrano/tuttiibrani.
SHUFFLE Consentediriprodurreibraniinmodocasuale.
VOL +/- Consentediaumentareoridurreilvolume.
MUTE Consentedidisattivareodiripristinarel'audio.
SOUND Consentediarricchirel'effettoaudioconl'opzioneDSC:balanced,
clear,powerful,warm,andbright.
DISPLAY Consente di regolare la luminosità del display.
AUDIO IN
EN Tune to FM radio stations
CS Naladěnírádiovéstanice
DA Find en radiostation
DE Einstellen eines Radiosenders
EL Συντονισμόςσεραδιοφωνικόσταθμό
ES Sintonización de una emisora de radio
FI Radioaseman virittäminen
FR Réglage d’une station de radio
HU Rádióállomások behangolása
IT Sintonizzazione su una stazione radio
EN Store FM radio stations manually
CS AutomatickéuloženírádiovýchstanicFM
DA Gem FM-radiostationer automatisk
DE Automatisches Speichern von UKW-Radiosendern
EL ΑυτόματηαπομνημόνευσηραδιοφωνικώνσταθμώνFM
EN Store FM radio stations automatically
CS RučníuloženírádiovýchstanicFM
DA Gem FM-stationer manuelt
DE Manuelles Speichern von UKW-Radiosendern
EL ΜηαυτόματηαποθήκευσηραδιοφωνικώνσταθμώνFM
ES Almacenamiento manual de las emisoras de radio FM
FI FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti
FR Programmation manuelle des stations de radio FM
HU FM rádióállomások kézi tárolása
IT Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM
EN Select a preset radio station
CS Výběrpředvolbyrádiovéstanice
DA Vælg en forudindstillet radiostation
DE Auswählen eines voreingestellten Radiosenders
EL Επιλογήπροεπιλεγμένουραδιοφωνικούσταθμού
ES Selección de una emisora de radio presintonizada
FI Pikavalinta-aseman valitseminen
FR Sélection d’une station de radio présélectionnée
HU Tárolt rádióállomás kiválasztása
IT Scelta di una stazione radio preimpostata
ES Almacenamiento automático de las emisoras de radio FM
FI FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti
FR Mémorisation automatique des stations de radio FM
HU FM rádióállomások automatikus tárolása
IT Memorizzazione automatica delle stazioni radio FM
2 sec.
RDS
RDS
FM
PROG
3 sec.
FM
PROG PROG
FM
EN
Repeatsteps2-3tosethourand
minute.
CS
Opakovánímkroků2až3nastavte
hodiny a minuty.
DA
Gentagtrin2og3foratindstille
timer og minutter.
DE
WiederholenSiedieSchritte2bis
3, um die Stunden und die Minuten
einzustellen.
EL
Επαναλάβετεταβήματα2-3για
ναρυθμίσετετηνώρακαιτα
λεπτά.
ES
Repitalospasos2y3para
congurarlahoraylosminutos.
FI
Määritätunnitjaminuutit
toistamallavaiheet2ja3.
FR
Répétezlesétapes2et3pour
réglerl’heureetlesminutes.
HU
Azóraésapercbeállításához
ismételjemega2-3.lépést.
IT
Ripetereipassaggida2a3per
impostarel’oraeiminuti.
EN
Repeatsteps2-3tosetminute,select
a source (CD, FM, or USB), and adjust
volume.
CS
Opakujtekrok2až3pronastavení
minut,výběrzdroje(CD, FMnebo
USB)aúpravuhlasitosti.
DA
Gentagtrin2og3foratindstille
minuttal,vælgenkilde(CD, FM, eller
USB),ogjusterlydstyrken.
DE
WiederholenSieSchritt2bis3,um
dieMinuteneinzustellen,eineQuelle
auszuwählen(CD, UKW oder USB)
unddieLautstärkeeinzustellen.
EL
Επαναλάβετετοβήμα2-3γιανα
ορίσετεταλεπτά,ναεπιλέξετε
μιαπηγή(CD, FMήUSB)καινα
ρυθμίσετετηνέντασητουήχου.
ES
Repitalospasos2y3paraajustarlos
minutos, seleccionar una fuente (CD,
FM o USB)yajustarelvolumen.
FI
Asetaminuutit,valitselähde(CD, FM
tai USB)jasäädääänenvoimakkuutta
toistamallavaihetta2ja3.
FR
Répétezl’étape2et3pourréglerles
minutes,sélectionnezunesource(CD,
FM ou USB)etréglezlevolume.
HU
Apercbeállításáhozismételjemega
2-3.lépést,válasszonforrást(CD, FM
vagyUSB),ésállítsabeahangerőt.
IT
Ripetereilpassaggio2a3per
impostareiminuti,selezionareuna
sorgente (CD, FM, o USB)e regolare
ilvolume.
EN
Todownloadthefullusermanual,visitwww.philips.com/support.
CS
Kompletníuživatelskoupříručkunaleznetenaadresewww.philips.com/support.
DA
Dukandownloadehelebrugervejledningenpåwww.philips.com/support.
DE
UmdasvollständigeBenutzerhandbuchherunterzuladen,besuchenSie
www.philips.com/support.
EL
Γιανακατεβάσετετοπλήρεςεγχειρίδιοχρήσης,επισκεφτείτετηδιεύθυνση
www.philips.com/support.
ES
Paradescargarelmanualdeusuariocompleto,visitewww.philips.com/support.
FI
Voitladatakäyttöoppaanosoitteessawww.philips.com/support.
FR
Pourtéléchargerlemanueld’utilisationcomplet,rendez-voussur
www.philips.com/support.
HU
Ateljesfelhasználóikézikönyvletöltéséhezlátogassonelawww.philips.com/support
címre.
IT
Perscaricareilmanualedell’utentecompleto,visitareilsitoWeb
www.philips.com/support.
RDS
3 sec.
2
3
1
RDS
2
3
1
CLOCK
CLOCK
3 sec.
EN
Specications
Maximum Output Power 150 W
SpeakerImpedance 6 ohm
SpeakerDriver 3.5"woofer+20mmtweeter
SpeakerSensitivity >84 dB/m/W
Bluetoothversion V2.1+EDR
Frequencyband 2.4GHz~2.48GHzISMBand
BluetoothRange 10 m (free space)
TuningRange 87.5-108MHz
Tuning grid 50KHz
USBDirectVersion 2.0fullspeed
USB5VPower ≤500mA
Disc Diameter 12cm/8cm
Support Disc CD-DA,CD-R,CD-RW,MP3-CD
AC power 100-240V~,50/60Hz
Operation Power Consumption 35 W
EcoStandbyPowerConsumption <0.5 W
Dimensions
-MainUnit(WxHxD)
-SpeakerBox(WxHxD)
230x195x235mm
142x307x215mm
Weight
-MainUnit
-SpeakerBox
2.5kg
2x2.8kg
CS
Specikace
Maximálnívýstupnívýkon 150 W
Impedancereproduktoru 6ohmů
Vinutíreproduktoru 3,5"basovýreproduktor+20mmvýškový
reproduktor
Citlivostreproduktoru >84 dB/m/W
VerzeBluetooth V2.1+EDR
Frekvenčnípásmo 2,4GHz~2,48GHzISMBand
Dosah Bluetooth 10m(volnýprostor)
Rozsahladění 87,5až108MHz
Krokladění 50KHz
USBDirect,verze 2.0,plnárychlost
NapájeníUSB5V ≤500mA
Průměrdisku 12cm/8cm
Podporujedisky CD-DA,CD-R,CD-RW,MP3-CD
Napájenístřídavýmproudem 100–240V~,50/60Hz
Spotřebaelektrickéenergiepřiprovozu 35 W
Spotřebaenergievpohotovostním
režimuEco
<0,5 W
Rozměry
-Hlavníjednotka(ŠxVxH)
-Reproduktorováskříň(ŠxVxH)
230x195x235mm
142x307x215mm
Hmotnost
-Hlavníjednotka
-Reproduktorováskříň
2.5kg
2x2.8kg
DA
Specikationer
Maksimaludgangseffekt 150 W
Højttalerimpedans 6 ohm
Højttalerdriver 3,5"basenhed+20mmdiskantenhed
Højttalersensitivitet >84 dB/m/W
Empfangsbereich 87,5bis108MHz
Abstimmungsbereich 50kHz
USBDirect-Version Full-SpeedUSB2.0
USB5VStrom ≤500mA
Disc-Durchmesser 12cm/8cm
UnterstützteDisc-Typen CD-DA,CD-R,CD-RW,MP3-CD
Netzspannung 100bis240V~,50/60Hz
Betriebs-Stromverbrauch 35 W
Eco-Standby-Stromverbrauch < 0,5 W
Abmessungen
-Hauptgerät(BxHxT)
-Lautsprecher(BxHxT)
230x195x235mm
142x307x215mm
Gewicht
-Hauptgerät
-Lautsprecher
2,5kg
2x2,8kg
EL
Προδιαγραφές
Μέγιστηισχύςεξόδου 150 W
Σύνθετηαντίστασηηχείων 6 ohm
Οδηγόςηχείου Γούφερ3,5"+τουίτερ20χιλ.
Ευαισθησίαηχείου >84 dB/m/W
ΈκδοσηBluetooth V2.1+EDR
Ζώνησυχνότητας Ζώνη2,4GHz~2,48GHzISM
ΕμβέλειαBluetooth 10μέτρα(ελεύθεροςχώρος)
Εύροςσυντονισμού 87,5-108MHz
Βήμασυντονισμού 50KHz
USBDirect,έκδοσης 2.0πλήρουςταχύτητας
USB5VPower ≤500mA
EN
Compatible USB devices
• USBashmemory(USB2.0orUSB1.1)
• USBashplayers(USB2.0orUSB1.1)
• Memorycards(requiresanadditionalcardreadertoworkwiththisunit)
Supported formats
• USBormemoryleformat:FAT12,FAT16,FAT32(sectorsize:512bytes)
• MP3bitrate(datarate):32-320Kbpsandvariablebitrate
• Directorynestinguptoamaximumof8levels
• Numberofalbums/folders:maximum99
• Numberoftracks/titles:maximum999
• ID3tagv2.0orlater
• FilenameinUnicodeUTF8(maximumlength:32bytes)
Supported MP3 disc formats
• ISO9660,Joliet
• Maximumtitlenumber:128(dependingonlenamelength)
• Maximumalbumnumber:99
• Supportedsamplingfrequencies:32kHz,44.1kHz,48kHz
• SupportedBit-rates:32~256(kbps),variablebitrates
CS
KompatibilnízízeníUSB
• PaměťFlashUSB(USB2.0neboUSB1.1)
• PřehrávačeFlashUSB(USB2.0neboUSB1.1)
• paměťovékarty(jenutnápřídavnáčtečkakaretvhodnáprotutojednotku)
Podporované formáty
• USBneboformátpaměťovýchsouborů:FAT12,FAT16,FAT32(velikostoddílu:
512bajtů)
• PřenosovárychlostMP3:32-320Kb/saproměnlivápřenosovárychlost
• Hloubkaadresářůmaximálnědo8úrovní
• Početalb/složek:maximálně99
• Početskladeb/titulů:maximálně999
• ID3tagv2.0nebonovější
• NázvysouborůvkódováníUnicodeUTF8(maximálnídélka:32bajtů)
PodporovanéformátydiskůMP3
• ISO9660,Joliet
• Maximálnípočettitulů:128(vzávislostinadélcenázvusouboru)
Consumodeenergíaenfuncionamiento 35 W
Consumoenmododeesperadebajo
consumo
< 0,5 W
Dimensiones
-Unidadprincipal
(ancho x alto x profundo)
-Cajadealtavoz
(ancho x alto x profundo)
230x195x235mm
142x307x215mm
Peso
-Unidadprincipal
-Cajadealtavoz
2,5kg
2x2,8kg
FI
Teknisiä tietoja
Enimmäislähtöteho 150 W
Kaiuttimen impedanssi 6 ohmia
Kaiutinelementti 3,5tuumanbassokaiutinja20mm:n
diskanttikaiutin
Kaiuttimenherkkyys >84 dB/m/W
Bluetooth-versio V2.1+EDR
Taajuuskaista 2,4~2.48GHz,ISM-kaista
Bluetooth-kantoalue 10m(vapaatila)
Viritysalue 87,5-108MHz
Virityskaavio 50kHz
USBDirectversio 2.0,nopea
USB5VPower ≤500mA
Levynhalkaisija 12cm/8cm
Tuetutlevyt CD-DA,CD-R,CD-RW,MP3-CD
Virta 100–240V~,50/60Hz
Virrankulutuskäytössä 35 W
• AnzahlderAlben/Ordner:maximal99
• AnzahlderTracks/Titel:maximal999
• ID3-Tag(Version2.0oderhöher)
• DateinameinUnicodeUTF8(maximaleLänge:32Byte)
Unterstützte MP3-Disc-Formate
• ISO9660,Joliet
• MaximaleTitelanzahl:128(jenachLängedesDateinamens)
• MaximaleAnzahlvonAlben:99
• UnterstützteSampling-Frequenzen:32kHz,44,1kHz,48kHz
• UnterstützteBitraten:32bis256KBit/s,variableBitraten
EL
ΣυμβατέςσυσκευέςUSB
• ΜνήμηashUSB(USB2.0ήUSB1.1)
• ΣυσκευέςαναπαραγωγήςashUSB(USB2.0ήUSB1.1)
• Κάρτεςμνήμης(απαιτείταιπρόσθετησυσκευήανάγνωσηςκάρταςγιανα
λειτουργείμεαυτήτημονάδα)
Υποστηριζόμενεςμορφές
• USBήφορμάαρχείουμνήμηςFAT12,FAT16,FAT32(μέγεθοςτομέα:512
byte)
• ΡυθμόςbitMP3(ρυθμόςδεδομένων):32-320Kbpsκαιμεταβλητόςρυθμός
bit
• Ομέγιστοςαριθμόςένθετουκαταλόγουείναι8επίπεδα
• Αριθμόςάλμπουμ/φακέλων:μέγιστο99
• Αριθμόςκομματιών/τίτλων:μέγιστο999
• ΕτικέταID3v2.0ήμεταγενέστερηέκδοση
• ΌνομααρχείουσεUnicodeUTF8(μέγιστομήκος:32byte)
ΥποστηριζόμεναφορμάδίσκουMP3
• ISO9660,Joliet
• Μέγιστοςαριθμόςτίτλων:128(ανάλογαμετομήκοςονόματοςαρχείου)
• Μέγιστοςαριθμόςάλμπουμ:99
• Υποστηριζόμενεςσυχνότητεςδειγματοληψίας:32kHz,44,1kHz,48kHz
• Υποστηριζόμενοιρυθμοίbit:32~256(kbps),μεταβλητοίρυθμοίbit
ES
Dispositivos USB compatibles
• MemoriaashUSB(USB2.0oUSB1.1)
• ReproductoresashUSB(USB2.0oUSB1.1)
Poids
-Unitéprincipale
-Enceinte
2,5kg
2x2,8kg
HU
Termékjellemzők
Maximáliskimenetiteljesítmény 150 W
Hangszóró-impedancia 6 ohm
Hangszórómeghajtó 3,5"-esmélyhangszóró+20mm-es
magashangszóró
HangszóróÉrzékenység >84 dB/m/W
Bluetoothverzió V2.1+EDR
Frekvenciasáv 2,4GHz~2,48GHzISM-sáv
BluetoothHatótávolság 10m(szabadterületen)
Hangolásitartomány 87,5-108MHz
Lépésköz 50KHz
USBDirectverzió 2.0FullSpeed
USB5V-ostáp ≤500mA
Lemezátmérő 12cm/8cm
Támogatottlemezek CD-DA,CD-R,CD-RW,MP3-CD
Tápfeszültség 100-240V~,50/60Hz
Teljesítményfelvétel 35 W
Ecoéskészenlétiüzemmód
teljesítményfelvétele
<0,5 W
Méretek
-Főegység(SzxMaxMé)
-Hangsugárzódoboz(szxmaxmé)
230x195x235mm
142x307x215mm
Tömeg
-Főegység
-Hangsugárzódoboz
2,5kg
2x2,8kg
• Tuetutnäytteenottotaajuudet:32kHz,44,1kHz,48kHz
• Tuetutbittinopeudet:32~256(kbps),vaihtuvatbittinopeudet
FR
Péripriques USB compatibles
• MémoiresashUSB(USB2.0ouUSB1.1)
• LecteursashUSB(USB2.0ouUSB1.1)
• Cartesmémoire(lecteurdecartesupplémentairerequispourvotreappareil)
Formats pris en charge
• USBouformatdechiermémoire:FAT12,FAT16,FAT32(tailledusecteur:
512octets)
• DébitbinaireMP3(tauxdedonnées):32-320Kbit/setdébitbinairevariable
• Imbricationderépertoiresjusqu’à8niveaux
• Nombred’albums/dossiers:99maximum
• Nombredepistes/titres:999maximum
• ID3tagversion2.0ouultérieure
• NomdechierdansUnicodeUTF8(longueurmaximale:32octets)
Formats de disque MP3 pris en charge
• ISO9660,Joliet
• Nombredetitresmaximum:128(selonlalongueurdesnomsdechier)
• Nombred’albumsmaximum:99
• Fréquencesd’échantillonnageprisesencharge:32kHz,44,1kHz,48kHz
• Débitsbinairesprisencharge:32-256(Kbit/s),débitsvariables
HU
Kompatibilis .USB-eszközök
• USBash-memória(USB2.0vagyUSB1.1)
• USBash-lejátszók(USB2.0vagyUSB1.1)
• Memóriakártyák(akészülékkelvalóhasználathozegytovábbikártyaolvasó
szükséges)
Támogatott formátumok
• FAT12,FAT16ésFAT32USBvagymemóriafájl-formátum(szektorméret:512
byte)
• MP3átvitelisebesség(adatsebesség):32-320kb/sésváltozóátvitelisebesség
• Könyvtárakegymásbaágyazottságiszintje:legfeljebb8
• Albumok/mappákszáma:legfeljebb99
• Zeneszámok/felvételekszáma:legfeljebb999
• ID3tagcímke2.0-ásésújabbváltozat
• UnicodeUTF8-kódolásúfájlnév(maximálishosszúság:32byte)
Διάμετροςδίσκου 12εκ./8εκ.
Υποστηριζόμενοςδίσκος CD-DA,CD-R,CD-RW,MP3-CD
ΡεύμαAC 100-240V~,50/60Hz
Κατανάλωσηενέργειαςσελειτουργία 35 W
Κατανάλωσηενέργειαςκατάτη
λειτουργίααναμονήςEcoPower
<0,5 W
Διαστάσεις
-Κύριαμονάδα(ΠxΥxΒ)
-Ηχείο(πxυxβ)
230x195x235χιλ.
142x307x215χιλ.
Βάρος
-Κύριαμονάδα
-Ηχείο
2,5κιλά
2x2,8κιλά
ES
Especicaciones
Potenciadesalidamáxima 150 W
Impedanciadelaltavoz
6 ohmios
Controladordealtavoz
Wooferde3,5"+tweeterde20mm
Sensibilidaddealtavoz
84 dB/m/W
VersióndeBluetooth
V2.1+EDR
Banda de frecuencia
BandaISMde2,4GHz~2,48GHz
Alcance de Bluetooth
10m(espaciolibre)
Rangodesintonización
87,5-108MHz
Intervalodesintonización
50kHz
VersióndeUSBdirecto
2.0dealtavelocidad
USBconpotenciade5V
≤500mA
Diámetrodeldisco 12cm/8cm
Discoscompatibles CD-DA,CD-R,CD-RW,MP3-CD
AlimentacióndeCA 100-240V~,50/60Hz
• Maximálnípočetalb:99
• Podporovanévzorkovacífrekvence:32kHz,44,1kHz,48kHz
• Podporovanépřenosovérychlosti:32~256(kb/s),proměnlivépřenosové
rychlosti
DA
Kompatible USB-enheder
• USB-ash-hukommelse(USB2.0ellerUSB1.1)
• USB-ash-afspillere(USB2.0ellerUSB1.1)
• Hukommelseskort(kræverenekstrakortlæserforatfungeresammenmed
denne enhed)
Understøttede formater
• USB-ellerhukommelseslformatFAT12,FAT16,FAT32(sektorstørrelse:512
byte)
• MP3-bithastighed(datahastighed):32-320Kbpsogvariabelbithastighed
• Mappenharoptil8niveauerindlejret
• Antalalbum/mapper:maksimalt99
• Antalspor/titler:maksimalt999
• ID3-mærkev2.0ellernyere
• FilnavniUnicodeUTF8(maksimallængde:32byte)
Understøttede MP3-diskformater
• ISO9660, Joliet
• Maksimaltantaltitler:128(afhængigtaflnavneneslængde)
• Maksimaleantalalbum:99
• Understøttedesamplingfrekvenser:32kHz,44,1kHz,48kHz
• Understøttedebithastigheder:32~256(kbps),variablebithastigheder
DE
Kompatible USB-Geräte
• USB-Flash-Speicher(USB2.0oderUSB1.1)
• USB-Flash-Player(USB2.0oderUSB1.1)
• Speicherkarten(zusätzlichesKartenlesegerätzumEinsatzmitdiesemGerät
erforderlich)
Unterstützte Formate
• USB-oderSpeicher-Dateiformat:FAT12,FAT16,FAT32(Abschnittsgröße:
512Byte)
• MP3-Bitrate(Übertragungsgeschwindigkeit):32–320Kbit/sundvariable
Bitrate
• DieVerschachtelungvonVerzeichnissenistaufmaximal8Ebenenbeschränkt.
VirrankulutusEcoPower-valmiustilassa <0,5 W
Mitat
-Päälaite(LxKxS)
-Kaiutinkotelo(LxKxS)
230x195x235mm
142x307x215mm
Paino
-Päälaite
-Kaiutinkotelo
2,5kg
2x2,8kg
FR
Caractéristiques techniques
Puissance de sortie maximale 150 W
Impédance 6 ohms
Enceinte
Haut-parleurdegraves3,5"+tweeter20mm
Sensibilité >84 dB/m/W
VersionBluetooth V2.1+EDR
Fréquencedetransmission BandeISM2,4GHz-2,48GHz
PortéeBluetooth 10m(sansobstacle)
Gammedefréquences 87,5-108MHz
Grille de syntonisation 50kHz
VersionUSBDirect 2.0ultrarapide
AlimentationUSB5V ≤500mA
Diamètredudisque 12cm/8cm
Disquesprisencharge CD-DA,CD-R,CD-RW,MP3-CD
Alimentation par secteur 100-240V~,50/60Hz
Consommationélectriqueenmodede
fonctionnement
35 W
Consommationélectriqueenmode
veilled'économied'énergie
< 0,5 W
Dimensions
-Unitéprincipale(lxHxP)
-Enceinte(lxHxP)
230x195x235mm
142x307x215mm
• Tarjetasdememoria(requierenunlectordetarjetasadicionalparafuncionar
en esta unidad).
Formatos compatibles
• USBoformatodearchivodememoriaFAT12,FAT16,FAT32(tamañodel
sector:512bytes)
• Velocidaddebits(velocidaddedatos)deMP3:32a320Kbpsyvelocidaddebits
variable
• Directoriosanidadoshastaunmáximode8niveles
• Cantidadmáximadeálbumesocarpetas:99
• Cantidadmáximadepistasotítulos:999
• EtiquetaID3v2.0osuperior
• NombredearchivoenUnicodeUTF8(longitudmáxima:32bytes)
Formatos de disco MP3 compatibles
• ISO9660,Joliet
• Númeromáximodetítulos:128(enfuncióndelalongituddelnombredel
archivo)
• Cantidadmáximadeálbumes:99
• Frecuenciasdemuestreocompatibles:32kHz;44,1kHz;48kHz
• Velocidadesdebitscompatibles:32~256(kbps),velocidadesdebitsvariables
FI
Yhteensopivat USB-laitteet
• USB-muistitikku(USB2.0taiUSB1.1)
• USBash-soittimet(USB2.0taiUSB1.1)
• muistikortit(tarvitaantämänlaitteenkanssayhteensopivakortinlukija)
Tuetut muodot
• USB-taimuistitiedostomuotoFAT12,FAT16,FAT32(sektorinkoko:512tavua)
• MP3-bittinopeus(tiedonsiirtonopeus):32–320kbpsjavaihtuvabittinopeus
• Enintään8sisäkkäistähakemistoa
• Albumientaikansioidenmäärä:enintään99
• Raitojentaikappaleidenmäärä:enintään999
• ID3-tunniste2.0taiuudempi
• TiedostonimiUnicodeUTF-8-muodossa(enimmäispituus:32tavua)
Tuetut MP3-levyformaatit
• ISO9660,Joliet
• Nimikkeidenenimmäismäärä:128(määräytyytiedostonimenpituudenmukaan)
• Albumienenimmäismäärä:99
IT
Speciche
Potenzainuscitamassima 150 W
Impedenzaaltoparlanti 6 ohm
Driveraltoparlanti Wooferda3,5"+tweeterda20mm
Sensibilitàaltoparlanti >84 dB/m/W
VersioneBluetooth V2.1+EDR
Bandadifrequenza BandaISMda2,4GHz~2,48GHz
Portata Bluetooth 10m(spaziolibero)
Gammadisintonizzazione 87,5-108MHz
Grigliadisintonizzazione 50kHz
VersioneUSBdiretta 2.0avelocitàpiena
USBconalimentazioneda5V ≤500mA
Diametro disco 12cm/8cm
Supporto disco CD-DA,CD-R,CD-RW,MP3-CD
AlimentazioneCA 100-240V~,50/60Hz
Consumo energetico durante il
funzionamento
35 W
Consumo energetico in modalità
StandbyEcoPower
< 0,5 W
Dimensioni (lxpxa)
-Unitàprincipale(LxAxP)
-Cassaaltoparlanti(LxAxP)
230x195x235mm
142x307x215mm
Peso
-Unitàprincipale
-Cassaaltoparlanti
2,5kg
2x2,8kg
Támogatott MP3-lemezformátumok
• ISO9660,Joliet
• Címhosszúságlegfeljebb128karakter(afájlnévhosszúságátólfüggően)
• Maximálisalbumszám:99
• Támogatottmintavételifrekvenciák:32kHz/44,1kHz/48kHz
• Támogatottbitsebességek:32~256(kbps),változtathatóbitsebességek
IT
Dispositivi USB compatibili
• MemoriaashUSB(USB2.0oUSB1.1)
• LettoriUSBash(USB2.0oUSB1.1).
• Schededimemoria(perilfunzionamentoconquestaunitàènecessarioun
lettore di schede supplementare)
Formati supportati
• FormatolememoriaoUSB:FAT12,FAT16,FAT32(dimensionisettore:512
byte)
• VelocitàditrasferimentodatiMP3:32-320Kbpsevelocitàditrasferimento
variabile
• Directorynidicatanoaunmassimodi8livelli
• Numerodialbum/cartelle:massimo99
• Numerodibrani/titoli:massimo999
• TagID3versione2.0osuccessiva
• NomeleinUnicodeUTF8(lunghezzamassima:32byte)
Formati disco MP3 supportati
• ISO9660,Joliet
• Numeromassimodititoli:128(inbaseallalunghezzadelnomele)
• Numeromassimodialbum:99
• Frequenzedicampionamentosupportate:32kHz,44,1kHz,48kHz
• Velocitàditrasmissionesupportate:32~256(kbps),velocitàditrasmissione
variabili
Bluetooth-version V2.1+EDR
Frekvensbånd 2,4GHz~2,48GHzISM-bånd
Bluetooth-område 10 m (i fri luft)
Indstillingsområde 87,5-108MHz
Indstillingafgitter 50KHz
DirekteUSB-version 2.0fuldhastighed
USB5Vstrøm ≤500mA
Diskdiameter 12cm/8cm
Understøttetdisk CD-DA,CD-R,CD-RW,MP3-CD
Vekselstrøm 100-240V~,50/60Hz
Strømforbrugveddrift 35 W
StrømforbrugvedEco-standby < 0,5 W
Mål
-Hovedenhed(BxHxD)
-Højttalerkabinet(BxHxD)
230x195x235mm
142x307x215mm
Vægt
-Hovedenhed
-Højttalerkabinet
2,5kg
2x2,8kg
DE
Technische Daten
Maximale Ausgangsleistung 150 W
Lautsprecherimpedanz 6 Ohm
Lautsprechertreiber 3,5"Woofer+20mmHochtöner
Lautsprecherempndlichkeit >84 dB/m/W
BluetoothVersion V2.1+EDR
Frequenzband 2,4GHz~2,48GHzISM-Band
BluetoothReichweite 10m(freierRaum)
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Philips BTM3160/12 Schnellstartanleitung

Typ
Schnellstartanleitung