Eden Birdlip Bedienungsanleitung

Typ
Bedienungsanleitung
RN00300817EM1.04

CustomerHelpline:+44(0)1242676625

Mon
Fri9:00am
5:
00pm

mail@eden
greenhouses.com
(4’10” WIDE)
EdenZero
thresholdrangehints&tipshandbookisnow
avaibleonourwebsite.
www.edengreenhouses.com
Pleaserefertowebsiteformostuptodateinstructions.
NOTE:
If you are siting your greenhouses on a
concrete/slab base please refer to
dimensions given on the front cover.
But allow 80mm extra width for the
gutters on each side at eaves level.
If you are siting your greenhouse on
earth please refer to the dimensions
given in section 0 Foundation.
Birdlip
EdenGreenhousesCustomerHelpline+44(0)1242676625
1
DearCustomer,
CongratulationsonpurchasingyournewEdengreenhouse.
Beforeyoustart,pleasereadthisinstructionbookletcarefully.Thecomponents
foryourgreenhouseareinnumberedbundlescorrespondingtothesectionsin
thisbooklet.Theremaybemorethan1bundlepersection.Buildonesectionata
time.IFYOUR
GREENHOUSEISPOWDERCOATED,TAKECAREWHENOPENING
PACKAGESNOTTOSCRATCHPAINTWORK.
NOTE:Theseinstructionsareformorethanonelengthofgreenhouse.
Precautions
Pleaseallowplentyoftimeforconstruction.
Assemblymustbecarriedoutindryandcalmweather.
Aminimumoftwopeopleare
requiredtoconstructthegreenhouse.
Werecommendusingthetoolssuppliedtotightenbolts.Electricdrillscan
leadtocrossthreadingissuesandboltsshearing.
Placestepladderonlevelground.
Extremecareshouldbetakenwhenhandlingglass:alwaysuseappropriate
glovesandgoggleswhileglazing.Greenhouseglasscanhavesharpedges,
especiallyifthereareanybreakages.
Donot,underanycircumstances,climbstepladderswhilstcarryingglass.
Ifthereareanybreakages,pickupbrokenglassimmediatelytakingcareto
keepchildrenandpetsawayuntilcompletelycleared.
Wealsorecommendusingprotectiveglovesandgoggleswhenfittingspring
wireclipsduetotheextremetension.Thereisahelpfulvideoclipunderthe
“HelpandAdvice”tabonourwebsitewww.edengreenhouses.com.
Toolssupplied
1xBoxspanner

1x10mmflatspanner
Toolsandsafetyequipment
Recommended
Stepladder
Drill(anchoringonly)
Spiritlevel
Tapemeasure
Utilityknife
Scissors
7mmsocket
Screwdriversflat,PZ2
Safetygloves
Safetygoggles
Selectingasite
Thelocationofyourgreenhouseisveryimportant.Thestructureneedstogetas
muchsunlightasmuchaspossiblebutshouldnotbeexposedtohighwinds.Try
toavoidlocatingyourgreenhouseundertreesasthiswillcastshade,which
encouragesabuildupofalgae
andfallingbranchesorleavescouldcausedamage
tothestructureorblockguttering.Sapfromtreescanmaketheglazingstickyand
dirtysoitletsinlesslight.Creatingalevelandsquarebaseisthemostimportant
stepinsuccessfullyassemblingyourgreenhouse:selectingasitethatisalready
quitelevelwillmaketheassemblyprocessmucheasier.
Sitepreparation
PleaserefertothefrontcoverofthisbookletfortheOVERALLdimensionsof
yourgreenhouse.Ifyouaresitingthegreenhouseonearth,youwillneedtodig6
holesforthegroundanchors,asshowninSECTION0,FOUNDATION,approx.
300mmdeepx200mmindiameter.Youwillneedpostconcretefortheground
anchorsand,dependingonyoursoiltype,youmayneedplasticpipestostopthe
groundcrumblinginonitself.Ifyouaresitingthegreenhouseonslabs/concrete,
cutthegroundanchorsoffwithahacksawsothattheyarelevelwiththebaseas
showninSECTION8LOCATING,pic2.Tosecurethebasedownpourconcrete
intopredugholeswithgroundanchorssituatedinplace.Forslab/concrete
foundation,usingtheLshapedbracketsprovided,drillintotheconcrete/slabs
usinga7mmmasonrydrillbitandsecureusing8mmplugsandscrewsasshown
inSECTION10FINISHING.
Introduction
Birdlip
2
EdenGreenhousesCustomerHelpline+44(0)1242676625
Base
Theintegralbasemustbe100%levelandsquare,thelattercanbedoneby
checkingthe2diagonalsareequal.Ifitisnotsquaretheglazingwillnotfit.
Construction
Foreachsection,laytheprofilesoutonthegroundinthesamewayaspicturedin
themaindiagram.Assembleintheorderofthepictures.
M6x10bolts/nuts(parts50and51)arenotlistedonindividualpartslistsasthey
areusedineachsection.
Thefollowingsymbolsshowwhetheranillustrationisviewedfrominsideor
outsidethegreenhouse:
Viewedfromtheinside
 Viewedfromtheoutside
(Whitebackground) (Blackbackground)


Takenoteofwhereyouwillneedtoslideextraboltsintothechannelsforfixing
horizontalbars,bracingorroofventsillsasperexample
picturetotheright.
Fastentheprofilestogetherbyslidingthesquareheaded
boltsinto
thechanneloftheprofileandattachtotheholein
thecorrespondingbar.Donottightenthenutscompletely
untilthecompletedframeissquare.NOTETHATALLCONNECTINGPROFILES
MUSTBEFLUSHANDTIGHTTOGETHERTOENSURETHATLEAKINGISKEPTTOA
MINIMUM.
Thedoorhasa
zerothreshold.Component19atthebaseofthedooronthe
frontgable(SECTION2FRONTGABLE)isusedasabracetogaugethedistance
betweenthetwocomponents18andtomakeconstructioneasier.Thiswillthen
beremovedinSECTION10FINISHING.
Glazing
Glazingmustbecompletedinoneoperation.Fittherubberglazinggaskettoall
theprofilesasshowninSECTION8,LOCATINGbeforefittingtheglass.Notethere
are3differentplansforglazing:horticulturalglass,toughenedglassor
polycarbonate.Glazetherooffirst,thensidesandgableends.Glazeroofvents
beforeslidinginfromTHEENDoftheridgebarasshowninSECTION10
FINISHING.GlazethedoorbeforehangingasshowninSECTION7DOOR.
FinishingTouches
Fitallplasticparts,i.e.RidgeCap,GutterEndCapsandIntegralBaseCornerCaps
bypushingintoplaceas
inSECTION10,FINISHING.
Note:FitIntegralBaseCornerCapsbeforesecuringdownthegreenhouse.
Maintenance
Thedoorslidersandlockwillneedtobelubricatedapproximatelyevery6
monthswithanOUTDOORlubricanttoensuresmoothoperation.
Thegutterswillneedtoberegularlyclearedof
leavesanddebristoensure
efficientdrainage.
Replaceallbrokenpanesofglassimmediately,failuretodosomaycause
structuralfailure.
Removesnowloadsfromtheroof.
Introduction
Introduction
1
1
COMPONENTSLIST
SECTION0FOUNDATION
SECTION1REARGABLE
SECTION2FRONTGABLE
SECTION3SIDES
SECTION4ASSEMBLE
SECTION5ROOF
SECTION6WINDOWS
SECTION7DOOR
SECTION8LOCATING
SECTION9GLAZING
SECTION10FINISHING
Birdlip
EdenGreenhousesCustomerHelpline+44(0)1242676625
3
Kærekunde
TillykkemedkøbetafditnyeEdendrivhus.
Førdubegynder,bedesdulæsedennevejledningomhyggeligtigennem.
Komponenternetilditdrivhusernummereredebundter,dersvarertil
sektionerneidennepjece.Derermuligvismereend1bundtpr.sektion.Bygén
sektionadgangen.HVISDITDRIVHUS
ERPULVERMALET,SKALDUVÆRE
FORSIGTIGMEDIKKEATRIDSEMALINGEN,NÅRDUÅBNERPAKKEN.
BEMÆRK:Dennevejledningerberegnettilmereendénlængdedrivhus.
Forholdsregler
Tagdiggodtidtilatopstilledrivhuset.
Samlingenskaludføresitørtogstillevejr.
Derskalmindsttopersonertilatopstilledrivhuset.
Vianbefaler,atdubrugerdetmedfølgendeværktøjtilatstrammeboltene.
Elektriskeborkanbeskadigegevindeneogoverskærebolte.
Anbringtrappestigenetplantunderlag.
Derskaludvisesstorforsigtighedvedhåndteringafglas:Brugaltidpassende
handskerogsikkerhedsbriller,nårglaspanelernesættesi.Drivhusglaskan
haveskarpekanter,isærhvisdeerbeskadigede.
Underingenomstændighederduopenstige,mensdubærer
glaspanelerne.
Hvisdererbeskadigedeglaspaneler,skalglasskårenestrakssamlesop,og
børnoghusdyrskalholdesvæk,indtilalleglasskårerfjernet.
Vianbefalerligeledes,atderanvendesbeskyttelseshandskerog‐brillerved
påsætningafwireklemmer,dadisseerekstremtspændte.Derfindeset
hjælpsomtvideoklipunderfanen“HelpandAdvice”(Hjælpoggoderåd)
voreshjemmesidewww.edengreenhouses.com.
Medfølgendeværktøjer
1xtopnøgle

1x10mmfladskruenøgle
Værktøjogsikkerhedsudstyr
Anbefalet
Trappestige
Bor(kuntilforankring)
Vaterpas
Målebånd
Hobbykniv
Saks
7mmtop
Skruetrækkerflad,PZ2
Sikkerhedshandsker
Sikkerhedsbriller
Valgafopstillingssted
Placeringenafdrivhusetermegetvigtig.Drivhusetskalkunnemegetsolsom
muligt,menikkeudsættesforstærkvind.Prøvatundgåatplaceredrivhuset
undertræer,dadevilkasteskyggeogsåledesfremmealgevækst,ognedfaldende
greneogbladekanbeskadigehusetellertilstoppetagrenderne.Saft
fratræerkan
gøreglassetklistretogsnavset,dertrængermindrelysind.Detallervigtigste
trinforopstillingafdrivhuseteratskabeenplanogkvadratiskbund:Hvisdu
vælgeretsted,deralleredeernæstenplant,vildetgøresamlingenmeget
nemmere.
Klargøringafopstillingsstedet
SeforsidenafdennepjecefordrivhusetsGENERELLEmål.Hvisduplacerer
drivhusetjord,skaldugrave6hullertiljordankrene,somvistiSEKTION0,
FUNDAMENT,ca.300mmdybx200mmidiameter.Duskalbrugebetontil
hegnspæletiljordankrene,ogdu
kanbrugforplastikrør,afhængigaf
jordtypen,tilatforhindrejordeniatstyrtesammen.Hvisduplacererdrivhuset
fliser/beton,skalduskærejordankreneafmedensav,deflugtermedbunden
somvistiSEKTION8,PLACERING,billede2.Bundenholdespladsvedathælde
betonnedidealleredegravedehuller,mensankrenesidderpladsihullerne.
Tilflise/betonfundamentetbrugesdemedfølgendeLformedebeslag,oget7mm
borbrugestilatboreindibetonen/fliserne.Fastgørmedde8mmpropperog
skruer,somvistiSEKTION10,AFSLUTNING.
Introduktio
Introduction
7 mm top
DK
Introduktion
Birdlip
4
EdenGreenhousesCustomerHelpline+44(0)1242676625
Bunden
Denintegreredebundskalvære100%planogkvadratisk.Sidstnævntekangøres
vedatsørgeforatde2diagonalererligelange.Hvishusetikkeerkvadratisk,vil
glaspanelerneikkepassei.
Opstilling
Lægprofilernetilhversektionudjorden,somvistihoveddiagrammet.Saml
husetisammerækkefølge,somvist.
M6x10bolte/møtrikker(del50og51)angivesikkedeenkeltelisterover
delene,dadebrugesihverenestesektion.
Følgendesymbolerviser,omenillustrationsesindefraidrivhusetellerudefra:
Setindefra  Setudefra
(Hvidbaggrund) (Sortbaggrund)


Lægmærketil,hvorduernødttilatføreekstrabolteindikanalernetilfastgøring
afdevandrettestænger,afstivningerneeller
tagventilationsvinduerneskarme,somieksempletvisttilhøjre.
Sætprofilernesammenvedatførefirkanthovedbolteneindi
profilkanalenogsætdemihulletidentilsvarendestang.
Møtrikkerneikkestrammeshelt,førdetfærdigesteler
retvinklet.VÆROPMÆRKSOMPÅ,ATALLEFORBUNDNEPROFILERSKALFLUGTE
OGSIDDESTRAMTSAMMENFORATSIKRE,ATDERERMINDSTMULIGE
UTÆTHEDER.
Dørenharenplantærskel(zerothreshold™).Komponent19nederstveddøren
forgavlen(SEKTION
2,FORGAVL)brugessomafstivertilatmåleafstanden
mellemdetokomponenter18samttilatgøreopstillingennemmere.Denne
fjernesiSEKTION10,AFSLUTNING.
Isætningafglas
Isætningafglasskaludføresiénarbejdsgang.Sætgummitætningertilglaspanelernei
alleprofilerne,somvistiSEKTION8,PLACERING,førglaspanelernesættesi.Vær
opmærksompå,atderer3forskelligeplanerforisætningafglas:glastilhavebrug,
hærdetglasellerpolykarbonat.Sætførstglasitaget,derefter
isiderneogtilsidsti
gavlene.Sætglaspanelitagventilationsvinduet,førdetføresindfraENDENaf
kantstangen,somvistiSEKTION10,AFSLUTNING.Sætglaspanelidøren,førden
hængesop,somvistiSEKTION7,DØR.
Sidstehåndværket
Monteralleplastdeledvs.kantlister,endebundetiltagrenderogintegrerede
bundhjørnervedatskubbedempladssomiSEKTION10,AFSLUTNING.
Bemærk:Monterdeintegreredebundhjørner,førdrivhusetfastgøresendeligt.
Vedligeholdelse
Dørensglideskinneroglåsskalsmøresca.hverthalveårmedetsmøremiddeltil
UDENDØRSbrugforatsikre,atdefungerer.
Tagrenderneskalrensesregelmæssigtforbladeogandetforatsikreeffektiv
bortledning.
Udskiftstraksallebeskadigedeglaspaneler,dadetellerskansvækkedrivhusets
struktur.
Fjernsne,derharlagtsigtaget.
1
1
KOMPONENTLISTE
SEKTION0FUNDAMENT
SEKTION1BAGGAVL
SEKTION2FORGAVL
SEKTION3SIDER
SEKTION4SAMLING
SEKTION5TAG
SEKTION6VINDUER
SEKTION7DØR
SEKTION8PLACERING
SEKTION9GLASPANELER
SEKTION10AFSLUTNING
DK
Introduktion
Birdlip
EdenGreenhousesCustomerHelpline+44(0)1242676625
5
SehrgeehrterKunde,
herzlichenGlückwunschzumErwerbIhresneuenEdenGewächshauses.
BevorSiebeginnen,lesenSiebittedieseBedienungsanleitungsorgfältigdurch.
DieKomponentenfürIhrGewächshaussindinnummeriertenBündeln
entsprechenddenAbschnittenindieserAnleitunggeordnet.EinAbschnittkann
mehralseinBündelenthalten.BauenSiedieAbschnittederReihenach
zusammen.FALLSIHRGEWÄCHSHAUSPULVERBESCHICHTETIST,MÜSSENSIE
DIEVERPACKUNGENVORSICHTIGÖFFNEN,UMDIEBESCHICHTUNGNICHTZU
ZERKRATZEN.
HINWEIS:DieseAnleitunggiltfürmehralseineGewächshauslänge.
Vorkehrungen
BitteplanenSiefürdenAufbaugenügendZeitein.
DerAufbauistbeitrockenemundwindschwachemWetterdurchzuführen.
FürdenAufbaudesGewächshauseswerdenmindestenszweiPersonenbenötigt.
Wirempfehlen,diemitgeliefertenWerkzeugezuverwenden,umdieSchrauben
anzuziehen.ElektrischeSchrauberkönnenGewindeundSchraubenbeschädigen.
StehleiteraufebenenUntergrundstellen.
BeiderHandhabungvonGlasistäußersteVorsichtgeboten:BeimVerglasen
geeigneteSchutzhandschuheundSchutzbrillentragen.Glasscheibenfür
GewächshäuserkönnenscharfeKantenaufweisen,insbesondereanBruchstellen.
SteigenSieaufkeinenFallmitGlasscheibenaufLeitern.
BeiGlasbruchdieGlasstückesofortaufsammelnundKinderundTierefernhalten,bis
allesaufgeräumtist.
Wirempfehlenferner,fürdieAnbringungvonFederdrahtklemmenaufgrundihrer
starkenSpannungSchutzhandschuheundSchutzbrillenzuverwenden.Unterdem
Register„HilfeundRat“aufunsererWebsitewww.edengreenhouses.comfindenSie
einehilfreicheVideoanleitung.
MitgelieferteWerkzeuge
1xSteckschlüssel

1x10mmGabelschlüssel
WerkzeugeundSicherheitsausrüstung
Empfohlen
Stehleiter
Bohrmaschine(nurfürVerankerungsbohrungen)
Wasserwaage
Maßband
Universalmesser
Schere
7mmNuss
SchraubendreherFlachkopf,PZ2
Schutzhandschuhe
Schutzbrille
AuswahldesStandorts
DerStandortIhresGewächshausesistsehrwichtig.EsmusssovielSonnenlichtwie
möglicherhalten,darfabernichtstarkenWindenausgesetztsein.VermeidenSiees,das
GewächshausunterBäumenaufzustellen,dadieseSchattenwerfen,waszuBewuchs
führenkann.AußerdemkönntenherabfallendeÄstedasGewächshausbeschädigenund
herabfallendes
LaubdieRegenrinnenverstopfen.BaumharzkanndieScheibenverkleben
undverschmutzenundwenigerLichtdurchlassen.Voraussetzungfürdenerfolgreichen
AufbauIhresGewächshausesisteinebenerundrechtwinkligerSockel.DurchAuswahl
einesflachenStandortslässtsichderAufbauvereinfachen.
VorbereitungdesStandorts
DieGesamtabmessungIhresGewächshausesfindenSieaufdervorderenUmschlagseite
dieserAnleitung.WennSiedasGewächshausaufdemErdbodenaufstellen,müssenSie6
LöcherfürdieBodenankergraben.Diesesolltenca.eineTiefevon300mmundeinen
Durchmesservon200mmhaben(s.ABSCHNITT0,FUNDAMENT).
SiebenötigenBeton
fürdieBodenankerundjenachBodenarteventuellKunststoffrohre,umeinZerbröckeln
desErdreichszuvermeiden.WennSiedasGewächshausaufPlatten/Betonaufstellen,
müssenSiedieBodenankermiteinerBügelsägeabsägen,sodasssieebenaufsitzen(s.
ABSCHNITT8FIXIERUNG,Bild2).FüllenSiedievorhergegrabenen
Löchermitdendarin
positioniertenBodenankernmitBeton,umdenSockelzusichern.BeiAufstellungauf
Platten/BetonunterVerwendungderLförmigenBügelmiteinemSteinbohrer(7mmØ)
indiePlatten/denBetonbohrenundmitDübelnundSchrauben(8mm)befestigen(s.
ABSCHNITT10FERTIGSTELLUNG).
7
mm Nuss
D
Einleitung
Birdlip
6
EdenGreenhousesCustomerHelpline+44(0)1242676625
Sockel
DerintegrierteSockelmussvollkommenebenundrechtwinkligsein.Die
Rechtwinkligkeitistgegeben,wenndieDiagonalengleichlangsind.IstderSockel
nichtrechtwinklig,werdendieGlasscheibennichtpassen.
Aufbau
LegenSiefürjedenAbschnittdieProfile,wieimHauptbildgezeigt,aufdenBoden.Bauen
SiedieTeileinderReihenfolgederBilderzusammen.
M6x10Schrauben/Muttern(Teile50und51)erscheinennichtindeneinzelnen
Stücklisten,dasieinjedemAbschnittverwendetwerden.
DiefolgendenSymbolezeigen,ob
eineIllustrationvoninnenodervonaußenbetrachtet
wird:
Voninnenbetrachtet  Vonaußenbetrachtet
(WeißerHintergrund) (SchwarzerHintergrund)


AchtenSiedarauf,wozusätzlicheSchraubenindieKanälegeschobenwerdenmüssen
(wieimrechtenBildgezeigt),umhorizontaleBalken,Aussteifungen
oderDachlüftersimsezufixieren.
SchraubenSiedieProfilezusammen,indemSiedie
VierkantschraubenindenProfilkanalschiebenundamLochim
entsprechendenBalkenbefestigen.ZiehenSiedieMutternerst
dann
fest,wennderRahmenvollkommenrechtwinkligist.ALLE
ANSCHLUSSPROFILEMÜSSENBÜNDIGUNDFESTVERBUNDENSEIN,UM
UNDICHTIGKEITENAUFEINMINIMUMZUREDUZIEREN.
DieTürzeichnetsichdurcheineNullschwelleaus.Komponente19anderUnterseiteder
TüramVordergiebel(ABSCHNITT2VORDERGIEBEL)wirdalsAbstandshalterverwendet,
umdenAbstand
zwischendenbeidenKomponenten18zukontrollierenunddenAufbau
zuvereinfachen.DieserTeilwirdinABSCHNITT10FERTIGSTELLUNGwiederentfernt.
VERGLASUNG
DieVerglasungmussineinemArbeitsgangdurchgeführtwerden.BringenSiedie
GummidichtungenanallenProfilenan(s.ABSCHNITT8FIXIERUNG),bevorSiedie
Scheibeneinsetzen.EsgibtdreiverschiedeneVerglasungen:Gartenbauglas,
SicherheitsglasoderStegdoppelplatten.FangenSiemitdemDachan,gefolgtvonden
SeitenundschließlichdenGiebelenden.Verglasen
SiedieDachlüfter,bevorSiediesevom
ENDEdesFirstbalkenshineinschieben(s.ABSCHNITT10FERTIGSTELLUNG).VerglasenSie
dieTür,bevorSiesieeinhängen(s.ABSCHNITT7TÜR).
Fertigstellung
MontierenSiesämtlicheKunststoffteile,d.h.Firstkappe,EndkappenderRegenrinnenund
EckkappendesintegriertenSockels,indemSiesiehineindrücken(s.ABSCHNITT10,
FERTIGSTELLUNG).
Hinweis:MontierenSiedieEckkappendesintegriertenSockels,bevorSiedas
Gewächshaussichern.
Instandhaltung
TürschieberundVerriegelungmüssenetwaalle6MonatemiteinemSchmiermittel
fürdenAUSSENBEREICHgeschmiertwerden,umreibungsloseFunktionzu
gewährleisten.
DieRegenrinnenmüssenregelmäßigvonLaubundSchmutzbefreitwerden,um
ungehindertenAbflusszugewährleisten.
KaputteGlasscheibenmüssensofortersetztwerden,umeinstrukturellesVersagen
zu
vermeiden.
SchneelastvomDachbeseitigen.
1
1
KOMPONENTENLISTE
ABSCHNITT0FUNDAMENT
ABSCHNITT1HINTERGIEBEL
ABSCHNITT2VORDERGIEBEL
ABSCHNITT3SEITEN
ABSCHNITT4ZUSAMMENBAU
ABSCHNITT5DACH
ABSCHNITT6FENSTER
ABSCHNITT7TÜR
ABSCHNITT8FIXIERUNG
ABSCHNITT9VERGLASUNG
ABSCHNITT10FERTIGSTELLUNG
D

Einleitung
Birdlip
EdenGreenhousesCustomerHelpline+44(0)1242676625
7
Bästakund,
TackförattduköptettEdenväxthus.
Läsigenomdessainstruktionernoggrantinnandubörjar.Komponenternatillditt
växthushardelatsininumreradebuntarsommotsvarardeolikaavsnittenidessa
instruktioner.Fleränenbuntkanhöratillvarjeavsnitt.Monteraendelitaget.
OM
DITTVÄXTHUSÄRPULVERLACKERAT,VARFÖRSIKTIGNÄRDUÖPPNAR
FÖRPACKNINGENATTDUINTESKRAPARYTAN.
OBS:Dessainstruktionerärförfleränenväxthuslängd.
Försiktighetsåtgärder
Tagodtiddigdubyggerväxthuset.
Växthusetbörmonterasitorrtochvindstillaväder.
Minsttvåpersoner
behövsförattmonteraväxthuset.
Virekommenderarattdemedföljandeverktygenanvändsförattspännaåt
bultarna.Användningavborrmaskinerkanledatillproblemmedgängorna
ochledatillattbultarnabrister.
Placeratrappstegenenjämnyta.
Varextremtförsiktignärduhanterarglas.Användalltidlämpligahandskar
ochskyddsglasögonvidglasningen.Växthusglaskanhavassakanter,speciellt
omglasetgåttsönder.
Klättraabsolutinteentrappstegenärdubärglas.
Omglasethargåttsönder,plockagenastuppglasbitarnaochhållbarnoch
husdjurbortafrånplatsentillsallaskärvorplockatsupp.
Virekommenderarävenattduanvänderskyddshandskarochskyddsglasögon
dumonterarglasmedhjälpavglasningsclipsgrundavdenhöga
spänningen.Ettvideoklippsombeskriverdettafinnssidan"Helpand
Advice"vårwebbplatswww.edengreenhouses.com.
Verktygsommedföljer
1xHylsnyckel

1x10mmskruvnyckel
Verktygochsäkerhetsutrustning
Rekommenderas
Trappstege
Borr(endastförförankring)
Vattenpass
Måttband
Kniv
Sax
7mmhylsa
Skruvmejslarspår,PZ2
Skyddshandskar
Skyddsglasögon
Attväljaplatsförväxthuset
Detärviktigtattväljarättplatsförväxthuset.Växthusetbörmycketsolsom
möjligt,menbörinteutsättasförstarkavindar.Undvikattplaceraväxthuset
underträdeftersomskuggakanledatillattalgerbildasglasetochgrenareller
lövkan
skadaväxthusetsstrukturellerblockeratakrännorna.Savfrånträdkan
göraglasetklibbigtochsmutsigt,vilketminskarmängdensolljussomkommerin.
Förattmonteringenavväxthusetskalyckasbästasättbördetmonterasen
jämnyta.Monteringenblirlättareomduväljerenplatssomredanärjämn.
Förberedplatsen
DuhittarväxthusetsTOTALAmåttframsidanavdessainstruktioner.Omdu
monterarväxthusetdirektmarkenskadugräva6hålförförankringarna,
somangesiAVSNITT0GRUND,ca300mmdjupax200mmidiameter.Du
behöverbetongförattfästaförankringarna,ochberoendejordtypenkandu
ävenbehövaplaströrförattundvikaattjordenrasarsamman.Omduplacerar
växthusetovanpåplattor/betong,sågaavförankringarnamedenmetallsåg
attdeärjämnamedsockeln,somangesiAVSNITT8PLACERING,bild2.Föratt
gjutafastsockeln,placeraförankringarnasinplatsihålendugrävtochhälli
betong.Omduharengrundavplattor/betong,använddeLformadestöden
sommedföljerförattborrahålibetonggrunden/plattornameden7mm
murverksborrochfästmed8mmtapparochskruvarsomangesiAVSNITT10
SLUTFÖR.
S
BInledning
7mmhylsa
Birdlip
8
EdenGreenhousesCustomerHelpline+44(0)1242676625
Sockel
Denintegreradesockelnskaståenheltjämnytaochirättpositiondet
senarekankontrollerasgenomattgranskaattdetvådiagonalalinjernaärlika.
Omlinjernainteärrakakommerglaseninteattpassa.
Montering
Läggutprofilernaförvarjeavsnittmarkensammasättsomdeavbildasi
huvuddiagrammet.Monteraisammaordningsombilderna.
M6x10bultar/muttrar(del50och51)angesinteideenskildaförteckningarnaöverdelar
eftersomdeanvändsiallaavsnitt.
Följandesymbolerangeromillustrationernavisarinsidan
ellerutsidanavväxthuset:
Settinifrån  Settutifrån
(Vitbakgrund) (Svartbakgrund)


Läggmärketillvardetbehövsextrabultariskenanskanalerförattfästavågräta
skenor,stödskenorellertakventilationsfönstrensskenorsom
visasiexemplettillhöger.
Fästprofilernasammangenomattföradefyrkantigabultarna
iniprofilenskanalochfästdemihåletidenmotsvarande
skenan.Spänninte
åtmuttrarnaheltinnanhelaramenärirätt
ställning.OBS:ALLAPROFILERSOMKOPPLASBÖRFÄSTAS
JÄMNTOCHSPÄNTFÖRATTMINSKARISKENFÖRLÄCKAGE.
Dörrenharingentröskel(ZeroThreshold).Del19viddörrensnedredelfrämre
gaveln(AVSNITT2FRÄMREGAVELN)användssomstödför
attbedömaavståndet
mellandetvådelarna18ochförattunderlättamonteringen.Denavlägsnasi
AVSNITT10SLUTFÖR.
Glasning
Glasenbörmonterasengång.Monteraglasningslistenigummiiallaprofiler
somangesiAVSNITT8PLACERINGinnandumonterarglaset.Observeraattdetfinns
3olika
anvisningarförattmonteraglas:vanligtglas,säkerhetsglasochkanalplast.
Glasaförsttaket,sedansidornaochsistgavlarna.Glasaventilationsöppningarnai
taketinnanduförindemfrånÄNDANavtakåsensskenasomangesiAVSNITT10
SLUTFÖR.GlasadörreninnandumonterardensomangesiAVSNITT
7DÖRR.
Tillslut
Monteraallaplastdelar,d.v.s.takåsensskydd,takrännansskyddochdenintegrerade
sockelnshörnskydd,genomatttryckademplatssomangesiAVSNITT10,
SLUTFÖR.
Obs:Monteradenintegreradesockelnshörnskyddinnanduförankrarväxthuset
marken.
Underhåll
Skjutdörrarnasrörligadelaroch
låsbörsmörjasmedca6månadersmellanrum
medsmörjmedelförUTOMHUSBRUKförattdeskafungerasmidigt.
Takrännornaskaregelbundetrengörasfrånlövochannatskräpförattdeska
fungerareffektiv.
Bytutallatrasigaglasrutorgenast,annarskanproblemuppståmedväxthusets
struktur.
Snö
börröjasfråntaket.
S
Inledning
1
1
FÖRTECKNINGÖVERDELAR
AVSNITT0GRUND
AVSNITT1BAKREGAVELN
AVSNITT2FRÄMREGAVELN
AVSNITT3SIDOR
AVSNITT4HOPMONTERING
AVSNITT5TAK
AVSNITT6FÖNSTER
AVSNITT7DÖRR
AVSNITT8PLACERING
AVSNITT9GLASNING
AVSNITT10SLUTFÖR
Birdlip
EdenGreenhousesCustomerHelpline+44(0)1242676625
9
CherClient,
Nousvousfélicitonspourl'achatdevotrenouvelleserreEden.
Avantdecommencer,lisezattentivementcettenotice.Lescomposantsdevotre
serresontregroupésenlotsnumérotéscorrespondantauxdiversessectionsde
cettenotice.Ilpeutyavoirplusieurslotspourchaquesection.Procédezuneseule
sectionàla
fois.SIVOTRESERREESTÀREVÊTEMENTÀPOUDRE,AGISSEZAVEC
PRÉCAUTIONLORSDEL'OUVERTUREDESCARTONS,AFINDENEPASÉRAFLERLA
PEINTURE.
REMARQUE:Cesinstructionscorrespondentàdiverseslongueursdeserre.
Précautions
Prévoyezsuffisammentdetempspourlemontage.
Ilfauteffectuerl'assemblagepartempssecetsansvent.
Prévoyezdeuxpersonnesauminimumpoureffectuerlemontagedelaserre.
Nousvousrecommandonsd'utiliserlesoutilsfournispourserrerlesvis.Les
perceusesélectriquesrisquentd'entraînerdesproblèmesenfaussantlefiletageeten
cisaillantlesvis.
Placezl'escabeausurunesurfaceplane.
Agissezavecextrêmeprécautionlorsquevousmanipulezleverre:utiliseztoujours
desgantsetdeslunettesdeprotectionpendantlaposeduvitrage.Lesbordsdes
surfaces
vitréesdelaserrerisquentd'êtretranchants,surtoutencasdebris.
Nemontezjamais,enaucunecirconstance,surl'escabeaupendantquevousportez
duverre.
Encasdebris,ramassezimmédiatementlesmorceauxdeverrebrisés
enprenant
soindetenirlesenfantsetlesanimauxàl'écartjusqu'àcequetouslesmorceaux
soientretirés.
Nousvousrecommandonsaussideporterdesgantsetdeslunettesdeprotectionlors
delaposedesfixationsàressortenraisondelatensionextrême.Visualisezleclip
vidéoquevoustrouverezàlarubrique«Aideetconseils»denotresiteinternet
www.edengreenhouses.com.
Outilsfournis
1Cléàdouille

1Cléplatede10mm
Outilsetéquipementdesécurité
recommandés
Escabeau
Perceuse(pourancrageseulement)
Niveauàbulle
Mètreruban
Couteautoutusage
Ciseaux
Cléàdouille de7mm
Tournevisplat,PZ2
Gantsdeprotection
Lunettesdeprotection
Choixdel'emplacement
L'emplacementdevotreserreesttrèsimportant.Lastructuredoitêtreexposéeau
maximumauxrayonsdusoleil,toutenétantprotégéedesgrandsvents.Évitezun
emplacementsouslesarbrescarleurombrerisqued'encouragerl'accumulationde
mousse,etlesbranchesoulesfeuillesquitombentrisquent
d'endommagerlastructure
oudeboucherlesgouttières.Lasèvedesarbrespeutrendrelevitragecollantetsalece
quiréduitlaquantitédelumièrequipeuts'infiltrer.Pourréussirlemontagedevotre
serre,ilestextrêmementimportantdecréeruneembaseparfaitementplaneetà
l'équerre:
lechoixd'unendroitdéjàrelativementhorizontalfaciliterabeaucouple
processusd'assemblage.
Préparationdel'emplacement
VeuillezvousréféreràlacouverturedecettenoticepourytrouverlesdimensionsHORS
TOUTdevotreserre.Sivousinstallezlaserresurdelaterrebattue,ilvousfaudracreuser
6trous
pourlespoteauxd'ancraged'environ300mmdeprofondeurx200mmde
diamètre,commeillustréàlaSECTION0FONDATIONS.Vousdevezdisposerdepoteaux
encimentpourlestrouspourancrage,etilvousfaudrapeutêtreprévoirdestuyaux
plastiquespourempêcherlesoldesedésintégrer.
Sil'emplacementdelaserresefaitsur
desdallesouduciment,coupezlespoteauxd'ancrageavecunescieàmétauxafinqu'ils
soientaumêmeniveauquel'embasecommeillustréàlaSECTION8EMPLACEMENT,
image2.Pourfixerl'embase,versezducimentdanslestrouscreusésau
préalableavec
lespoteauxd'ancrageausolsituésenposition.Pourdesfondationsendallesouen
ciment,utilisezlessupportsenLfournisetfaitesdestrousdanslesdallesoulecimentà
l'aided'unforetàmaçonneriede7mm,puisfixezlesàl'aidedechevilles
etdevisde8
mmcommeillustréàlaSECTION10FINITION.
F
Introduction
Cléàdouillede7mm
Birdlip
10
EdenGreenhousesCustomerHelpline+44(0)1242676625
Embase
L'embasecomplètedoitêtreparfaitementhorizontaleetàl'équerre.Pourvérifierqu'elle
estàl'équerre,mesurezles2diagonalesquidoiventêtredemesureidentique.Sicen'est
paslecas,ilneserapaspossibled'installerlevitragecorrectement.
Construction
Posezlesprofilésdechaquesectionsurlesol,commeindiquésurl'imageduschéma
principal.Effectuezl'assemblagedanslemêmeordrequeceluiindiquésurlesimages.
Lesvis/écrousM6x10(pièces50et51)nefigurentpassurleslistesdespièces
individuellescarilssontutilisésdanstoutes
lessections.
Lessymbolescidessousindiquentquel'illustrationestvisualiséeàpartirdel'intérieurou
del'extérieurdelaserre:
Vudel'intérieur  Vudel'extérieur
(Fondblanc) (Fondnoir)


Preneznotedel'emplacementvousdevrezfaireglisserdesvissupplémentairesdans
lesrainuresafindefixerlesbarreshorizontales,lesrenfortsoules
appuisdelucarnedeventilation,commesurl'imagedonnéeen
exempleàdroite.
Pourfixerlesprofiléslesunsauxautres,faitescoulisserlesvisà
têtecarréedanslarainureduprofiléetfixezledansletroudela
barrecorrespondante.Neresserrezpascomplètementlesécrous
tantquelecadreterminén'estpasàl'équerre.ILFAUTNOTERQUETOUSLESPROFILÉS
DERACCORDEMENTDOIVENTÊTREÀRASETPLAQUÉSLESUNSCONTRE
LESAUTRES
AFINDEGARANTIRQUELESFUITESSONTRÉDUITESAUMINIMUM.
Laporteestdotéed'unseuilzéro(ZeroThreshold™).Lecomposant19àlabasedela
portesurlepignonavant(SECTION2PIGNONAVANT)sertderenfortpourévaluerla
distanceentrelesdeux
composants18etpourfaciliterlaconstruction.Ilseraensuite
retiréàlaSECTION10FINITION.
Vitrage
Laposeduvitragedoitsefaireenuneseuleopération.Avantdeposerlevitrage,montez
lejointencaoutchoucpourvitragedanstouslesprofiléscommeindiquéàlaSECTION8,
EMPLACEMENT.Ilyatroisdessinsdifférentspourlevitrage:verrehorticole,verre
trempéoupolycarbonate.Posezlevitragedutoitenpremier,puislescôtésetenfinles
pignons.Posezlevitragesurleslucarnesdutoitavantdelesfairecoulisseràpartirde
L'EXTRÉMITÉdela
barredufaîtecommeillustréàlaSECTION10FINITION.Posezle
vitragesurlaporteavantdelasuspendrecommeillustréàlaSECTION7PORTE.
Pourfinir
Poseztouteslespiècesplastiques,parexemple,lacrêtedufaîte,lesextrémitésdes
gouttièresetlescornièresdel'embaseen
lespoussantenpositioncommeillustréàla
SECTION10,FINITION.
Remarque:Posezlescornièresdel'embaseavantd'ancrerlaserre.
Entretien
Lubrifiezlesrainurescoulissantesetleverrouillagedelaporteenvirontousles6mois
avecunlubrifiantPOUREXTÉRIEURafind'assurerunfonctionnementsans
àcoups.
Éliminezpériodiquementlesfeuillesetlesdébrisdesgouttièresafind'assurerun
écoulementefficacedeseaux.
Remplacezimmédiatementtouteslesvitresbrisées.Sicetteprécautionn'estpas
respectée,celarisqued'entraînerunedéfaillancestructurelle.
Éliminezlesamasdeneigesurletoit.
1
1
LISTEDESCOMPOSANTS
SECTION0FONDATIONS
SECTION1PIGNONARRIÈRE
SECTION2PIGNONAVANT
SECTION3PARTIESLATÉRALES
SECTION4ASSEMBLAGE
SECTION5TOIT
SECTION6LUCARNES
SECTION7PORTE
SECTION8EMPLACEMENT
SECTION9VITRAGE
SECTION10POURFINIR
F
Introduction
Birdlip
EdenGreenhousesCustomerHelpline+44(0)1242676625
11
Geachteklant
GefeliciteerdmetuwaankoopvanuwnieuwebroeikasvanEden.
Leesdezegebruiksaanwijzingzorgvuldigdoorvoordatubegint.Deonderdelen
vanuwbroeikaszijnverpaktingenummerdepakjes,dieovereenkomenmetde
delenvanditboekje.Hetismogelijkdatermeerdan1pakjeperdeelis.Bouw
slechtsééndeeltegelijk.ALSUWBROEIKASGEPOEDERCOATIS,WEESBIJHET
OPENMAKENVANDEPAKJESDANVOORZICHTIGDATHETSCHILDERWERKNIET
WORDTGEKRAST.
OPMERKING:Dezegebruiksaanwijzingisvantoepassingopbroeikassenvan
verschillendelengtes.
Voorzorgsmaatregelen
Gunuzelfvoldoendetijdvoordeconstructie.
Monterenmoetindroogenkalmweerwordengedaan.
Erzijnminimaaltweepersonennodigomdebroeikasinelkaartezetten.
Wijbevelenaandatdeboutenwordenaangedraaidmetdemeegeleverde
werktuigen.Elektrischeboorapparatenkunnenleidentotproblemen
met
dwarsdraadenschuifspanningbijbouten.
Zetdekeukentrapopeengelijkeondergrond.
Weesuiterstvoorzichtigbijhethanterenvanglas:gebruikbijhetbeglazenaltijd
toepasselijkehandschoeneneneenbril.Broeikasglaskanscherperanden
hebben,vooralalshetbreekt.
Gaondergeenenkeleomstandighedendekeukentrap
opterwijluglasdraagt.
Alshetglasbreekt,pakdeschervendanonmiddellijkopenzorgervoordat
kinderenenhuisdierenuitdebuurtwordengehoudentotdatalleschervenzijn
verwijderd.
Wijradentevensaandatubeschermendehandschoeneneneenveiligheidsbril
gebruiktbijhetaanbrengenvanveerdraadclips
vanwegedeuitersthoge
spanning.Eriseenhandigevideodieukuntbekijkenonderde‘Hulpenadvies’
knopoponzewebsitewww.edengreenhouses.com.
Meegeleverdewerktuigen
1xpijpsleutel

1xplattesleutelvan10mm
Werktuigenenveiligheidsuitrusting
Aanbevolen
Keukentrap
Boor(alleenvoorverankeren)
Waterpas
Meetlint
Stanleymes
Schaar
Steeksleutelvan7mm
Schroevendraaiersplat,PZ2
Veiligheidshandschoenen
Veiligheidsbril
Eenlocatieuitkiezen
Delocatievanuwbroeikasisheelbelangrijk.Dekasstructuurmoetzoveelmogelijk
zonlichtkrijgen,maarmagnietaanhogewindstotenwordenblootgesteld.Probeerte
vermijdendatuwbroeikasonderbomenkomttestaan,gezienditschaduwveroorzaakt,
waardoorzichalgaekunnenopbouwenendestructuurdoorvallendetakkenofbladeren
kanwordenbeschadigdofdegootverstoptkanraken.Hetsapvanbomenkande
beglazingplakkerigenvuilmaken,waardoorerminderlichtkanbinnenkomen.Bijhet
succesvolmonterenvanuwbroeikasisdebelangrijkstestapdatueengelijkeen
rechthoekigeonderbouwmaakt:doorhetuitkiezenvaneen
plekdiealopvrijgelijke
grondligtwordthetmontageprocesveelgemakkelijker.
Voorbereidingvandelocatie
VerwijsvoordeALGEHELEafmetingenvanuwbroeikasnaardevooromslagvandit
boekje.Alsudebroeikasopaardegaatplaatsen,moetu6gatenvoordegrondankers
uitgraven,zoalsgetoondinDEEL0,FUNDERING,ongeveer300mmdiepx200mmin
doorsnede.Uzultbetonmortelvoordegrondankersnodighebbenen,afhankelijkvanhet
bodemtype,mogelijkookplasticpijpenomtevoorkomendatdeaardeinvalt.Alsude
broeikasopstenenplaten/betongaatplaatsen,snijdegrondankersdanmeteen
metaalzaagaf,zodatzegelijkzijnmetdeonderbouw,zoalsgetoondinDEEL8,LOCATIE,
afbeelding2.Omdeonderbouwvasttezetten,moetubetonindevantevoren
uitgegravengatengietenterwijldegrondankersophunplaatszitten.Boorvooreen
funderingvanstenenplaten/betonmetgebruikvandemeegeleverdeLvormigebeugels
inhetbeton/destenenplatenmeteenboorstiftvan7mm
enzetdezevastmetgebruik
van8mmplugsenschroevenzoalsgetoondinDEEL10,AFWERKING.
Onderbouw
NL
In
leiding
NL
Inleiding
Steeksleutel
van7mm
Birdlip
12
EdenGreenhousesCustomerHelpline+44(0)1242676625
Deintegraleonderbouwmoet100%gelijkenrechthoekigzijn;laatstgenoemde
kanbereiktwordendoornategaanofde2diagonalengelijkzijn.Alshetniet
rechthoekigis,zaldebeglazingnietpassen.
Constructie
Legvoorelkdeeldeprofielenklaaropdegrondopdezelfdemanieralsinhet
hoofddiagramisafgebeeld.Monteerzeindevolgordevandeafbeeldingen.
M6x10bouten/moeren(onderdeel50en51)staannietopdeindividuele
onderdelenlijstenvermeld,gezienzeinelkdeelwordengebruikt.
Devolgende
symbolenlatenzienofeenillustratievanafdebinnenkantofdebuitenkant
vandekaswordtgezien:
Gezienvanafdebinnenkant  Gezienvanafdebuitenkant
(Witteachtergrond) (Zwarteachtergrond)


Onthoudwaaruextraboutenindekanalenmoetschuivenvoorhetvastzettenvande
horizontalebalken,beugelsofdakventilatiedorpels,zoalsinde
afbeeldingrechtsistezien.
Maakdeprofielenaanelkaarvastdoordeboutenmetvierkante
kopinhetkanaalvanhetprofielteschuivenenaanhet
gatinde
overeenkomstigebalkvasttemaken.Draaidemoerenpasgeheel
aanwanneerhetafgemaakteframerechthoekigis.ZORGERVOOR
DATALLEAANELKAARVERBONDENPROFIELENGOEDTEGENELKAARAANENVAST
ZITTENOMLEKKENTOTEENMINIMUMTEBEPERKEN.
Dedeurheeftgeendrempel(zerothreshold).
Onderdeel19aandeonderkantvande
deuropdevoorgevel(DEEL2,VOORGEVEL)wordtgebruiktalseenbeugelomdeafstand
tussendetweeonderdelen18temetenendeconstructiegemakkelijkertemaken.Deze
wordtvervolgensverwijderdinDEEL10,AFWERKING.
Beglazing
Debeglazingmoetinéénkeerwordenafgemaakt.Voordathetglaswordtaangebracht,
moetderubberenbeglazingsdichtingopalleprofielenwordenaangebracht,zoals
getoondinDEEL8,LOCATIE.Erzijn3verschillendeplannenvoorbeglazing:tuinbouwglas,
gehardglasofpolycarbonaat.Beglaashetdakeerst,dandezijkantenende
geveluiteinden.BeglaasdedakventilatorsalvorensinteschuivenvanafHETEINDEvande
nokbalk,zoalsgetoondinDEEL10,AFWERKING.Beglaasdedeurvoordatuhemafhangt,
zoalsgetoondinDEEL7,DEUR.
Laatsteafwerking
Brengalleplasticonderdelenaan,d.w.z.nokkap,gootafsluitkappenenintegrale
hoekkappenvoordeonderbouwdoorzeophunplaatsteduwenzoalsinDEEL10,
AFWERKING.
Opmerking:Brengdeintegralehoekkappenvoordeonderbouwaanvoordatdebroeikas
wordtvastgezet.
Onderhoud
Dedeurschuiversenhetslotmoetenongeveeromde6maandenwordengesmeerd
meteensmeermiddelVOORBUITENomervoortezorgendatzegoedblijven
werken.
Degootmoetregelmatigwordenschoongemaaktombladerenenvuilteverwijderen
entezorgenvoorefficiëntedrainage.
Vervangelkegebrokenruitonmiddellijk,anderskanerstructureleschadeworden
veroorzaakt.
Verwijderlagensneeuwvanhetdak.
Estimadocliente:
1
1
LIJSTVANONDERDELEN
DEEL0FUNDERING
DEEL1ACHTERGEVEL
DEEL2VOORGEVEL
DEEL3ZIJKANTEN
DEEL4MONTEREN
DEEL5DAK
DEEL6RAMEN
DEEL7DEUR
DEEL8LOCATIE
DEEL9BEGLAZING
DEEL
10AFWERKING
E‐Introducción
Birdlip
EdenGreenhousesCustomerHelpline+44(0)1242676625
13
LefelicitamosporlacompradesunuevoinvernaderodeEdenGreenhouses.
Antesdeempezar,leaatentamenteestemanualdeinstrucciones.Laspiezasvan
enpaquetesnumeradosquesecorrespondenconlasdistintasseccionesdeeste
manual.Puedehabermásdeunpaqueteporsección.Montelasseccionesdeuna
en
una.SIELINVERNADEROHASIDOPINTADOCONPINTURAENPOLVO,ABRA
LOSPAQUETESCONPRECAUCIÓNPARANORAYARLAPINTURA.
NOTA:estasinstruccionessirvenparainvernaderosdedistintalongitud.
Advertencias
Tómesesutiempoparaelmontaje.
Elmontajesedeberealizarcuandoeltiemposeasecoyapacible.
Senecesitanalmenosdospersonasparamontarelinvernadero.
Serecomiendautilizarlasherramientasincluidasparaapretarlostornillos.
Lostaladroseléctricospuedenprovocarquesecrucenlostornillosyquese
pasenderosca.
Sitúelaescalerademanoenterrenollano.
Tengaespecial
cuidadocuandomanejecristal:utilicesiempreguantesygafas
protectorasduranteelacristalamiento.Elcristaldelosinvernaderospuede
tenerbordesafilados,sobretodosihayalgunarotura.
Bajoningunacircunstanciasubaalaescalerallevandouncristal.
Siseproducealgunarotura,recojadeinmediatoloscristalesrotoseimpida
quemascotasyniñosseacerquenhastaquenoestétotalmentelimpio.
Igualmente,serecomiendaelusodeguantesygafasprotectorascuando
coloquelosclipsmetálicosdebidoalaelevadatensión.Enelmenú“Helpand
Advice”(Ayudayasesoramiento)denuestrapáginaweb
www.edengreenhouses.comencontrará
unvídeodedemostraciónmuyútil.
Herramientasincluidas
1llavedetubo

1llavefijade10mm
Herramientasyequiposdeseguridad
recomendados
Escalerademano
Taladro(sóloparaanclajes)
Niveldeburbujas
Cintamétrica
Cúter
Tijeras
Vasode7mm
Destornilladoresdecabezaplana,PZ2
Guantesdeseguridad
Gafasdeprotección
Eleccióndelsitio
Laubicacióndelinvernaderoesmuyimportante.Esnecesarioubicarlasestructurasen
sitiosdondelesmuchosolperosinestarexpuestasafuertesvientos.Intenteno
colocarelinvernaderobajoárbolesyaquelesdarásombra,loquefavoreceelcrecimiento
dealgas,ylacaída
deramasyhojaspodríaocasionardesperfectosalaestructurao
bloquearloscanalones.Lasaviadelosárbolespuedeponerpegajososysucioslos
cristalesimpidiendoelpasodelaluz.Lacreacióndeunabasecuadradayniveladaesel
pasomásimportantealahorademontar
elinvernadero.Laeleccióndeunsitiomuyllano
facilitaráelprocesodemontaje.
Preparacióndelsitio
RemítasealaportadadeestemanualdeinstruccionesparaverlasdimensionesTOTALES
delinvernadero.Sivaacolocarelinvernaderosobretierra,deberácavar6agujerospara
losanclajesdeaproximadamente300
mmdeprofundidadx200mmdediámetro,taly
comosemuestraenlaSECCIÓN0CIMENTACIÓN.Tendráquecolocarhormigónparalos
anclajesy,dependiendodeltipodesuelo,puedequenecesitetuberíasdeplásticopara
impedireldesmoronamientodelsuelo.Sicolocaelinvernaderoenlosauhormigón,corte
losanclajesconunasierraparametales,detalmaneraquequedenniveladosconlabase
talycomosemuestraenlaSECCIÓN8UBICACIÓN,imagen2.Parafijarlabase,vierta
hormigónenlosagujerosexcavadosconlosanclajescolocadosensusitio.Paracolocar
sobrelosaocimentacióndehormigón,utilizandolasescuadrasenformadeLquese
suministran,taladrelalosaoelhormigónconunabrocademamposteríade7mmy
fíjelasutilizandolostacosde8mmylostornillos,comosemuestraenlaSECCIÓN10
ACABADO.
Base
Vaso
de
7mm
E‐Introducción
Birdlip
14
EdenGreenhousesCustomerHelpline+44(0)1242676625
Todalabasedebeestarniveladaycuadradaal100%.Paracuadrarlacompruebe
quelasdosdiagonalessoniguales.Sinoestácuadrada,elacristalamientono
encajará.
Montaje
Paracadasección,dispongalosperfilesenelsuelodelamismamaneraqueseilustraen
eldiagramaprincipal.Móntelosenelordenenelqueaparecenenlasimágenes.
LostornillosytuercasM6x10(piezas50y51)noaparecenenloslistadosdepiezas
individuales
yaqueseutilizanentodaslassecciones.
Lossiguientessímbolosindicansiunailustraciónsevedesdedentroodesdefueradel
invernadero:
Vistodesdeelinterior  Vistodesdeelexterior
(Fondoblanco) (Fondonegro)


Tengaencuentaquetendráquedeslizartornillosadicionalesenlascanaletasparala
fijacióndelasbarrashorizontales,abrazaderasooasientosdelos
respiraderosdeltecho,comosemuestraenlaimagendeladerecha.
Unalosperfilesdeslizandolostornillosdecabezacuadradaporla
canaletadelperfily
sujételosenelagujerodelabarraque
corresponda.Noaprietelastuercascompletamentehastaqueno
hayacuadradotodoelmarco.TENGAENCUENTAQUETODOSLOS
PERFILESCONECTORESDEBENESTARARASYAPRETADOSPARAASEGURARSEDEQUE
SEMINIMIZANLASFILTRACIONES.
Lapuertatieneumbralcero(zero
threshold™). Lapiezan.º19delabasedelapuertadel
frontisfrontal(SECCIÓN2FRONTISFRONTAL)seutilizacomosoporteparacalibrarla
distanciaentrelasdospiezasn.º18yparafacilitarelmontaje.Despuésseretiraráenla
SECCIÓN10ACABADO.
Acristalamiento
Elacristalamientodebeponerseenunasolavez.Antesdecolocarelcristal,montela
juntadegomadeacristalamientoentodoslosperfilestalycomosemuestraenla
SECCIÓN8UBICACIÓN.Tengaencuentaquehay3tiposdiferentesdeacristalamiento:
vidriohortícola,vidriotempladoo
policarbonato.Acristaleprimeroeltejado,despuéslos
lateralesyloshastiales.Acristalelosrespiraderosdeltejadoantesdedesplazarlosasu
sitiodesdeunextremodelacumbrera,talycomosemuestraenlaSECCIÓN10
ACABADO.Acristalelapuertaantesdecolocarla,talycomosemuestraenlaSECCIÓN7
PUERTA.
Toquesfinales
Coloquetodaslaspiezasdeplástico,esdecir,latapadelacumbrera,lastapasdelos
finalesdeloscanalonesylastapasdelasesquinasdelabasepresionandohasta
colocarlasensusitio,segúnsemuestraenlaSECCIÓN10ACABADO.
Nota:coloquetodaslas
tapasdelasesquinasdelabaseantesdefijarelinvernaderoal
suelo.
Mantenimiento
Lospatinesdelaspuertasylacerraduratienenqueengrasarseaproximadamente
cadaseismesesconunlubricanteparaEXTERIORESparagarantizarsubuen
funcionamiento.
Lascanaletastendránquelimpiarseconasiduidadparaquitarhojasyresiduosy
asegurarunbuendrenaje.
Reemplacedeinmediatotodoslospanelesdevidrioqueserompan,yaquesinolo
hacepuedeocasionarfallosestructurales.
Retirelanievequeseacumuleeneltejado.
1
1
LISTADODECOMPONENTES
SECCIÓN0CIMENTACIÓN
SECCIÓN1FRONTISTRASERO
SECCIÓN2FRONTISFRONTAL
SECCIÓN3LATERALES
SECCIÓN4MONTAJE
SECCIÓN5TEJADO
SECCIÓN6VENTANAS
SECCIÓN7PUERTA
SECCIÓN8UBICACIÓN
SECCIÓN9CRISTALES
SECCIÓN10ACABADO
Birdlip
EdenGreenhousesCustomerHelpline+44(0)1242676625
15
SpettabileCliente,
CongratulazioniperaveracquistatolanuovaserraEden.
Primad’iniziare,leggereattentamentequestolibrettod’istruzioni.Icomponenti
dellaserrasonoraccoltiinconfezioninumeratecorrispondentiallesezionidi
questoopuscolo.Potrebberoessercipiùconfezioniperognisezione.Costruire
unasezionepervolta.SELASERRAÈVERNICIATAAPOLVERE,
FAREATTENZIONE
ANONGRAFFIARELEPARTIVERNICIATEQUANDOVENGONOAPERTELE
CONFEZIONI.
NOTA:questeistruzionicorrispondonoavarielunghezzediserra.
Precauzioni
Sipregadiconsentiremoltotempoperlacostruzione.
Ilmontaggiodeveessereeseguitoincondizioniditempoasciuttoecalmo.
Sononecessariealmeno
duepersonepercostruirelaserra.
Consigliamodiutilizzaregliattrezziindotazioneperstringereibulloni.I
trapanielettricipossonocausareproblemidifilettatureincrociatee
tranciaturadeibulloni.
Posizionarelascalasuunasuperficiepiana.
Occorreprestarelamassimaattenzionequandosimaneggiailvetro:usare
sempreguantieocchialiadeguati,quandosimontanoivetri.Ilvetrodella
serrapuòavereborditaglienti,soprattuttonelcasodieventualirotture.
Nonsalirepernessunmotivosullascalaquandosireggeilvetro.
Incasodirotture,raccogliereimmediatamenteilvetrorottofacendo
attenzionea
tenerelontanibambinieanimalidomesticifinoapulizia
ultimata.
Raccomandiamoinoltrediusareguantieocchialiprotettiviquandosi
installanomollettedifissaggiometallicheacausadellatensionemoltoalta.
Trovereteunfilmatomoltoutilenellasezione“Guidaeconsigli”delnostro
sitoInternetwww.edengreenhouses.com.
Attrezziindotazione
1xChiaveatubo

1xChiavepiattada10mm
Attrezzieattrezzaturadi
sicurezzaconsigliati
Scala
Trapano(solofissaggio)
Livella
Metroanastro
Taglierina
Forbici
Chiaveabussolada7mm
Cacciavitipiatto,PZ2
Guantidisicurezza
Occhialidisicurezza
Sceltadelsito
Laposizionedellaserraèmoltoimportante.Lastrutturahabisognodellamassimaluce
delsolepossibile,manondeveessereespostaafortiventi.Occorreevitarediedificarela
serrasottoglialberi,poichéfarebberoombra,ilchefavorirebbeunaccumulodialghee
unacadutadi
ramiofogliepotrebbecausaredanniallastrutturaol’intasamentodelle
grondaie.Lalinfadeglialberipotrebberendereivetriappiccicosiesporchilimitandola
luce.Lacreazionediunabasepianaequadrataèlafasepiùimportantepermontarela
serrainmodocorretto:lasceltadiun
sitochesiagiàabbastanzapianosemplificheràil
processodiassemblaggio.
Preparazionedelsito
ConsultarelacopertinadelpresentelibrettoperledimensioniCOMPLESSIVEdellaserra.
Sesiinstallalaserrasulterreno,sidevonoscavareseiforiperlestaffediancoraggio,
comeillustratonellaSEZIONE0,BASE,profondi
circa300mmeconundiametrodi200
mm.Occorrerannopalidicementoperlestaffediancoraggioe,asecondadeltipodi
terreno,potrebberoesserenecessaritubidiplasticaperimpedirecheilterrenosisgretoli.
Sesiinstallalaserrasulastre/cemento,tagliarelestaffediancoraggioconunseghettoin
modochesianoalivelloconlabase,comeindicatonellaSEZIONE8UBICAZIONE,fig.2.
Perfissarelabase,versarecementoneiforiscavatiinprecedenzaconlestaffedifissaggio
inposizione.Perunabasealastre/cemento,utilizzandolestaffeaLin
dotazione,
perforareilcemento/lelastreconuntrapanoperediliziadi7mmefissarecontassellie
vitidi8mmcomeillustratonellaSEZIONE10FINITURA.
I
Introduzione
Chiaveabussola
da7mm
Birdlip
16
EdenGreenhousesCustomerHelpline+44(0)1242676625
Base
Labaseintegraledeveesserepianaequadrataal100%,quest'ultimaoperazione
sipuòeseguirecontrollandochele2diagonalisianouguali.Selabasenonè
quadrata,ilvetrononentrerà.
Costruzione
Perognisezione,fissareiprofiliaterranellostessomodocomeillustratonel
diagrammaprincipale.
Eseguireilmontaggioseguendol'ordinedelleimmagini.
Ibulloni/dadiM6x10(parti50e51)nonsonoelencatinellelistedellesingole
partipoichésonoutilizzatiinognisezione.
Iseguentisimboliindicanoseun'illustrazioneèvistadall'internoodall'esterno
dellaserra:
Vistadall’interno  Vistadall’esterno
(Sfondobianco) (Sfondonero)


Prenderenotadidovesidovràfarentraredeibulloniaggiuntivineicanaliperilfissaggio
dibarreorizzontali,rinforziosfiatideltettocomedaesempionella
fotoadestra.
Fissareinsiemeiprofilifacendoscorrerelevitiatestaquadratanel
canaledelprofiloecollegarlealforodella
barracorrispondente.
Nonstringereidadicompletamentefinoaquandoiltelaionon
saràcompletamentoquadrato.OCCORRENOTARECHETUTTII
PROFILIDICOLLEGAMENTODEVONOESSEREAFILOESERRATIPERGARANTIRECHELE
PERDITESIANORIDOTTEALMINIMO.
Laportahaunasogliazero(ZeroThreshold™).Ilcomponente19
allabasedellaportasul
latofrontale(SEZIONE2PANNELLOANTERIORE)èusatocomeunsupportopermisurare
ladistanzatraiduecomponenti18eperrenderepiùfacilelacostruzione.Questoverrà
rimossonellaSEZIONE10FINITURA.
Vetratura
Ivetridevonoessereinstallaticonunasolaoperazione.
Montarelaguarnizioneingomma
deivetrisututtiiprofili,comeillustratonellaSEZIONE8,UBICAZIONEprimadiinstallareil
vetro.Occorrenotarechevisono3pianidiversiperlavetratura:vetroperorticoltura,
vetrotempratoopolicarbonato.Installareprimaivetrisultetto,poiipannellilaterali
e
quindiipannellisuitimpani.Installareleaperturedeltettoinserendolepartendo
dall’ESTREMITÀdellabarraacrestacomeillustratonellaSEZIONE10FINITURA.Inserireil
vetrodellaportaprimadiappenderlacomeindicatonellaSEZIONE7PORTA.
Finitura
Montaretuttelepartiinplastica,ovveroildispluvio,i
tappiterminalidellagrondaiaei
tappideigomitidibaseintegralispingendoliinposizione,comeillustratonellaSEZIONE
10,FINITURA.
Nota:montareitappideigomitidibaseintegraliprimadifissarelaserra.
Manutenzione
Idispositividiscorrimentoelaserraturadellaportadovrannoesserelubrificati
ogni6
mesicircaconunlubrificanteDAESTERNIpergarantirneilbuonfunzionamento.
Legrondaiedovrannoesseresvuotateperiodicamentedafoglieedetritipergarantire
undrenaggioefficiente.
Sostituiretuttiivetrirottiimmediatamente,incasocontrariosipotrebbeverificare
uncedimentostrutturale.
Toglierelaneve
daltetto.
1
1
ELENCODEICOMPONENTI
SEZIONE0BASE
SEZIONE1PANNELLOPOSTERIORE
SEZIONE2PANNELLOANTERIORE
SEZIONE3PANNELLILATERALI
SEZIONE4MONTAGGIO
SEZIONE5TETTO
SEZIONE6FINESTRE
SEZIONE7PORTA
SEZIONE8UBICAZIONE
SEZIONE9VETRATURA
SEZIONE10FINITURA
I
Introduzione
Birdlip
EdenGreenhousesCustomerHelpline+44(0)1242676625
17
Hyväasiakas
OlettehnythyvänvalinnanhankkiessasinytuudenEdenkasvihuoneen.
Ennenkuinryhdytmihinkäänmuuhun,luetämäohjekirjatarkkaan.Kasvihuoneenosaton
koottunumeroituihinnippuihin,joidennumerotviittaavatsamallanumerollaohjekirjaan
merkittyihinasennusvaiheisiin.Joihinkinvaiheisiinliittyyuseampikuinyksinippu.Kokoa
kasvihuoneyksivaihekerrallaan.
JOSVALITSEMASIKASVIHUONEONPULVERIMAALATTU,AVAA
PAKKAUKSETVAROEN,JOTTAMAALIPINNATEIVÄTNAARMUUNNU.
HUOM:Nämäohjeetkoskevatuseammanpituisiakasvihuoneita.
Toimi varoen
Varaakasvihuoneenkokoamiseenriittävästiaikaa.
Äläkokoakasvihuonettatuulessajasateessa.Kokoasepoutasäällä.
Kasvihuoneenkokoamiseentarvitaanvähintäänkaksihenkilöä.
Suosittelemmekasvihuonepaketinmukanatoimitettujentyövälineiden
käyttöä
pulttienkiristämiseen.Sähköruuvinvääntimenkäyttövoi
vahingoittaakierteitätaipulttienkantaa.
Asetatikkaattasaisellemaaperälle.
Käsittelelasiaäärimmäisenvarovasti:käytäainalasituksenaikana
suojakäsineitäjasuojalaseja.Kasvihuoneenlasilevyjenreunatvoivatolla
teräviä,varsinkinjosjoukossaonrikkoutuneitalasilevyjä.
Älämilloinkaankiipeätikkaillekantaessasilasilevyä.
Joslasejaonrikkoutunut,
keräälasinsirpaleetjapalatvälittömästipois.
Varmistasamalla,ettälapsetjalemmikkieläimetpysyvätpoisalueelta
siihensaakka,kunnesseonsiivottuperusteellisesti.
Suosittelemmesuojakäsineidenjasuojalasienkäyttöämyös
jousikiinnittimienasennuksenaikananiidensuurenjännitteenjohdosta.
Nettisivuillammewww.edengreenhouses.comonlyhytjahyödyllinen
ohjevideo“HelpandAdvice”.
Pakkauksen mukana toimitetut työvälineet
1xholkkiavain
1x10mmmutteriavain
Suositellut
työvälineetjasuojaimet
Tikkaat
Pora (vain ankkurointiin)
Vesitasain
Mittanauha
Stanley-veitsi
Sakset
Holkki, 7 mm
Ruuvitalttoja – tasaterä, PZ2
Suojakäsineet
Silmäsuojaimet
Sijoituspaikan valinta
Onerittäintärkeää,mihinkasvihuonesijoitetaan.Kasvihuoneentuleesaada
mahdollisimmanpaljonvaloa,muttasitäeipidäsijoittaahyvintuuliseenpaikkaan.Vältä
sijoittamastakasvihuonettapuidenkatveeseen,sillänevarjostavat,mikäedistäälevän
kasvua.Putoavatpuunoksatjalehdetvoivatvahingoittaakasvihuoneenrakennettaja
tukkiasenräystäskourut.Puidenmahlavoitehdälaseista
tahmeitajalikaisia,jolloin
kasvihuoneeseenvirtaavanvalonmäärävähenee.Tasaisenjasuorakulmaisenperustan
luominenonerittäintärkeääkasvihuoneenonnistuneenkokoamisenkannalta:valitse
sijoituspaikka,jokaonjovalmiiksitasainen,näinkasvihuoneenkokoaminensujuu
huomattavastihelpommin.
Sijoituspaikan muokkaaminen
KatsotämänohjekirjankannestakasvihuoneenKOKONAISMITAT.Jossijoitat
kasvihuoneensuoraanmaaperälle,kaivamaahan6kuoppaamaaankkureitavartenkuten
VAIHEESSA0PERUSTUSonosoitettu.Kuoppientuleeollasyvyydeltään300mmx
halkaisijaltaan200mm.Maaankkuritontuettavabetonilla.Maaperänlaadustariippuen
voidaanmyöstarvitamuoviputkeaestämäänmullanvaluminenkuoppaansenreunoilta.
Jossijoitatkasvihuoneenlaatta‐taibetonipohjalle,sahaamaaankkuritpoismetallisahalla
VAIHEESSA8SIJOITUS,kuvassa2osoitetullatavalla.Muussatapauksessavarmista
kasvihuoneenperustanvankkakiinnittyminenvalamallabetoniaennaltakaivettuihin
kuoppiin,joihinmaaankkuritonasetettupaikoilleen.Joskasvihuonesijoitetaanlaatta‐tai
betonipohjalle,käytäpaketinmukanatoimitettujaLkiinnittimiä.
Poraalaatta‐tai
betonipohjaanreiät7mmkiviporallajaasennakiinnittimetkäyttämällä8mmtulppiaja
ruuvejaVAIHEESSA10VIIMEISTELYosoitetullatavalla.
FI
-
Esittely
7 mm
holkki
Birdlip
18
EdenGreenhousesCustomerHelpline+44(0)1242676625
Pohja
Rakennepohjanonoltava100%:sestitasainenjasuorakulmainen.Voittarkistaa
suorakulmaisuudenvarmistamalla,ettäkaksilävistäjääkulmastakulmaanovatyhtä
pitkät.Lasilevyteivätasetupaikoilleen,jospohjaeiolesuorakulmainen.
Pystytys
Asetaprofiilitmaahankunkinvaiheenrakennekaavakuvanmukaisellatavalla.Suorita
kokoaminenkuvienosoittamassajärjestyksessä.
M6x10pultteja/muttereita(osat50ja51)eiolemainittuyksittäisissä
osaluetteloissa,koskaniitäkäytetäänkaikissavaiheissa.
Seuraavatsymbolitosoittavatonkokasvihuonettakatsottukuvassasisäpuoleltavai
ulkopuolelta:
Sisäpuolelta katsottuna Ulkopuolelta katsottuna
(valkoinen tausta) (musta tausta)


Työnnätarvittaessalisääpulttejauriinvaakatasossaoleviatankoja,kannattimiatai
kattoaukonkarmiavarten.
Katsooikeallaolevankuvanesimerkkiä.
Kiinnitäprofiilityhteentyöntämälläneliökantapultitprofiilinuraan
jakiinnittämällänevastaavassatangossaoleviinreikiin.Äläkiristä
muttereitatiukalleennenkuinvalmiiksikootturunkoonsaatu
suoraankulmaan.
HUOMIO:KAIKKIENPROFIILILIITOSTENTÄYTYYOLLATOISIINSA
NÄHDENTÄYSINTASOISSAJATIUKKOJA.NÄINVARMISTETAAN,
ETTÄVEDENVUOTAMINENPYSYYMAHDOLLISIMMANVÄHÄISENÄ.
Ovessaonnollakynnys.Ovipäädynoviaukonalareunassaolevaaosaa19
(VAIHE2OVIPÄÄTY)käytetäänkahdenosan18välisenetäisyydenmittatukena
kasvihuoneenkokoamisenhelpottamiseksi.Mittatukipoistetaanmyöhemmin,
VAIHE10VIIMEISTELY.
Lasitus
Lasitusonsuoritettavakokonaisuudessaanyhdelläkertaa.
Asennalasienkumitiivisteet
kaikkiinprofiileihinVAIHEESSA8SIJOITUSosoitetullatavallaennenlasienasennusta.
Huomio:Lasitukseenon3erivaihtoehtoa‐kasvihuonelasi,karkaistulasitai
polykarbonaattilevyt.Suoritaensinkatonlasitus,seuraavaksisivuseinienlasitusja
viimeiseksipäätyjenlasitus.Asennakattoluukkujenlasitusennenkuintyönnätne
paikoilleenharjatangonPÄÄDYSTÄVAIHEESSA10VIIMEISTELYosoitetullatavalla.Lasita
oviennensenripustamistaVAIHEESSA7OVIesitetyllätavalla.
Viimeistelytyöt
Asennakaikkimuoviosat,ts.katonharjasuojus,räystäänpäätysuojuksetja
pohjakulmasuojukset,työntämällänepaikoilleenVAIHEESSA10VIIMEISTELYosoitetulla
tavalla.
Huomio: Asenna pohjakulmasuojukset ennen kuin varmistat kasvihuoneen
kiinnityksen paikoilleen.
Huolto
Ovenluistitjalukkotäytyyvoidellanoin6kuukaudenväleinULKOTILOIHIN
sopivallavoiteluaineellakitkattomantoiminnanvarmistamiseksi.
Räystäättäytyypuhdistaa
säännöllisestilehdistäjaroskista,jottatehokasveden
valuminenvoidaanvarmistaa.
Vaihdakaikkirikkoutuneetlasilevytuusiinvälittömästi,muussatapauksessa
kasvihuoneenrakenteetvoivatvaurioutua.
Luolumipoiskatolta.
1
1
OSALUETTELO
VAIHE0PERUSTUS
VAIHE1PERÄPÄÄTY
VAIHE2OVIPÄÄTY
VAIHE3SIVUT
VAIHE4KOKOAMINEN
VAIHE5KATTO
VAIHE6IKKUNAT
VAIHE7OVI
VAIHE8SIJOITUS
VAIHE9LASITUS
VAIHE
10
VIIMEISTELY
FI
-
Esittely
Birdlip
EdenGreenhousesCustomerHelpline+44(0)1242676625
19
SzanownyKliencie!
GratulujemyzakupunowejszklarnimarkiEden.
Prosimyorozpoczęcieoduważnegoprzeczytaniatejinstrukcji.Częścidozłożenia
cieplarniznajdująsięwponumerowanychpakietach,odpowiadającychsekcjom
opisanymwtejinstrukcji.Najednąsekcjęmożeprzypadaćwięcejniżjedenpakiet.
Należystawia
ćtylkojednąsekcjęnaraz.JEŚLIMETALOWEELEMENTYSĄ
MALOWANEPROSZKOWO,TRZEBAZACHOWAĆOSTROŻNOŚĆPRZYOTWIERANIU
PACZEK,ABYNIEPORYSOWAĆPOWŁOKILAKIERNICZEJ.
UWAGA:Niniejszainstrukcjadotyczywięcejniżjednejdługościcieplarni.
Poradyiwskazówki
Zarezerwowaćnamontażdużąilośćczasu.
Prace
wykonywaćwsuchychibezwietrznychwarunkachpogodowych.
Dowzniesieniakonstrukcjipotrzebnesąconajmniejdwieosoby.
Przydokręcaniuśrubzalecamyużywaćdostarczonychnarzędzi.Stosowanie
elektrycznejwkrętarkimożeskutkowaćuszkodzeniem(tzw.przekoszeniem)lub
zerwaniemgwintów.
Drabinęschodkowąstawiaćnapłaskimipoziomympod
łożu.
Zeszkłemobchodzićsięzeszczególnąostrożnością:doszkleniazawszenakładać
odpowiednierękawiceiokulary.Szkłoszklarniowemożemiećostrekrawędzie,
zwłaszczagdypęknie.
Nigdyniewchodzićinieschodzićpodrabinie,gdytrzymasię
szkłowrękach.
Jeślidojdziedostłuczeniaszyby,niezwłoczniepozbieraćodłamki,trzymając
zdalekadzieciizwierzętadomowedomomentucałkowitegouprzątnięcia
terenu.
Zalecamytakżenoszenierękawiciokularówochronnychprzyzakładaniu
drucianychklipsówspr
ężynowych(występująsilnenaprężenia).Podzakładką
Helpandadvicenanaszejstronieinternetowejwww.edengreenhouses.com
zamieściliśmypomocnyklipwideo.
Dostarczonenarzędzia
1xwkrętaknasadowy
1xkluczpłaski10mm
Zalecanenarzędziaorazśrodki
ochronyosobistej
drabinaschodkowa
wiertarka(tylkodokotwienia)
poziomica
przymiarzwijany
żzostrzemłamanym
nożyczki
nasadka7mm
wkrętaki(płaskiiPz2)
rękawiceochronne
okularyochronne
Wybórlokalizacji
Właściweumiejscowieniecieplarnijestbardzoważne.Potrzebujeonajaknajwiększej
ilościświatłasłonecznego,aleniepowinnabyćnarażonanadziałaniesilnychwiatrów.Nie
należystawiaćszklarnipoddrzewami,ponieważdającień,którysprzyjarozwojowi
glonów,aspadające
gałęzielubliściemogłybyspowodowaćuszkodzeniekonstrukcjii/lub
niedrożnośćrynien.Sokzdrzewmożesprawić,żeszybystanąsięlepkieibrudne,wskutek
czegobędąprzepuszczaćmniejświatła.Stworzeniedobrzewypoziomowanej,oraz
mającejidealnieprostekąty,podstawyjestnajważniejszym
etapemudanegomontażu
całejbudowliwybraniemiejsca,którejużjestniemalpoziome,uczynicałyproces
znaczniełatwiejszym.
Przygotowanieterenu
NaprzedniejokładcetejinstrukcjipodanoCAŁKOWITEwymiarycieplarni.Wprzypadku
sadowieniajejnaziemitrzebawykopać6otworówpodkotwygruntowe,jakpokazanow
SEKCJI
0POSADOWIENIE,ogłębokościokoło300mmiśrednicyokoło200mm.
Następniewylaćbetondoosadzeniakotew,przyczymwzależnościodrodzajupodłoża
mogąbyćpotrzebneplastikowetulejeszalunkowe,abyzapobiecosuwaniusięgruntu.
Jeśli
cieplarniajestwznoszonanapłytachlubbetonie,odciąć(piłkądometalu)wystającą
częśćkotewgruntowychtak,żebybyłyonerównezpodstawą,jakwidaćnarys.2w
SEKCJI8PRZYTWIERDZENIE.Abyzamocowaćpodstawę,należywlaćbetondo
(wykopanychuprzednio)otworówzulokowanymiwnichkotwami.Przyfundamencie
płytowymlubbetonowym,zktórymstelażzespalanybędziezapomocąblaszekkątowych
(wkształcieliteryL)przykręcanychkołkamirozporowymiorozmiarze8mm,trzeba
wywiercićotworywpłytachlubbetonie,wiertłemśrednicy7mm,jakmożnazobaczy
ćw
SEKCJI10WYKOŃCZENIE.
PL
Wprowadzenie
nasadka
7mm
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58

Eden Birdlip Bedienungsanleitung

Typ
Bedienungsanleitung