BRIGHT 018309 Benutzerhandbuch

Kategorie
Friteusen
Typ
Benutzerhandbuch
KÄYTTÖOHJEESTA
Tärkeää! Lue käyttöohje huolella ennen käyttöä!
Säilytä se myöhempää käyttöä varten.
(Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta)
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Ważne! Przed użyciem uważnie przeczytaj
instrukcję obsługi! Zachowaj ją naprzyszłość.
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
GEBRUIKSAANWIJZING
Belangrijk! Lees de gebruiksaanwijzing aan-
dachtig door voordat u het apparaat gebruikt.
Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig
gebruik. (Vertaling van de originele instructies)
BRUKSANVISNING
Viktig! Les bruksanvisningen nøye før bruk.
Ta vare på den for fremtidig bruk.
(Oversettelse av original bruksanvisning)
MODE D’EMPLOI
Important! Lisez attentivement le mode
d’emploi avant la mise en service. Conservez-le.
(Traduction des instructions originales)
OPERATING INSTRUCTIONS
Important! Read the user instructions carefully
before use. Save them for future reference.
(Translation of the original instructions)
BEDIENUNGSANLEITUNG
Wichtig! Die Bedienungsanleitung vor der
Verwendung bitte sorgfältig durchlesen!
Für die zukünftige Verwendung aufbewahren.
(Bedienungsanleitung im Original)
BRUKSANVISNING
Viktigt! Läs bruksanvisningen före användning.
Spara den för framtida bruk.
(Original bruksanvisning)
Item no. 018309
Hot air deep-fryer
Varmluftsfritös / Varmluftsfrityrkoker / Frytkownica
na gorące powietrze / Heißluftfritteuse /
Kuumailma-friteerauskeitin / Friteuse à air chaud /
Heteluchtfriteuse
Rätten till ändringar förbehålles.
För senaste version av bruksanvisningen se www.jula.com
Med forbehold om endringer.
Nyeste versjon av bruksanvisningen nner du på www.jula.com
Z zastrzeniem prawa do zmian.
Najnowsza wersja instrukcji obsługi znajduje się na www.jula.com
Jula reserves the right to make changes.
For latest version of operating instructions, see www.jula.com
Änderungen vorbehalten.
Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung nden Sie auf www.jula.com
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Katso käyttöohjeiden uusin versio täältä: www.jula.com
Nous nous réservons le droit d’apporter des modications.
Pour la dernière version du manuel utilisateur, voir www.jula.com
Wijzigingen voorbehouden.
Voor de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing, zie www.jula.com
2022-04-22
© Jula AB
Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA
1
SE
6
eller mental förmåga eller
personer som saknar
erfarenhet och kunskap, om
de ges handledning eller får
instruktioner angående en
säker användning av
produkten och förstår de
risker som är förknippade
med användningen. Barn får
inte leka med produkten. Låt
inte barn rengöra eller
underhålla produkten utan
övervakning.
Förvara fritösen oåtkomligt
för barn.
Håll fritösen och dess sladd
utom räckhåll för barn yngre
än åtta år.
Låt inte sladden hänga över
bords- eller bänkkant.
Vidrör inte fritösen,
stickproppen eller sladden
med våta händer eller
kroppsdelar.
Placera fritösen på plant,
stabilt, värmetåligt och
slitagetåligt underlag före
användning.
Använd inte
förlängningssladd,
SÄKERHETSANVISNINGAR
Utsätt inte fritösen, sladden
eller stickproppen för vatten
eller annan vätska – Risk för
elolycksfall.
Se till att det inte kommer in
vatten eller annan vätska i
fritösen – Risk för elolycksfall.
Se till att stickproppen är ren.
Blockera aldrig fritösens
ventilationsöppningar
medan den används.
Delar av fritösen blir varma
under drift. Rör inte vid heta
delar – Risk för brännskada.
Kontrollera att
nätspänningen motsvarar
märkspänningen på
typskylten.
Kontrollera fritösen,
nätsladden, stickproppen
och alla tillbehör med
avseende på skador. Använd
inte fritösen om delar saknas
eller är skadade – Risk för
allvarlig personskada.
Den här produkten kan
användas av barn från 8 år
och uppåt samt av personer
med nedsatt fysisk, sensorisk
SE
7
fritösen används. Ställ timern
på 0 innan lådan dras ut
under tiden fritösen används.
Rör inte vid fritösens insida
– Risk för brännskada.
Fyll inte på olja i korgen eller
lådan – Risk för eldsvåda.
Efter avslutad användning,
stäng av fritösen med
strömbrytaren och dra ut
stickproppen ur nätuttaget.
Dra inte i sladden för att dra
ut stickproppen ur
nätuttaget.
Vänta tills fritösen har
svalnat helt före rengöring.
Använd endast tillbehör som
rekommenderas av
tillverkaren.
Fritösen är avsedd att
användas i hushåll eller i till
exempel personalrum,
kontor och liknande miljöer.
Vidta alltid grundläggande
säkerhetsåtgärder vid
användning av elektriska
apparater, för att minska
risken för brand, elolycksfall
och/eller personskada.
Använd inte fritösen
utomhus.
stickproppsadapter eller
liknande.
Fritösen är inte avsedd att
styras med extern timer eller
separat ärrkontroll.
Placera inte fritösen i
närheten av antändliga eller
explosiva material, till
exempel bordsdukar,
gardiner och liknande -
Brandrisk
Lämna minst 30 cm fritt
utrymme runt fritösen för att
säkerställa korrekt
ventilation.
Placera aldrig föremål
ovanpå fritösen.
Lämna aldrig fritösen
påslagen utan uppsikt.
Het luft ödar ut från
luftutloppet när fritösen
används. Håll säkert avstånd.
Placera inte händer eller
ansikte i närheten av
luftutloppet. Se upp för het
luft när lådan öppnas.
Var noga med att inte röra
vid heta delar när livsmedel
och tillbehör tas ut.
Dra inte ut lådan under tiden
SE
8
TEKNISKA DATA
Märkspänning 230 V ~ 50 Hz
Eekt 1400 W
Volym 3,2 L
Temperaturområde 80 – 200 °C
Mått B29 x H33 x D34 cm
Kabellängd 1 m
Vikt 4,2 kg
BESKRIVNING
1. Friteringskorg
2. Friteringslåda
3. Skyddskåpa
4. Spärrknapp
5. Handtag
6. Luftinlopp
7. Manöverpanel
8. Strömbrytare
9. Knapp för temperaturhöjning
10. Knapp för temperatursänkning
11. Knapp för längre tid
12. Knapp för kortare tid
13. Knapp för lägesval
14. Luftutlopp
15. Sladd
BILD 1
HANDHAVANDE
1. Tryck på strömbrytaren.
2. Tryck på knappen för högre
temperatur (+) eller knappen för lägre
temperatur (-) för att ställa in önskad
tillagningstemperatur (80 till 200 °C).
3. Tryck på knappen för längre tid eller
knappen för kortare tid för att ställa
in 5 till 10 minuter förvärmning. När
förvärmningen är slutförd är produkten
klar för användning.
Fritösen får endast användas
på avsett sätt och i enlighet
med dessa anvisningar.
Om sladden eller
stickproppen är skadad ska
den bytas ut av behörig
serviceverkstad, för att
undvika skada.
Bär eller dra inte fritösen i
sladden. Skydda sladden från
värme, olja och skarpa
kanter. Dra inte fritösen över
sladden.
Om förlängningssladd
används ska dess
ledartvärsnittsarea vara
tillräcklig för fritösens
strömförsörjning.
SYMBOLER
Läs bruksanvisningen.
Godkänd enligt gällande
direktiv/förordningar.
Kasserad produkt ska återvinnas
enligt gällande bestämmelser.
Varning! Varm yta.
SE
9
4. Tryck på strömbrytare för att starta
tillagningen. När tiden räknats ned till 0
är förvärmningen slutförd.
5. Dra försiktigt ut friteringskärlet ur
produkten och placera livsmedlet i
friteringskorgen. En ljudsignal avges
när friteringskorgen är korrekt isatt i
friteringskorgen.
6. Tryck på knappen för lägesval och välj
önskat förinställt tillagningsprogram
eller ställ in önskad temperatur och
tillagningstid.
7. När tillagningsprogram valts eller tid
och temperatur ställts in; tryck på
strömbrytaren för att starta tillagningen.
8. När den inställda tillagningstiden löpt ut
avges en ljudsignal. Ta ut friteringskärlet
från produkten och placera det på
värmetåligt underlag.
9. Om livsmedlen inte är tillräckligt
tillagade: sätt tillbaka friteringskärlet i
produkten och ställ in ytterligare några
minuters tillagningstid.
10. Om livsmedlen är klara: dra försiktigt ut
friteringskärlet, tryck på spärrknappen och
lyft ut friteringskorgen ur friteringskärlet.
11. Placera livsmedlen från korgen i lämpligt
kärl.
VARNING!
Överskrid inte maximimarkeringen eller
största tillåtna vikt.
Vänd inte friteringskärlet upp och ned
för att hälla upp livsmedlen, då rinner
eventuellt överskottsfett som samlats i
friteringskärlets botten ut.
Använd aldrig friteringskärlet utan
friteringskorg.
Friteringskärlet är mycket varmt under
och efter tillagningen – risk för
brännskada. Fatta alltid friteringskorgen
i handtaget.
Placera inte matolja eller fett i
friteringskärlet. Produkten använder
hetluft.
Placera aldrig föremål ovanpå produkten,
det stör luftödet och ger sämre
tillagningsresultat.
Diska inte produkten med slipande
rengöringsmedel eller redskap.
När en sats livsmedel är tillagade är
produkten omedelbart klar för tillagning
igen.
Tillsätt lite olja för att göra livsmedlen
krispigare.
Skaka eventuellt om livsmedlen efter halva
tillagningstiden för jämnare och bättre
tillagning. För att skaka om livsmedlen;
fatta friteringskärlet i handtaget, dra ut
kärlet ur produkten, skaka det och placera
till sist tillbaka friteringskärlet i produkten.
Undvik att trycka på spärrknappen för
friteringskorgen när friteringskärlet skakas.
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
1. Avlägsna allt förpackningsmaterial.
2. Avlägsna eventuella klistermärken och
liknande från produkten.
3. Diska friteringskärl och friteringskorg med
varmt vatten och diskmedel.
4. Rengör produkten invändigt och utvändigt
med en fuktig trasa.
5. Placera produkten på plant, stabilt,
värmetåligt underlag. Placera eller använd
inte produkten nära värmekällor eller
antändliga material. Lämna tillräckligt fritt
utrymme på alla sidor av produkten för att
säkerställa tillräcklig luftcirkulation.
6. Sätt i friteringskorgen i friteringskärlet. En
ljudsignal avges när korgen är korrekt isatt.
7. Placera friteringskärlet i produkten.
TILLAGNINGSTID
Tillagningstiderna nedan är ungefärliga och
anger hur lång tid det tar att tillaga en full korg.
SE
10
Den exakta tillagningstiden varierar beroende
på livsmedlets vikt, mängd och bitarnas
storlek. Köttermometer kan användas för
kontroll av innertemperatur. Tabellen nedan
visar sju förinställda tillagningsprogram.
Livsmedel Tillagningstid
(minuter)
Temperatur
Standard-
inställning
15 180 °C
Pommes
frites
20 200 °C
Revbensspjäll 15 180 °C
Räkor 20 160 °C
Mjuk kaka 40 160 °C
Kycklinglår 25 180 °C
Kött 20 160 °C
Fisk 20 180 °C
UNDERHÅLL
RENGÖRING
Rengör fritösen efter varje användning.
Dra ut stickproppen ur nätuttaget och låt
fritösen svalna före rengöring.
Rengör friteringslådan och
friteringskorgen med varmt vatten,
diskmedel och svamp. Använd inte hård
borste, det kan skada ytan.
Torka av fritösen utvändigt med trasa
fuktad med vatten och milt
rengöringsmedel.
VARNING!
Dränk aldrig fritösen, sladden eller
stickproppen i vatten eller annan vätska.
Vatten som tränger in i fritösen kan
medföra risk för elolycksfall och/eller
brand.
Använd inte starka rengöringsmedel,
det kan skada fritösen.
FÖRVARING
Om fritösen inte ska användas under
en längre tid; rengör den, placera den i
originalförpackningen och förvara den torrt och
välventilerat.
SE
11
FELSÖKNING
Problem Möjlig orsak Åtgärd
Fritösen startar inte.
Stickproppen sitter inte i
nätuttaget. Sätt i stickproppen i ett nätuttag.
Inget tillagnings-läge inställt.
Välj önskat tillagnings-läge med
knappen för lägesval och tryck på ström-
brytaren.
Ström-brytaren har inte tryckts
in efter att tillagnings-läge
valts.
Tryck på ström-brytaren.
Maten är inte färdig-
lagad när timern
ljuder.
För mycket mat i korgen. Tillaga i omgångar.
För låg temperatur. Välj rätt temperatur och tillaga på nytt.
Fört kort tillagningstid. Välj rätt tillagningstid och tillaga på nytt.
Maten är ojämnt
tillagad.
Vissa typer av livsmedel måste
vändas/skakas om under
tillagningen.
Under tillagningen drar du ut lådan och
skakar om maten, och stänger sedan
lådan för att fortsätta.
Maten blir inte
krispig.
Vissa livsmedel måste friteras
med olja.
Häll över ett tunt lager olja och fritera
på nytt.
Det går inte att
stänga lådan.
För mycket eller för tunga
livsmedel i korgen.
Överskrid inte max markeringen eller
största tillåtna vikt.
Korgen är inte korrekt placerad
i lådan. Placera korgen korrekt i lådan.
Handtaget fastnar. Placera handtaget i horisontellt läge.
Det ryker.
Maten innehåller mycket olja. Detta är normalt.
Fritösen innehåller olja från ett
tidigare tillagnings-tillfälle.
Rengör lådan och korgen efter varje
användning.
NO
12
mental kapasitet, eller
personer som mangler
erfaring med og kunnskap om
produktet, hvis de får
veiledning eller instruksjoner
om sikker bruk av produktet og
forstår farene som er forbundet
med bruken. Barn skal ikke leke
med produktet. Ikke la barn
rengjøre eller vedlikeholde
produktet uten tilsyn.
Oppbevar frityrkokeren
utilgjengelig for barn.
Frityrkokeren og ledningen
skal oppbevares utilgjengelig
for barn under åtte år.
Ikke la ledningen henge over
bord- eller benkekanter.
Ikke berør frityrkokeren,
støpselet eller ledningen
med våte hender eller
kroppsdeler.
Plasser frityrkokeren på et
plant, stabilt,
varmebestandig og
slitesterkt underlag før bruk.
Ikke bruk skjøteledninger,
adaptere eller lignende.
Frityrkokeren er ikke beregnet
for å bli styrt med eksternt
SIKKERHETSANVISNINGER
Ikke utsett frityrkokeren,
ledningen eller støpselet for
vann eller annen væske –
fare for el-ulykke.
Pass på at det ikke kommer
vann eller annen væske inn i
frityrkokeren – fare for
el-ulykke.
Pass på at støpselet er rent.
Frityrkokerens
ventilasjonsåpninger må ikke
blokkeres mens den er i bruk.
Deler av frityrkokeren blir
varme under drift. Ikke berør
varme deler – fare for
brannskade.
Kontroller at nettspenningen
tilsvarer den nominelle
spenningen på typeskiltet.
Kontroller frityrkokeren,
ledningen, støpselet og alt
tilbehør for skader. Ikke bruk
frityrkokeren hvis noen deler
mangler eller er skadet –
fare for alvorlig personskade.
Dette produktet kan brukes av
barn fra åtte år og oppover og
av personer med redusert
fysisk, sansemessig eller
NO
13
Ikke ta på innsiden av
frityrkokeren – fare for
brannskade.
Ikke fyll på olje i kurven eller
skuen – fare for brann.
Når du er ferdig med å bruke
frityrkokeren, slår du den av
med strømbryteren og
trekker støpselet ut fra
stikkontakten. Ikke trekk i
ledningen når du skal trekke
støpselet ut av vegguttaket.
Vent til frityrkokeren har kjølt
seg helt ned før du rengjør den.
Bruk kun tilbehør som
anbefales av produsenten.
Frityrkokeren er beregnet til
bruk i husholdninger,
personalrom, kontorer og
lignende steder.
Følg alltid grunnleggende
sikkerhetsregler når du
bruker elektriske apparater.
Dette for å redusere faren for
brann, el-ulykker og/eller
personskade.
Ikke bruk frityrkokeren
utendørs.
Frityrkokeren skal bare brukes
til det den er beregnet for,
tidsur eller separat
ernkontroll.
Ikke sett frityrkokeren i
nærheten av lettantennelige
eller eksplosive materialer,
som bordduker, gardiner og
lignende – brannfare
La det være minst 30 cm
klaring rundt frityrkokeren for
å sikre korrekt ventilasjon.
Ikke plasser gjenstander
oppå frityrkokeren.
Forlat aldri frityrkokeren
påslått uten tilsyn.
Det strømmer varm luft ut fra
luftutløpet når frityrkokeren
er i bruk. Hold sikker avstand.
Holder hender og ansikt
unna luftutløpet. Vær
oppmerksom på at det
kommer varm luft opp når
skuen åpnes.
Pass på at du ikke berører
varme deler når du tar ut
matvarer og tilbehør.
Ikke dra ut skuen mens
frityrkokeren er i bruk. Når
frityrkokeren er i bruk, må du
still tidsuret på 0 før du drar
ut skuen.
NO
14
TEKNISKE DATA
Nominell spenning 230 V ~ 50 Hz
Eekt 1400 W
Volum 3,2 l
Temperaturområde 80 – 200 °C
Mål B29 x H33 x D34 cm
Kabellengde 1 m
Vekt 4,2 kg
BESKRIVELSE
1. Frityrkurv
2. Frityrsku
3. Beskyttelsesdeksel
4. Sperreknapp
5. Håndtak
6. Luftinntak
7. Betjeningspanel
8. Strømbryter
9. Knapp for temperaturheving
10. Knapp for temperatursenking
11. Knapp for lengre tid
12. Knapp for kortere tid
13. Knapp for innstillingsvalg
14. Luftutløp
15. Ledning
BILDE 1
BRUK
1. Trykk på strømbryteren.
2. Trykk på knappen for høyere
temperatur (+) eller knappen for lavere
temperatur (–) for å stille inn ønsket
tilberedningstemperatur (80 til 200 °C).
3. Trykk på knappen for lengre tid eller
knappen for kortere tid for å stille inn 5 til
10 minutters forvarming. Når forvarmingen
er fullført, er produktet klart til bruk.
og i henhold til disse
anvisningene.
Skadet ledning eller støpsel
må byttes ut av et godkjent
serviceverksted for å unngå
skade.
Ikke bær eller trekk
frityrkokeren i ledningen.
Beskytt ledningen mot
varme, olje og skarpe kanter.
Ikke trekk frityrkokeren over
ledningen.
Ved bruk av skjøteledning
skal lederne ha et
tverrsnittsareal som er
tilstrekkelig for frityrkokerens
strømforsyning.
SYMBOLER
Les bruksanvisningen.
Godkjent i henhold til gjeldende
direktiver/forskrifter.
Kassert produkt skal gjenvinnes i
henhold til gjeldende forskrifter.
Advarsel! Varm overate.
NO
15
4. Trykk på strømbryteren for å starte
tilberedningen. Når tiden har gått ned til
0, er forvarmingen fullført.
5. Trekk frityrbeholderen ut av produktet
og plasser matvaren i frityrkurven.
Et lydsignal avgis når frityrkurven er
riktig satt inn i frityrbeholderen.
6. Trykk på knappen for innstillingsvalg
og velg ønsket forhåndsinnstilt
tilberedningsprogram eller still inn ønsket
temperatur og tilberedningstid.
7. Når tilberedningsprogrammet er valgt
eller tid og temperatur er stilt inn, trykk på
strømbryteren for å starte tilberedningen.
8. Når den innstilte tilberedningstiden er
utløpt, avgis et lydsignal. Ta frityrkurven
ut av produktet og plasser den på et
varmebestandig underlag.
9. Hvis matvaren ikke er ferdig tilberedt,
setter du frityrbeholderen tilbake i
produktet og stiller inn et par ekstra
minutters tilberedningstid.
10. Hvis matvaren er klar: trekk
frityrbeholderen forsiktig ut, trykk på
sperreknappen og løft frityrkurven ut av
frityrbeholderen.
11. Flytt matvaren fra kurven til en egnet
beholder.
ADVARSEL!
Ikke overskrid maksimumsmerket eller
største tillatte vekt.
Ikke vend frityrbeholderen opp-ned for å
helle ut matvarene, da vil eventuell
overskuddsolje som har samlet seg i
friteringsbeholderen renne ut.
Bruk aldri frityrbeholderen uten
frityrkurv.
Frityrbeholderen er svært varm under og
etter tilberedningen – fare for
brannskade. Hold alltid frityrkurven
etter håndtaket.
Ikke plasser matolje eller fett i
frityrbeholderen. Produktet benytter
varmluft.
Ikke plasser gjenstander oppå
produktet, det forstyrrer luftstrømmen
og gir dårligere tilberedningsresultat.
Ikke vask produktet med slipende
rengjøringsmiddel eller redskap.
Når en omgang med matvarer er ferdig
tilberedt, er produktet umiddelbart klart
til å tilberede mer.
Tilsett litt olje for å gjøre matvaren sprøere.
Rist matvaren etter halve
tilberedningstiden hvis du vil ha jevnere
og bedre tilberedning. For å riste
matvaren: Grip frityrbeholderen etter
håndtaket, trekk beholderen ut av
produktet, rist den og sett til slutt
frityrbeholderen tilbake inn i produktet.
Pass på at du ikke trykker på
sperreknappen for frityrkurven når du
rister frityrbeholderen.
FØR FØRSTE GANGS BRUK
1. Fjern all emballasje.
2. Fjern eventuelle klistremerker og lignende
fra produktet.
3. Vask frityrbeholder og frityrkurv med
varmt vann og oppvaskmiddel.
4. Rengjør produktet innvendig og utvendig
med en fuktig klut.
5. Plasser produktet på et att, stabilt og
varmebestandig underlag. Ikke plasser
eller bruk produktet nær varmekilder
eller antennelige materialer. La det være
tilstrekkelig med åpen klaring på alle sider
rundt produktet for å sikre tilstrekkelig
luftsirkulasjon.
6. Sett frityrkurven i frityrbeholderen.
Et lydsignal avgis når kurven er riktig
satt inn.
7. Sett frityrkurven i produktet.
NO
16
TILBEREDNINGSTID
Tilberedningstidene nedenfor er omtrentlige
og angir hvor lang tid det tar å tilberede en
full kurv. Den nøyaktige tilberedningstiden
avhenger av matvarens vekt og mengde samt
bitenes størrelse. Kjøttermometer kan brukes til
kontroll av innvendig temperatur. Tabellen viser
sju forhåndsinnstilte tilberedningsprogrammer.
Matvare Tilbered-
ningstid
(minutter)
Temperatur
Standard-
innstilling 15 180 °C
Pommes
frites 20 200 °C
Ribbe 15 180 °C
Reker 20 160 °C
Myk kake 40 160 °C
Kyllinglår 25 180 °C
Kjøtt 20 160 °C
Fisk 20 180 °C
VEDLIKEHOLD
RENGJØRING
Rengjør frityrkokeren hver gangs bruk.
Trekk støpselet ut fra stikkontakten og vent
til frityrkokeren har kjølnet helt før du
rengjør den.
Rengjør frityrskuen og frityrkurven med
varmt vann, oppvaskmiddel og svamp.
Ikke bruk hard børste, det kan skade
overaten.
Tørk av frityrkokeren utvendig med en klut
fuktet med vann og mildt rengjøringsmiddel.
ADVARSEL!
Senk aldri frityrkokeren, ledningen eller
stikkontakten ned i vann eller en annen
væske. Vann som trenger inn i
frityrkokeren kan medføre fare for
el-ulykke og/eller brann.
Ikke bruk sterke rengjøringsmidler, det
kan skade frityrkokeren.
OPPBEVARING
Hvis frityrkokeren ikke skal brukes på en
lang periode, skal den rengjøres, plasseres i
originalemballasjen og oppbevares på et tørt
og godt ventilert sted.
NO
17
FEILSØKING
Problem Mulig årsak Tiltak
Frityrkokeren starter
ikke.
Støpselet er ikke satt inn. Sett støpselet i en stikkontakt.
Ingen tilberedningsinnstilling
er valgt.
Velg ønsket tilberedningsinnstilling med
knappen for valg av innstilling, og trykk
deretter på strømbryteren.
Strømbryteren har ikke
blitt trykket inn etter at
tilberedningsinnstilling ble
valgt.
Trykk på strømbryteren.
Maten er ikke ferdig
når tidsuret har talt
ned.
For mye mat i kurven. Tilbered i ere omganger.
For lav temperatur. Velg riktig temperatur og tilbered på nytt.
For kort tilberedningstid. Velg riktig tilberedningstid og tilbered
på nytt.
Maten er ujevnt
tilberedt.
Noen typer matvarer
må vendes/ristes under
tilberedningen.
Under tilberedningen trekker du skuen
ut og rister maten, så lukker du skuen
for å fortsette.
Maten blir ikke sprø. Noen matvarer må friteres
med olje.
Hell et tynt lag olje over maten og friter
på nytt.
Det er ikke mulig å
lukke skuen.
For mye eller for tunge
matvarer i kurven.
Ikke overskrid maks-merket eller største
tillatte vekt.
Kurven er ikke riktig plassert i
skuen. Plasser kurven riktig i skuen.
Håndtaket setter seg fast. Sett håndtaket i horisontal stilling.
Det ryker.
Maten inneholder mye olje. Dette er normalt.
Frityrkokeren inneholder olje
fra en tidligere tilberedning.
Rengjør skuen og kurven etter hver
gangs bruk.
EN
18
disabilities, or persons who
lack experience or
knowledge, if they are
supervised or receive
instructions concerning the
safe use of the product and
understand the risks involved
with its use. Do not allow
children to play with the
product. Do not allow
children to clean or maintain
the product without
supervision.
Store the deep-fryer out of
the reach of children.
Keep the deep-fryer and its
power cord out of the reach
of children under eight years
of age.
Do not allow the power cord
to hang over the edge of a
table or worktop.
Do not touch the deep-fryer,
plug or power cord with wet
hands or other wet parts of
your body.
Place the deep-fryer on a
level, stable, heat resistant
and durable surface before
use.
SAFETY INSTRUCTIONS
Do not expose the deep-
fryer, power cord or plug to
water or any other liquid –
risk of electric shock.
Make sure that no water or
other liquid gets into the
deep-fryer – risk of electric
shock.
Make sure the plug is clean.
Never block the ventilation
openings on the deep-fryer
when in use.
Parts of the deep-fryer get
hot when in use. Do not
touch hot parts – risk of
getting burned.
Check that the mains voltage
corresponds to the rated
voltage on the type plate.
Check the deep-fryer, power
cord, plug and all accessories
for any damage. Do not use
the deep-fryer if parts are
missing or damaged – risk of
serious personal injury.
This product can be used by
children from 8 years and
upwards and by persons with
physical, sensorial or mental
EN
19
Do not take out the pan
while the deep-fryer is in use.
Set the timer to 0 before
taking out the pan when the
deep-fryer is in use.
Do not touch the inside of
the deep-fryer – risk of burn
injuries.
Do not add oil to the basket
or pan – risk of re.
Switch o the deep-fryer with
the power switch and pull
out the plug from the power
point after use. Do not pull
the power cord to unplug the
plug from the power point.
Wait until the deep-fryer has
completely cooled before
cleaning.
Only use accessories
recommended by the
manufacturer.
The deep-fryer is intended for
household use, or for use in
sta rooms, oces and other
similar places.
Always take basic safety
precautions when using
electrical appliances to
reduce the risk of re, electric
shock and/or personal injury.
Do not use an extension cord
or plug adapter, or the
equivalent.
The deep-fryer is not
intended to be controlled by
an external timer or a
separate remote control.
Do not put the deep-fryer
near ammable or explosive
materials, such as
tablecloths, curtains, etc. –
re risk.
Leave at least 30 cm of free
space around the deep-fryer
to ensure adequate
ventilation.
Never place anything over
the deep-fryer.
Never leave the deep-fryer
unattended when switched on.
Hot air ows out from the air
outlet when the deep-fryer is
in use. Keep at a safe
distance. Keep your hands
and face away from the air
outlet. Watch out for hot air
when opening the pan.
Make sure not to touch any
hot parts when taking out
food and accessories.
EN
20
Recycle discarded product
in accordance with local
regulations.
Warning! Hot surface.
TECHNICAL DATA
Rated voltage 230 V ~50 Hz
Output 1400W
Volume 3.2 L
Temperature range 80 – 200°C
Size W29 x H33 x D34 cm
Cord length 1 m
Weight 4.2 kg
DESCRIPTION
1. Fryer basket
2. Fryer pan
3. Casing
4. Lock button
5. Handle
6. Air inlet
7. Control panel
8. Power switch
9. Button to increase temperature
10. Button to reduce temperature
11. Button for longer time
12. Button for shorter time
13. Button for mode selection
14. Air outlet
15. Power cord
FIG. 1
Do not use the deep-fryer
outdoors.
The deep-fryer must only be
used as it is intended to be
used and in accordance with
these instructions.
If the power cord or plug are
damaged they must be
replaced by an authorised
service centre to ensure safe
use.
Do not carry or pull the
deep-fryer by the power cord.
Keep the power cord away
from heat, oil and sharp
edges. Do not pull the
deep-fryer over the power
cord.
If an extension cord is used,
the cross sectional area of
the wires must be sucient
for the power supply to the
deep-fryer.
SYMBOLS
Read the instructions.
Approved in accordance with
the relevant directives.
EN
21
USE
1. Press the power switch.
2. Press the button to increase temperature
(+) or the button to reduce temperature
(-) to set the required frying temperature
(80 to 200°C).
3. Press the button for longer time or button
for shorter time to set the 5 to 10 minutes
preheating. After the preheating the
product is ready to use.
4. Press the power switch to start frying.
The preheating is complete when the
time has counted down to 0.
5. Carefully take the frying pan out of the
product and put the food in the basket.
An audio prompt is given when the basket
is correctly inserted.
6. Press the button for mode selection and
select the required cooking programme or
set the required temperature and cooking
time.
7. When the cooking programme has been
selected and the time and temperature
have been set, press the power switch to
start the cooking.
8. An audio prompt is given when the
cooking time is over. Take the pan out of
the product and put it on a heat-resistant
surface.
9. If the food is not ready, replace the pan in
the product and set a few more minutes
of cooking time.
10. If the food is ready, carefully take out the
pan, push the lock button and out the
basket from the pan.
11. Put the food in the basket into a suitable
container.
WARNING!
Do not exceed the maximum marking or
maximum weight.
Do not turn the pan upside down to pour
out the food, any residual fat in the
bottom of the pan will run out.
Never use the pan without the basket.
The pan is very hot during and after use
– risk of burn injury. Always grip the pan
with the handle.
Do not put cooking oil or fat in the pan.
The product uses hot air.
Never put anything over the product,
this will interfere with the ow of air
and result in poor cooking.
Do not use abrasive detergent or
utensils to wash the product.
Once a batch of food is cooked, the
product can immediately be used again.
Add a little oil to make the food crispier.
Shake the food after half of the cooking
time for more uniform and better cooking.
To shake the food, grip the pan with the
handle and take it out of the product,
shake it and then put it back in the
product. Avoid pressing the lock button for
the basket when shaking the pan.
BEFORE USING FOR THE FIRST TIME
1. Remove all packaging material.
2. Remove any stickers etc. from the product.
3. Wash the pan and basket with hot water
and washing-up liquid.
4. Clean the inside and outside of the
product with a damp cloth.
5. Place the product on a level, stable and
heat resistant surface. Do not place or
use the product near sources of heat, or
ammable materials. Leave enough free
space on all sides of the product to ensure
an adequate circulation of air.
6. Put the basket in the pan. An audio
prompt is given when the basket is
correctly inserted.
7. Put the pan in the product.
EN
22
COOKING TIME
The cooking times below are approximate and
indicate how long it takes to cook a full basket.
The exact cooking time varies, depending on
the weight, amount and piece size of the food.
A meat thermometer can be used to check
the inner temperature. The table below shows
seven preset cooking programmes.
Food Cooking time
(minutes)
Tempera-
ture
Standard
setting 15 180°C
Pommes
frites 20 200°C
Spareribs 15 180°C
Prawns 20 160°C
Sponge cake 40 160°C
Chicken legs 25 180°C
Meat 20 160°C
Fish 20 180°C
MAINTENANCE
CLEANING
Always clean the deep-fryer after use.
Pull out the plug from the power point
and allow the deep-fryer to cool before
cleaning.
Clean the deep-fryer pan and basket with
hot water, washing-up liquid and a
sponge. Do not use a sti brush, this can
damage the surface.
Wipe the outside of the deep-fryer with a
cloth moistened with water and mild
detergent.
WARNING!
Never immerse the deep-fryer, the
power cord or plug in water or any other
liquid. Water that gets into the
deep-fryer can result in a risk of electric
shock and/or re.
Do not use strong detergent, this can
damage the deep-fryer.
STORAGE
If the deep-fryer is not going to be used for
some time, clean it, put it in the original pack
and store in a dry and well-ventilated place.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53

BRIGHT 018309 Benutzerhandbuch

Kategorie
Friteusen
Typ
Benutzerhandbuch